ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.100 Listopad 2014

Skleněné obaly – Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra –
Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3

ČSN
EN 16288-2

77 1032

 

Glass packaging – Screw finishes for pressure capsules – Part 2: One way glass MCA 3 finish

Emballage en verre – Bagues à vis pour capsules à pression – Partie 2: Bague MCA 3 pour verre perdu

Verpackungen aus Glas – Schraubmundstücke für Flaschen mit Innendruck – Teil 2: Einweg-MCA 3-(Glas-)Mundstück

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16288-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16288-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO s. p., Praha, IČ 0031139, Magdalena Bambousková

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

 

EVROPSKÁ NORMA EN 16288-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 55.100

Skleněné obaly – Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra –
Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3

Glass packaging – Screw finishes for pressure capsules –
Part 2: One way glass MCA 3 finish

Emballage en verre – Bagues à vis pour capsules à pression –
Partie 2: Bague MCA 3 pour verre perdu

Verpackungen aus Glas – Schraubmundstücke
für Flaschen mit Innendruck –
Teil 2: Einweg-MCA 3-(Glas-)Mundstück

Tato evropská norma byla schválena CEN 2014-01-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16288-2:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN 16288-2:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 261 Obaly, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

EN 16288, Skleněné obaly – Závitová ústí lahví pro tlakové láhve je složena z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

3 Rozměry 7

Bibliografie 12

 

Úvod

Tato evropská norma je založena na datovém listu GME 32-01[1] Mezinárodního technického střediska pro lahvování a související obaly CE.T.I.E. (International Technical Centre for Bottling and related Packaging).

Vhodný obal má velký význam pro distribuci a ochranu zboží. Nedostatečný nebo nevhodný obal může vést k poškození nebo plýtvání obsahem obalu.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje rozměry 28milimetrového závitového ústí pro skleněné nádoby s označením MCA 3 pro tlakované nebo vakuované kapaliny v jednocestných láhvích.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz