ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-
 42: Zkoušky – Odlehčení namáhání
při statickém bočním zatížení

ČSN
EN 61300-2-
 42
ed. 3

35 9251

idt IEC 61300-2- 42:2014

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-42: Tests – Static side load for strain relief

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 2-42: Essais – Charge latérale statique pour serre-câble

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-42: Prüfungen – Statische Seitenlast für die Zugentlastung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-42:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-42:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-03-13 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-42 ed. 2 (35 9251) z dubna 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje zkoušku ověřující vliv bočního zatížení působícího na optický kabel osazený prvkem pro odlehčení namáhání. Záměrem je simulace statického zatížení optického kabelu, ke kterému může docházet při provozu. Zkoušené součástky by měly odolávat bočnímu zatížení během přenosu optického signálu bez zhoršení přenosových parametrů. Kromě kabelové průchodky mohou být jakékoliv součásti ovlivňující poloměr ohybu vlákna považovány za prvky pro odlehčení namáhání.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-2-42:2014 dovoleno do 2015-03-13 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-42 ed. 2 (35 9251) z dubna 2006.

Změny proti předchozí normě

EN 61300-2-42:2014 obsahuje následující významné technické změny ve srovnání s EN 61300-2-42:2005:

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 3 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-3zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

IEC 61300-3-4zavedena v ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a. s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz