ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 49.100 Listopad 2014

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

ČSN
EN 12312-14

31 9321

 

Aircraft ground support equipment – Specific requirements – Part 14: Disabled/incapacitated passenger boarding vehicles

Matériel au sol pour aéronefs – Exigences particulières – Partie 14: Matériel d’accès à bord des passagers à mobilité réduite

Luftfahrt-Bodengeräte – Besondere Anforderungen – Teil 14: Behinderten-Transportgeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12312-14:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12312-14:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12312-14+A1 z prosince 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Provedené změny proti předchozí normě jsou podrobně popsány v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1175-1 zavedena v ČSN EN 1175-1+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elek-troinstalaci – Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky

EN 1756-2 zavedena v ČSN EN 1756-2+A1 (26 9711) Zdvižná čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob

EN 1837 zavedena v ČSN EN 1837+A1 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů

EN 1915-1:2013 zavedena v ČSN EN 1915-1:2013 (31 9322) Pozemní zařízení pro letadla – Obecné požadavky – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

EN 1915-2:2001+A1:2009 zavedena v ČSN EN 1915-2+A1:2009 (31 9322) Pozemní zařízení pro letadla – Obecné požadavky – Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

EN 1915-3 zavedena v ČSN EN 1915-3+A1 (31 9322) Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 3: Metody měření a snížení vibrací

EN 1915-4 zavedena v ČSN EN 1915-4+A1 (31 9322) Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 4: Metody měření a snížení hluku

EN 12183 zavedena v ČSN EN 12183 (84 1021) Ručně poháněné vozíky – Požadavky a metody zkoušení

EN 12184 zavedena v ČSN EN 12184 (84 1022) Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí zařízení – Požadavky a metody zkoušení

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13849-1:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2008 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN ISO 13850:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13850:2008 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci

EN ISO 14122-3:2001 zavedena v ČSN EN ISO 14122-3:2002 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

ISO 7000 zavedena v ČSN ISO 7000 (01 8024) Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled

ISO 7718-1 nezavedena

ISO 7718-2 nezavedena

ISO 10542-1 nezavedena

ISO 11228-1 nezavedena

ISO 11532 nezavedena

ISO 16004 nezavedena

DIN 51130:2004 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9999:2011 (84 1001) Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Klasifikace a terminologie

ČSN EN 60601-1 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Vypracování normy

Zpracovatel: Evektor, spol. s r. o., IČ 16361733, Jan Mátl

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová


EVROPSKÁ NORMA EN 12312-14
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2014

ICS 49.100 Nahrazuje EN 12312-14:2006+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky –
Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

Aircraft ground support equipment – Specific requirements –
Part 14: Disabled/incapacitated passenger boarding vehicles 

Matériel au sol pour aéronefs – Exigences particulières – Partie 14: Matériel d’accès à bord des passagers à mobilité réduite

Luftfahrt-Bodengeräte – Besondere Anforderungen – Teil 14: Behinderten-Transportgeräte

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-03-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12312-14:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 12

4 Seznam významných nebezpečí 13

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření 14

5.1 Obecné požadavky 14

5.2 Nástavba nebo hlavní plošina 15

5.3 Nástupní plošina 16

5.4 Ochranná opatření proti pádu 17

5.5 Prostředky přístupu 18

5.6 Zvedací zařízení a stabilita 19

5.7 Rychlosti 19

5.8 Ovládače, monitorovací zařízení a zobrazovací jednotky 20

5.9 Světla 20

5.10 Vyrovnávací deska 21

5.11 Střešní kryt 21

5.12 Kabina poloviční šířky 22

5.13 Zdvižné čelo 22

5.14 Pomocné prostředky pro nouzový provoz 22

5.15 Elektrická zařízení 23

5.16 Zvláštní vybavení 23

6 Informace pro používání 23

6.1 Značení 23

6.2 Bezpečnostní značky 23

6.3 Výstrahy 24

6.4 Návod k používání 24

7 Ověřování požadavků 24

Příloha A (normativní) Seznam nebezpečí 25

Příloha B (normativní) Kritická oblast mezi nástavbou a nakládací plošinou 29

Příloha C (informativní) Kontrola zatížení 31

C.1 Požadavky směrnice o strojních zařízeních 31

C.2 Prokázání, že neexistuje riziko přetížení/převrácení 31

Příloha D (normativní) Minimální prostorové požadavky pro vozík 32

D.1 Rozměry volné podlahy 32

D.2 Volná cesta 32

D.3 Vyrovnávací deska 32

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES 33

Bibliografie 34

Předmluva

Tento dokument (EN 12312-14:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 274 Pozemní zařízení pro letadla, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2014.

Tento dokument nahrazuje EN 12312-14:2006+A1:2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 12312 Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky se skládá z následujících částí

Část 1: Schody pro cestující

Část 2: Cateringová vozidla

Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

Část 4: Nástupní mosty pro cestující

Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

Část 8: Schody a plošiny pro údržbu

Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující (tento dokument)

Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

Část 17: Klimatizační zařízení

Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

Změny proti EN 12312-14:2006+A1:2009 jsou následující:

a) byla začleněna změna A1:2009;

b) byl aktualizován úvod;

c) byl aktualizován předmět normy;

d) byla aktualizována kapitola 2 Citované dokumenty;

e) byla aktualizována kapitola 3 Termíny a definice a bylo přidáno šest termínů a definicí;

f) seznam nebezpečí byl přesunut do přílohy A a byl aktualizován;

g) kapitola 5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření byla kompletně přepracována a změněna, přidány články 5.5 Prostředky přístupu, 5.6 Zvedací zařízení a stabilita, 5.10 Vyrovnávací deska, 5.11 Střešní kryt, 5.12 Kabina poloviční šířky, 5.14 Pomocné prostředky pro nouzový provoz, 5.15 Elektrické zařízení, a proto bylo nutné přečíslovat následující články;

h) kapitola 6 Informace pro používání byla změněna;

i) kapitola 7 Ověřování požadavků byla změněna;

j) informativní příloha C Kontrola zatížení byla přeformulována, aby byla v souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních;

k) byla přidána normativní příloha D Minimální prostorové požadavky pro vozík;

l) příloha ZA vztahující se ke směrnici 98/37/ES o strojních zařízeních byla nahrazena přílohou ZA vztahující se k nové směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních;

m) byla aktualizována bibliografie.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma stanovuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, stejně jako některé funkční a technické požadavky pro přepravní a nástupní zařízení určená pro převoz cestujících se zdravotním postižením/nezpůsobilých cestujících na letištní ploše mezi odbavovací budovou a letadlem. Hlavními faktory při konstrukci tohoto zařízení, významnými pro bezpečnost, jsou zvážení psychologických aspektů, tj. pocit pohody a bezpečí, a fyzického pohodlí cestujícího a zamezení panice.

Při zajišťování bezpečných, provozuschopných, úsporných a praktických nástupních zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující je kladena maximální důležitost na dodržení minima zásadních kritérií. K odchylkám by mělo docházet pouze poté, co pečlivé zvážení, rozsáhlé zkoušení a zhodnocení provozu prokázaly, že alternativní metody nebo podmínky jsou uspokojivé. Takové odchylky jsou mimo rozsah této normy a výrobce by měl být schopen prokázat rovnocennou úroveň ochrany.

Tato evropská norma je normou typu C, jak je definováno v EN ISO 12100.

Příslušná strojní zařízení a rozsah, v jakém jsou pokryta nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od těch, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, ustanovení této normy typu C mají přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C. Odchylky od požadavků nejsou předpokladem shody dané normou.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby nástupních zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující při správném použití, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, pokud jsou prováděny v souladu se specifikacemi uvedenými výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Rovněž zohledňuje některé požadavky, které byly uznány za nezbytné úřady, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE) stejně jako leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami.

Tato evropská norma stanovuje zvláštní bezpečnostní požadavky pro přepravní/nástupní zařízení pro přepravu/nastupování cestujících se zdravotním postižením/nezpůsobilých cestujících, jak jsou definováni podle 3.1, která jsou dále uváděna jako nástupní zařízení.

Tato evropská norma platí pro ručně vedená samojízdná nástupní zařízení, samojízdná nástupní zařízení s integrovaným místem pro řidiče a tažená nástupní zařízení, používaná k převozu cestujících se zdravotním postižením/nezpůsobilých cestujících na letišti mezi odbavovací budovou a odstavnou plochou letadla a k nastupování a vystupování těchto cestujících do a z civilních letadel.

Tato evropská norma předpokládá, že cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilý cestující může být doprovázen pomocníkem a může sedět na vozíku nebo ležet na pojízdných nosítkách.

Tato evropská norma také předpokládá, že typy vozíků, které smějí být použity, by mohly být:

a) vozíky standardního typu, např. v souladu s EN 12183;

b) vozíky se zádržným systémem nebo bez zádržného systému uživatele;

c) vozíky široké jako ulička v letadle; 

d) nestandardní vozíky používané na letištích;

e) vozíky nepoháněné cestujícím;

f) elektricky poháněné vozíky, např. v souladu s EN 12184.

POZNÁMKA 1 Předpokládá se, že elektricky poháněné vozíky nebudou nakládány do kabiny letadla.

Tato evropská norma neplatí pro jiné typy letadlových nakládačů, které nejsou specificky konstruovány pro nastupování nezpůsobilých cestujících nebo cestujících se zdravotním postižením, např. mobilní salonky, nástupní mosty nebo vnější podvěsy např. používané na vrtulnících.

Tato evropská norma neplatí pro pneumatické systémy.

Tato evropská norma nestanovuje požadavky pro nebezpečí způsobená hlukem a vibracemi.

POZNÁMKA 2 EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovují obecné požadavky na GSE týkající se hluku a vibrací.

Tato evropská norma neplatí pro nemodifikované automobilové díly schválené pro vozidla určená pro veřejné komunikace v rámci EU a EFTA, pokud jsou na nástupním zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující použity k účelu, pro který jsou určeny.

Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích od ostatních vozidel na odbavovací ploše.

Tato část EN 12312 neplatí pro vybavení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující, které bylo vyrobeno před datem vydání této normy CEN.

Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovuje požadavky pro nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz