ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10 Leden 2015

Spojovací součásti – Šrouby a závrtné šrouby – Jmenovité délky a délky závitu

ČSN
ISO 888

02 1025

 

Fasteners – Bolts, screws and studs – Nominal lengths and thread lengths

Fixations – Vis, goujons et tiges filetées – Longueurs nominales et longueurs filetées

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 888:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 888:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 888 (02 1025) z ledna 1995.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti původnímu vydání byla tato norma technicky revidována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 68-1 zavedena v ČSN ISO 68-1 (01 4007) Závity ISO pro všeobecné použití – Z8kladní profil – Část 1: Metrické závity

ISO 225 zavedena v ČSN EN ISO 225 (02 1001) Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů

ISO 4753 zavedena v ČSN EN ISO 4753 (02 1031) Spojovací součásti – Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO

ISO 4759-1 zavedena v ČSN EN ISO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

MEZINÁRODNÍ NORMA

Spojovací součásti – Šrouby a závrtné šrouby – ISO 888
Jmenovité délky a délky závitu Druhé vydání
2012-04-15

ICS 21.060.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Značky 6

4 Pozice délek a délek závitu 6

4.1 Obecně 6

4.2 Šrouby 6

4.3 Šrouby bez hlavy a stavěcí šrouby 8

4.4 Závrtné šrouby a podobné spojovací součásti 8

5 Rozměry délek 10

6 Rozměry délek pro závity 11 


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2012

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 888 vypracovala technická komise ISO/TC 2 Spojovací součásti, subkomise SC 7 Odkazy na normy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 888:1976), které bylo technicky revidováno.

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje délky a délky závitu šroubů a závrtných šroubů pro použití ve vhodných výrobkových normách a jiných relevantních dokumentech, např. ve výkresech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz