ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.060.70 Listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové
střihače trávy

ČSN
EN 50636-2-94

36 1050

 

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-94: Règles particulières pour les coupe-gazon de type ciseaux

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-94: Besondere Anforderungen für Grasscheren mit Scherblättern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50636-2-94:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50636-2-94:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 12449:2012zavedena v ČSN EN 12449:2012 (42 1320) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

EN 28662-1:1992zavedena v ČSN EN 28662-1:1995 (10 6010) Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně

EN 60320 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 60320 (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domác-
nost a podobné všeobecné použití

EN 60335-1:2012zavedena v ČSN EN 60335-1:2012 ed. 3:2012 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

EN 62233:2008zavedena v ČSN EN 62233:2008 (36 1046) Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

EN ISO 354:2003zavedena v ČSN EN ISO 354:2003 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvu-
kové místnosti

EN ISO 3744:2010zavedena v ČSN EN ISO 3744:2011 (01 1604) Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

EN ISO 4871:2009zavedena v ČSN EN ISO 4871:2010 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

EN ISO 11201:2010zavedena v ČSN EN ISO 11201:2010 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zaří-
zeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí

EN ISO 11688-1:2009zavedena v ČSN EN ISO 11688-1:2010 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování

EN ISO 12100:2010zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 3767-1:1998zavedena v ČSN EN ISO 3767-1:2001 (47 0050) Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 1: Všeobecné značky

EN ISO 3767-3:1995zavedena v ČSN EN ISO 3767-3:1998 (47 0050) Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovladačů a sdělovačů – Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje

ISO 7000zavedena v ČSN ISO 7000 (01 8024) Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled

EN ISO 7010zavedena v ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ISO 11684:1995dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60745-1 ed. 3:2009 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2:2004 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

ČSN EN 62133 ed. 2:2013 (36 4379) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené

ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zaří-
zeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Festool s. r. o., Česká Lípa, IČ 658251, Ing. Stanislav Jakeš

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 50636-2-94
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2014

ICS 65.060.70

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears 

Appareils électrodomestiques et analogues –
Sécurité –
Partie 2-94: Règles particulières pour les coupe-gazon de type ciseaux

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-94: Besondere Anforderungen für Grasscheren mit Scherblättern

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-09-30. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50636-2-94:2014 E

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Rozsah platnosti 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Obecný požadavek 12

5 Obecné podmínky zkoušek 12

6 Třídění 12

7 Značení a návod k používání 12

8 Ochrana před přístupem k živým částem 15

9 Rozběh elektromechanických spotřebičů 15

10 Příkon a proud 15

11 Oteplení 15

12 Neobsazeno 15

13 Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě 15

14 Přechodná přepětí 15

15 Odolnost proti vlhku 16

16 Unikající proud a elektrická pevnost 16

17 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 16

18 Trvanlivost 16

19 Abnormální činnost 16

20 Stabilita a mechanická nebezpečí 16

21 Mechanická pevnost 18

22 Konstrukce 18

23 Vnitřní vedení 20

24 Součásti 20

25 Připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody 20

26 Svorky pro vnější vodiče 21

27 Ochranné spojení se zemí 21

28 Šrouby a spoje 21

29 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace 21

30 Odolnost proti teplu a ohni 21

31 Odolnost proti korozi 21

32 Vyzařování, toxicita a podobná nebezpečí 21

Přílohy 26

Příloha B (normativní) Spotřebiče napájené z akumulátorových baterií 26

Příloha AA (normativní) Bezpečnostní značky, které se smí používat na nůžkových střihačích trávy 28

Příloha BB (normativní) Vibrace 30

Příloha CC (normativní) Zkušební předpis pro hluk – technická metoda (třída přesnosti 2) 33

Příloha DD (informativní) Příklad materiálu a konstrukce splňující požadavky na umělý povrch (viz CC.4.1) 38

Příloha EE (informativní) Bezpečnostní pokyny 40

Příloha FF (normativní) Zkušební ohrazení – Základna 42

Strana

Příloha ZZ (informativní) Splnění základních požadavků směrnic EU 44

Bibliografie 45

Obrázky

Obrázek 101 – Části střihacího nástroje (viz 3.103, 3.104) – Záběr sečení (viz 3.101) 21

Obrázek 102 – Příklady střihačů trávy (viz 3.102) 22

Obrázek 103 – Přesah střihacího nože (viz 20.101) 22

Obrázek 104 – Příklady splnění/nesplnění požadavku a metody měření pro ochranu ruky (viz 20.102) 23

Obrázek 105 – Příklad, který zobrazuje uspořádání při zkoušce pevnosti a možnou polohu stroje (viz 21.102) 24

Obrázek 106 – Zkouška pevnosti střihacího nástroje (viz 21.103) 24

Obrázek 107 – Zařízení pro zkoušku rázem (viz 22.35) 25

Obrázek AA.1 – „Přečíst návod k obsluze“ 28

Obrázek AA.2 – „Nevystavovat dešti“ 28

Obrázek AA.3 – „Výstraha: po vypnutí motoru se střihací nástroj dále pohybuje“ 29

Obrázek AA.4 – Stroje napájené ze sítě – „Odpojit síťovou vidlici, dojde-li k poškození nebo zapletení přívodu“ 29

Obrázek AA.5 – „Držet okolostojící v bezpečné vzdálenosti“ 29

Obrázek BB.1 – Příklady umístění/orientace snímače (rukojeť) 32

Obrázek CC.1 – Polohy mikrofonů na polokouli (viz tabulka CC.1) 34

Obrázek DD.1 – Nákres měřicího povrchu pokrytého umělým povrchem (není v měřítku) 39

Obrázek FF.1 – Schéma rozmístění hřebíků na základně 42

Obrázek FF.2 – Detail základny 43

Tabulky

Tabulka CC.1 – Souřadnice poloh mikrofonů 35

Tabulka CC.2 – Činitele pohltivosti 35

Předmluva

Tento dokument (EN 50636-2-94:2014) vypracovala technická komise CLC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2014-12-20

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-09-30

EN 50636-2-94:2014 obsahuje tyto významné technické změny:

– sjednocení s evropskou směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/ES;

– sjednocení s EN 60335-1:2012.

Tento dokument se používá ve spojení s EN 60335-1:2012 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky“.

Je-li v této normě uvedeno „část 1“, odkazuje se tím na EN 60335-1:2012.

Tento dokument doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly v části 1 a tvoří tak společně s ní evropskou normu „Bezpečnostní požadavky na nůžkové střihače trávy“.

Není-li dílčí článek z části 1 uveden v tomto dokumentu, tento článek platí v nejvyšším možném rozsahu. Je-li v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho upraví.

Splnění požadavků uvedených v příslušných kapitolách v části 1 společně s touto částí 2 poskytuje způsob, jak splnit stanovené základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení.

Tato evropská norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100.

Další související normy vztahující se k této evropské normě jsou uvedeny v příloze ZC části 1 nebo tohoto doku-
mentu. Příloha uvádí platná vydání těchto dokumentů v době vydání této normy. Všechny odkazy by však měly být chápány jako odkazy na nejnovější vydání.

Použil se následující systém číslování:

– články, které jsou číslovány od čísla 101, jsou zde navíc oproti části 1;

– doplňkové přílohy jsou označeny AA, BB, atd.;

POZNÁMKA V této evropské normě jsou použity následující typy písma:

– vlastní požadavky: obyčejný typ;

– zkušební specifikace: kurzíva;

– vysvětlivky: malý typ.

Slova, která jsou v textu tučně, jsou definována v kapitole 3. Týká-li se definice přídavného jména, přídavné jméno a přidružené podstatné jméno jsou také tučně.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnic EU.

Pro vztah se směrnicí EU 2006/42/ES viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

UpozorněníPro výrobky spadající do působnosti této evropské normy mohou platit také jiné požadavky vyplý-
vající z dalších směrnic EU.

Úvod

Tento dokument je norma typu C podle EN ISO 12100:2010.

Jsou zde zahrnuta strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, jak je uvedeno v působ-
nosti tohoto dokumentu.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C rozdílné od těch, které jsou uvedeny v normách typu A nebo B, ustanovení této normy typu C má přednost před jinými normami pro stroje, které se postavily a navrhly podle ustanovení této normy typu C.

1Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověření pro návrh a konstrukci elektrických ručních nůžkových střihačů trávy o maximálním záběru sečení 200 mm, které jsou konstruovány hlavně pro sečení trávy a jejichž jmenovité napětí je maximálně 250 V AC nebo 75 V DC.

V této evropské normě termín „stroj“ znamená „nůžkový střihač trávy na elektrický pohon“.

Tato evropská norma neplatí pro střihače živých plotů, pro které platí EN 60745-2-15.

Požadavky na nabíječe jsou uvedeny v EN 60335-2-29:2004.

Požadavky na baterie jsou uvedeny v EN 62133:2003.

EMC a požadavky na prostředí, kromě hluku, nejsou v této evropské normě zahrnuty.

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, které představují ruční nůžkové střihače trávy, když se používají v souladu s předpokládaným používáním a za podmínek nesprávného používání, které je v rozumné míře předvídatelné.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz