ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.03; 03.080.20; 13.310 Listopad 2014

Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky

ČSN 76 1702

 

Security service providers – Manned guarding – Requirements

 

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 4

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Termíny, definice a zkratky 5

3.1 Termíny a definice 5

3.2 Zkratky 7

4 Požadavky na poskytovatele služby 7

4.1 Organizace a řízení 7

4.2 Dokumentace 7

4.3 Pojištění 8

4.4 Management kvality 9

4.5 Zdroje 9

4.6 Lidské zdroje 9

4.7 Infrastruktura 9

4.8 Pracovní prostředí 10

5 Poskytování služby 10

5.1 Plánování služby 10

5.2 Procesy týkající se zadavatele 11

5.3 Outsourcing 11

5.4 Ochrana objektů 11

5.5 Pořadatelské služby 12

5.6 Svěřené prostředky zákazníka 12

Příloha A (informativní) Rozsah pořadatelských činností při akcích a doporučená organizační opatření 14

Příloha B (normativní) Výkonnostní stupně soukromé bezpečnostní služby – poskytovatelů fyzické ostrahy 16

Bibliografie 17 

Předmluva

Obdobné mezinárodní normy

DIN 77200:2008 Sicherungsdienstleistungen – Anforderungen

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice

ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

ČSN EN 50518 (soubor) (33 4599) Dohledová a poplachová přijímací centra

ČSN ISO/IEC 27001 (36 9790)Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky

Souvisící právní předpisy

Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČ 63839911, Ing. Miroslav Urban, ve spolupráci s JUDr. Jiřím Kameníkem, ASBS ČR, a Mgr. Radkem Zapletalem, Security Club

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Andrea Peková

Úvod

Bezpečnostní služby jsou relativně mladý obor, který zaměstnává několik desítek tisíc pracovníků. Proto je stále naléhavější potřeba všech zainteresovaných stran mít pro nejčastěji se vyskytující bezpečnostní činnosti normu.

Cílem této normy je stanovit standard pro organizace působící v oblasti soukromých bezpečnostních služeb a pomoci také zadavatelům a pojišťovacím společnostem k přesné specifikaci služby v souladu s platným právním řádem.

Norma se nevztahuje na orgány veřejné moci a ani na bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu.

Norma by měla pomoci všem zainteresovaným stranám, aby na systém řízení bezpečnostní služby neaplikovaly požadavky, které pro ně nejsou relevantní a jsou určeny pro jiná hospodářská odvětví.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na soukromé bezpečnostní služby v oblasti fyzické ostrahy.

Tuto normu mohou používat všechny organizace nebo jejich části poskytující bezpečnostní služby fyzické ostrahy bez ohledu na velikost organizace, a také zadavatelé zakázek a výběrových řízení.

Tuto normu může používat jakýkoli zadavatel a/nebo poskytovatel fyzické ostrahy, který má zájem

  1. vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat poskytování fyzické ostrahy podle této normy,

  2. zajistit shodu s požadavky této normy,

  3. prokázat takovou shodu ostatním,

  4. usilovat o certifikaci poskytovaných služeb třetí stranou,

  5. deklarovat shodu poskytovaných služeb s touto normou a požádat o potvrzení tohoto prohlášení třetí stranou.

K ověření shody poskytované služby s touto normou může být použito prvních, druhých i třetích stran (organizací).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz