ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10; 33.160; 35.110 Listopad 2014

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky

ČSN
EN 60728-1-2
ed. 2

36 7211

idt IEC 60728-1-2:2014

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs –
Partie 1-2: Exigences de performance relatives aux signaux délivrés à la prise terminale en fonctionnement

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste -–
Teil 1-2: Leistungsanforderungen an Signale der Teilnehmeranschlussdose im realen Betrieb

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-1-2:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60728-1-2:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-04-11 se nahrazuje ČSN EN 60728-1-2 (36 7211) z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje minimální požadavky, které musí být splněny při činnosti na účastnické zásuvce nebo vstupu terminálu a popisuje souhrnná kritéria pro zhoršení přítomná v přijímaných signálech a rovněž produkovaná v kabelové síti CATV/MATV/SMATV včetně individuálních přijímacích systémů.

V budovách rozdělených na jednotlivé byty jsou signály přijímané anténou dodávány prostřednictvím kabelové sítě MATV/SMATV do bytového rozhraní sítě (HNI). Televizní signály jsou potom rozváděny (uvnitř bytu) domácí sítí (HN) různých typů až do účastnické zásuvky nebo vstupu terminálu. Kabelová síť může podporovat dvoucestný provoz, z účastnické zásuvky (nebo vstupu terminálu) zpět ke stanici systému.

Domácí síť může používat koaxiální kabely, kabely se symetrickými páry, optická vlákna a také bezdrátové linky nahrazující šňůry uvnitř místnosti (nebo malého počtu přilehlých místností).

Tato část IEC 60728 je použitelná na kabelové sítě určené pro televizní signály, rozhlasové signály a interaktivní služby pracující mezi asi 5 MHz a 3 000 MHz. Pro distribuční techniku uvnitř místnosti (nebo několika těsně přiléhajících místností), kde nahrazuje vodiče bezdrátovou dvoucestnou komunikací, které používají kmitočtové pásmo 5 GHz až 6 GHz, je rozsah rozšířen až do 6 000 MHz.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60728-1-2:2014 dovoleno do 2017-04-11 používat dosud platnou ČSN EN 60728-1-2 (36 7211) z února 2010.

Změny proti předchozí normě

EN 60728-1-2:2014 obsahuje následující významné změny vzhledem k EN 60728-1-2:2009:

Tato norma se musí používat společně s EN 60728-1:2014.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-705zavedena v ČSN IEC 50(705) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 705: Šíření rádiových vln

IEC 60050-712zavedena v ČSN IEC 50(712) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 712: Antény

IEC 60050-725zavedena v ČSN IEC 50(725): (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

IEC 60728-1:2014dosud nezavedena

IEC 60728-1-1:2014zavedena v ČSN EN 60728-1-1 ed. 2:2014 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě

IEC 60728-3:2010zavedena v ČSN EN 60728-3:2011 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

IEC 60966-2-4zavedena v ČSN EN 60966-2-4 ed. 2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače – Kmitočtový rozsah 0 až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2

IEC 60966-2-5zavedena v ČSN EN 60966-2-5 ed. 2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače – Kmitočtový rozsah 0 až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2

IEC 60966-2-6zavedena v ČSN EN 60966-2-6 ed. 2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače – Kmitočtový rozsah 0 až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

ITU-R Doporučení BT.500nezavedeno

ITU-R Doporučení BT.654nezavedeno

ITU-R Doporučení BT.655nezavedeno

ITU-R Doporučení J.617nezavedeno

ITU-R Doporučení J.637nezavedeno

ETSI EN 300 421zavedena v ČSN EN 300 421 V1.1.2 (87 9006) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pracující v pásmu 11/12 GHz

ETSI EN 300 429zavedena v ČSN EN 300 429 V1.1.2 (87 9006) Digitální televize (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro systémy kabelové televize

ETSI EN 300 473zavedena v ČSN EN 300 473 V1.1.2 (87 9010) Digitální televizní vysílání (DVB) –
Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV)

ETSI EN 300 744zavedena v ČSN ETSI EN 300 744 V1.2.1 (87 9016) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi

ETSI EN 302 307zavedena v ČSN ETSI EN 302 307 V1.3.1 (87 9045) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace

ETSI EN 302 755 zavedena v ČSN ETSI EN 302 755 V1.3.1 (87 9047) Digitální televizní vysílání (DVB) – Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(721) (33 0050)Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

ČSN EN 50083-10 (36 7211)Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných
evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČ 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz