ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15 Prosinec 2014

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady –
Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici

ČSN
EN 12326-1
ed. 2

72 1891

 

Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding –
Part 1: Specifications for slate and carbonate slate

Ardoises et pierres pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu –
Partie 1: Spécifications pour ardoises et ardoises carbonatées

Schiefer und Naturstein für überlappende Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen –
Teil 1: Spezifikationen für Schiefer und carbonathaltige Schiefer

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 12326-1:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 12326-1:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-05-31 se nahrazuje ČSN EN 12326-1 (72 1891) z března 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje požadavky na výrobky z břidlice a z karbonátové břidlice pro střešní krytinu a vnější obklady stěn definované v 3.1 a 3.2, které se používají jako skládaná krytina nebo vnější obklady.

Podle této normy se klasifikují břidlice a karbonátové břidlice.

Tento dokument neplatí pro výrobky pro střešní krytinu a vnější obklady vyrobené z následujících materiálů:

a) horniny jiné než definované v 3.1 a 3.2;

b) beton;

c) polymerní materiály;

d) vláknocement;

e) kov;

f) jíl.

Tato norma neplatí pro vnitřní střešní krytinu a vnitřní obklady z břidlice.

Tato norma neplatí pro vnější kontaktní pláště (lepené obklady) a obklady přichycené spojovacím kolíkem a skobou.

POZNÁMKA 1Požadavky pro vnitřní obklady stěn z břidlice jsou specifikované v EN 1469.

Tato norma nestanovuje požadavky na vzhled.

POZNÁMKA 2Obecné pokyny týkající se vzhledu jsou uvedeny v příloze A.

Tato norma nestanovuje požadavky pro provádění.

POZNÁMKA 3Informace o doporučení pro provádění břidlicových střech v jednotlivých státech jsou uvedeny v příloze C.

POZNÁMKA 4Pokud je uveden v textu termín „slate“, znamená kromě břidlice též karbonátovou břidlici, pokud není uvedeno jinak. 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je dovoleno do 2016-05-31 používat dosud platnou ČSN EN 12326-1 (72 1891) z března 2005.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12326-2:2011 zavedena v ČSN EN 12326-2:2011 (72 1891) Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 2: Zkušební metody

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ISO 2859-1:1999 zavedena v ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky – Technické požadavky

ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely – Společná ustanovení

ČSN EN 1469 (72 1867) Výrobky z přírodního kamene – Obkladové desky – Požadavky

ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz