ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99 Leden 2015

Energetická náročnost ovládacích zařízení
pro světelné zdroje –
Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) – Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

ČSN
EN 62442-2

36 0515

idt IEC 62442-2:2014

Energy performance of lamp controlgear –
Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) – Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

Performance énergétique des appareillages de lampes –
Partie 2: Appareillages des lampes à décharge à haute intensité (à l’exclusion des lampes à fluorescence) – Méthode
de mesure pour la détermination du rendement des appareillages

Energieeffizienz von Lampenbetriebsgeräten –
Teil 2: Betriebsgeräte für Hochdruck-Entladungslampen (ausgenommen Leuchtstofflampen) – Messverfahren
zur Bestimmung des Wirkungsgrades von Betriebsgeräten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62442-2:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62442-2:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru IEC 62442 definuje metodu měření energetických ztrát, celkového příkonu a ztrát v pohotovostním režimu elektronického ovládacího zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek). Dále je definován způsob výpočtu účinnosti ovládacího zařízení pro vysokotlaké výbojky.

Tato mezinárodní norma platí pro obvody složené výhradně z ovládacího zařízení a světelného zdroje.

Požadavky na zkoušení jednotlivých ovládacích zařízení během výroby nejsou v této normě zahrnuty.

Je stanovena metoda měření celkového příkonu, příkonu v pohotovostním režimu a způsob výpočtu účinnosti ovládacích zařízení pro vysokotlaké výbojky.

Tato mezinárodní norma se nevztahuje na:

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61347-1:2007 zavedena v ČSN EN 61347-1 ed. 2:2009 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

IEC 61347-2-9:2012 zavedena v ČSN EN 61347-2-9 ed. 2:2013 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky)

IEC 61347-2-12:2010 zavedena v ČSN EN 61347-2-12:2006 + ČSN EN 61347-2-12:2006/A1:2010 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek)

IEC Pokyn 115:2007 nezaveden

Souvisící ČSN

ČSN EN 60188 ed. 2 (36 0230) Vysokotlaké rtuťové výbojky – Požadavky na provedení

ČSN EN 60662 (36 0240) Vysokotlaké sodíkové výbojky – Požadavky na provedení

ČSN EN 60923 ed. 2 (36 0514) Příslušenství pro světelné zdroje – Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) – Všeobecné požadavky

ČSN EN 61167 (36 0250) Halogenidové výbojky – Požadavky na provedení

ČSN EN 62442-1:2012 (36 0515) Energetická náročnost ovládacích zařízení – Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky – Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62442-2:2014

Mezinárodní normu IEC 62442-2 vypracovala subkomise 34C Příslušenství pro světelné zdroje při IEC technické komisi 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34A/1078/FDIS

34C/1089/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62442 publikovaný pod společným názvem Energetická náročnost ovládacích zařízení lze nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz