ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10; 75.160.20 Prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv – Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti –
Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm

ČSN
DIN 51900-2

65 6169

Testing of solid and liquid fuels – Determination of the gross calorific value by the bomb calorimeter and calculation
of the net calorific value –
Part 2: Method using isoperibol or static jacket calorimeter

Tato norma je českou verzí německé normy DIN 51900-2:2003, která byla převzata se souhlasem německého národního normalizačního orgánu DIN. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the German Standard DIN 51900-2:2003, which was adopted with
the permission of the German national standards body DIN. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN DIN 51900-1 (65 6169) z prosince 2014 a ČSN DIN 51900-3 (65 6169) z prosince 2014 nahrazuje ČSN 65 6169 z 1986-04-29.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

DIN 51900-1 zavedena v ČSN DIN 51900-1 (65 6169) Zkoušení tuhých a kapalných paliv – Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti – Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda

EN 61010-1:2001 nezavedena*)

Souvisící ČSN

ČSN EN 24260 (65 6077)Ropné výrobky a uhlovodíky – Stanovení obsahu síry – Metoda spalování podle Wickbolda

ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011 (35 6502)Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jarmila Pešáková, IČ 45890218

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

NĚMECKÁ NORMA

Zkoušení tuhých a kapalných paliv – Stanovení spalného tepla DIN 51900-2
v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti –
Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem
se statickým pláštěm Květen 2003

Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe – Bestimmung des Brennwertes
mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes –
Teil 2: Verfahren mit isoperibolem oder static-jacket Kalorimeter

ICS 75.160.10; 75.160.20

Obsah

Strana

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Podstata metody 4

4 Přístroje a pomůcky 4

5 Zkušební podmínky 5

6 Postup 5

6.1 Obecně 5

6.2 Postup měření 5

6.2.1 Obecně 5

6.2.2 Teplotní vyrovnání 5

6.2.3 Počáteční úsek 6

6.2.4 Hlavní úsek 6

6.2.5 Konečný úsek 6

7 Vyhodnocení 6

7.1 Korigovaný teplotní vzestup 6

7.2 Efektivní tepelná kapacita 7

7.3 Spalné teplo 7

7.4 Výhřevnost 7

Příloha A  Příklad výpočtu 8

A.1 Příklad postupu měření 8

A.2 Příklad vyhodnocení 9

Bibliografie 11

 

 

1 Předmět normy

Tato norma popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhých a kapalných paliv pomocí isoperibolického
kalorimetru nebo kalorimetru se statickým pláštěm a výpočet výhřevnosti. Může být také aplikovaná na ostatní pevné a kapalné látky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz