ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30 Prosinec 2014

Zkoušení betonu –
Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

ČSN
ISO 1920-10

73 1319

Testing of concrete –
Part 10: Determination of static modulus of elasticity in compression

Essais du béton –
Partie 10: Détermination du module d'élasticité statique en compression

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 1920-10:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 1920-10:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6784 (73 1319) z ledna 1993.

Anotace obsahu

Tato část ISO 1920 určuje metodu pro stanovení statického modulu pružnosti v tlaku ztvrdlého betonu na zkušebních tělesech, která mohou být vyrobena nebo odebrána z konstrukce.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1920-3nezavedena

ISO 1920-4nezavedena

ISO 1920-5nezavedena

ISO 1920-6nezavedena

EN 12390-4zavedena v ČSN EN 12390-4 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 4: Pevnost v tlaku – Požadavky na zkušební lisy

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz