ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100.01 Prosinec 2014

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti –
Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením

ČSN
EN 55016-1-2
ed. 2

33 4210

idt CISPR 16-1-2:2014

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods –
Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements

Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité
aux perturbations radioélectriques –
Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit –
Teil 1-2: Geräte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Koppeleinrichtungen zur Messung der leitungsgeführten Störaussendung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 55016-1-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 55016-1-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-04-25 se nahrazuje ČSN EN 55016-1-2 (33 4210) ze srpna 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 55016-1-2:2014 dovoleno do 2017-04-25 používat dosud platnou ČSN EN 55016-1-2 (33 4210) ze srpna 2005.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje následující podstatné technické změny proti předchozímu vydání. Jsou v ní převzata ustanovení z CISPR 22 pro AAN, doplňuje se CDNE pro měření rušivého napětí v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 300 MHz a jsou provedeny další změny.

Informace o citovaných dokumentech

CISPR 16-1-1:2010 zavedena v ČSN EN 55016-1-1 ed. 3:2010 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Měřicí přístroje

CISPR 16-2-1:2014 zavedena v ČSN EN 55016-2-1 ed. 3:2015 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti – Měření rušení šířeného vedením)

CISPR 16-4-2:2011 zavedena v ČSN EN 55016-4-2 ed. 2:2012 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí – Nejistota měřicího zařízení

IEC 60050 (soubor) (dostupný na http://www.electropedia.org)

IEC 61000-4-6:2008 zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed. 3:2009 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysoko-
frekvenčními poli

Informativní údaje z CISPR 16-1-2:2014

Mezinárodní normu CISPR 16-1-2 vypracovala subkomise A Měření radiového rušení a statistické metody technické komise IEC CISPR Zvláštní mezinárodní komise pro vysokofrekvenční rušení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2003 a jeho změnu 1:2004 a změnu 2:2006. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

 1. jsou převzata ustanovení z CISPR 22 pro AAN;

 2. doplňuje se CDNE pro měření rušivého napětí v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 300 MHz;

 3. jsou doplněny další změny.

Má status základní publikace EMC podle IEC směrnice 107 Elektromagnetická kompatibilita – Směrnice pro navrhování publikací o elektromagnetické kompatibilitě.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

CISPR/A/1051/FDIS

CISPR/A/1059/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Seznam všech částí souboru CISPR 16 se společným názvem Specifikace přístrojů a metod pro měření vysoko-
frekvenčního rušení a odolnosti
je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 55016-2 (soubor) (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 2: Metody měření rušení a odolnosti

ČSN EN 55022 (33 4290) Zařízení informační techniky – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: EMCING® – Ing. Ivan Kabrhel, CSc., IČ 10420991

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech


EVROPSKÁ NORMA EN 55016-1-2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2014

ICS 33.100.10; 33.100.20 Nahrazuje EN 55016-1-2:2004

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti –
Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením
(CISPR 16-1-2:2014)

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods –
Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices
for conducted disturbance measurements
(CISPR 16-1-2:2014)

Spécifications des méthodes et des appareils
de mesure des perturbations radioélectriques
et de l’immunité aux perturbations radioélectriques –
Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage
pour la mesure des perturbations conduites
(CISPR 16-1-2:2014)

Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der Verfahren zur Messung
der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen)
und Störfestigkeit –
Teil 1-2: Geräte und Einrichtungen zur Messung
der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Koppeleinrichtungen zur Messung der leitungsgeführten Störaussendung
(CISPR 16-1-2:2014)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-04-25. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 55016-1-2:2014 E

Předmluva

Text dokumentu CISPR/A/1051/FDIS, budoucího druhého vydání CISPR 16-1-2, vypracovaný SC A Měření radiového rušení a statistické metody IEC/TC CISPR Zvláštní mezinárodní komise pro vysokofrekvenční rušení byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 55016-1-2:2014.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2015-01-25

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-04-25

Tento dokument nahrazuje EN 55016-1-2:2004.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy CISPR 16-1-2:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 12

2 Citované dokumenty 12

3 Termíny, definice a zkratky 12

3.1 Termíny a definice 12

3.2 Zkratky 14

4 Umělé sítě 15

4.1 Obecně 15

4.2 Impedance AMN 15

4.3 Umělá síť V 50 W/50 mH + 5 W (V-AMN) (pro použití v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 150 kHz) 15

4.4 Umělá síť V 50 W/50 mH (V-AMN) pro použití v kmitočtovém rozsahu 0,15 MHz až 30 MHz 16

4.5 Umělá síť V 50 W/5 mH + 1 W (V-AMN) pro použití v kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 108 MHz 17

4.6 Umělá síť V 150 W (V-AMN) pro použití v kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 30 MHz 19

4.7 Umělá síť delta 150 W (D-AMN) pro použití v kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 30 MHz 19

4.7.1 Obecné parametry 19

4.7.2 Symetrie umělé sítě delta 150 W 19

4.8 Oddělení 20

4.8.1 Požadavky 20

4.8.2 Postup měření 20

4.9 Proudová zatížitelnost a úbytek napětí 20

4.10 Modifikované zapojení referenční země 20

4.11 Měření dělicího poměru napětí umělých sítí V 21

5 Proudové a napěťové sondy 21

5.1 Proudové sondy 21

5.1.1 Obecně 21

5.1.2 Konstrukce 22

5.1.3 Charakteristiky 22

5.2 Napěťová sonda 22

5.2.1 Vysokoimpedanční napěťová sonda 22

5.2.2 Kapacitní napěťová sonda 23

6 Vazební členy pro měření odolnosti vůči proudům šířeným vedením 25

6.1 Obecně 25

6.2 Charakteristiky 25

6.2.1 Obecně 25

6.2.2 Impedance 25

6.2.3 Vložný útlum 25

7 Vazební členy pro měření signálových vedení 26

7.1 Obecně 26

7.2 Požadavky na AAN (nebo Y-sítě) 26

7.3 Požadavky na umělé sítě pro koaxiální a jiné stíněné kabely 29

8 Umělá ruka a sériový RC článek 30

8.1 Obecně 30

8.2 Konstrukce umělé ruky a článku RC 30

Strana

8.3 Použití umělé ruky 31

9 CDNE pro měření rušivého napětí v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 300 MHz 33

9.1 Instrumentace 33

9.1.1 Obecně 33

9.1.2 Popis měření CDNE 34

9.1.3 Popis RGP 34

9.2 Technické požadavky na CDNE-X 34

9.2.1 Mechanické a elektrické parametry 34

9.2.2 Validace CDNE 35

9.3 Technické požadavky pro RGP 38

Příloha A (normativní) Umělé sítě AMN 39

A.1 Obecně 39

A.2 Příklad umělé sítě typu V 50 W/50 mH + 5 W 39

A.3 Příklad umělé sítě typu V 50 W/50 mH 40

A.4 Příklad umělé sítě typu V 50 W/5 mH + 1 W 40

A.5 Příklad umělé sítě typu V 150 W 41

A.6 Příklad umělé sítě typu delta 150 W 42

A.7 Příklad návrhu AMN s cívkou 50 mH 43

A.7.1 Cívka 43

A.7.2 Skříň cívky 43

A.7.3 Oddělovací vlastnosti cívky 44

A.8 Měření dělicího poměru napětí umělé sítě typu V 44

Příloha B (informativní) Konstrukce, kmitočtový rozsah a kalibrace proudových sond 46

B.1 Fyzikální a elektrické úvahy týkající se proudových sond 46

B.2 Náhradní elektrický obvod proudové sondy 47

B.3 Škodlivé jevy při měření proudovou sondou 48

B.4 Typické kmitočtové charakteristiky proudových sond 49

B.5 Stínicí konstrukce pro použití s proudovými sondami 49

B.5.1 Obecně 49

B.5.2 Teoretický model 50

B.5.3 Konstrukce stínění 50

B.5.4 Horní propust 51

B.6 Kalibrace proudových sond 51

Příloha C (informativní) Konstrukce vazebních členů pro proudovou injektáž v kmitočtovém rozsahu 0,15 MHz
až 30 MHz 54

C.1 Vazební člen typu A pro koaxiální anténní vstup 54

C.2 Vazební člen typu M pro napájecí přívody 54

C.3 Vazební člen typu L pro přívody k reproduktoru 56

C.4 Vazební člen typu Sw pro nízkofrekvenční (audio) signály 57

C.5 Vazební člen typu Sw pro nízkofrekvenční (audio), obrazové a ovládací signály 58

Příloha D (informativní) Princip činnosti a příklady vazebních členů pro měření odolnosti vůči proudům šířeným
vedením 60

D.1 Princip činnosti 60

D.2 Typy vazebních členů a jejich konstrukce 60

Strana

Příloha E (normativní) Příklad a měření parametrů nesymetrické umělé sítě (AAN) 63

E.1 Popis příkladu AAN: síť typu T 63

E.2 Měření parametrů nesymetrické umělé sítě (AAN) 63

Příloha F (normativní) Příklad a měření parametrů AN pro koaxiální a jiné stíněné kabely 68

F.1 Popis AN pro koaxiální a jiné stíněné kabely 68

F.2 Měření parametrů AN pro koaxiální a jiné stíněné kabely 68

Příloha G (informativní) Konstrukce a vyhodnocení kapacitní napěťové sondy 70

G.1 Obecně 70

G.2 Fyzikální a elektrické aspekty pro kapacitní napěťovou sondu 70

G.3 Stanovení kmitočtové odezvy dělicího poměru napětí 70

G.4 Měřicí metoda pro zjištění vlivu vnějších elektrických polí 71

G.4.1 Vliv vnějšího elektrického pole 71

G.4.2 Měřicí metoda pro zjištění vlivu vnějšího elektrického pole 71

G.5 Impulsní odezva 71

G.6 Závislost dělicího poměru napětí 72

Příloha H (informativní) Zdůvodnění zavedení minimálního činitele oddělení mezi síťovými svorkami a svorkami
pro EUT/přijímač umělé sítě V-AMN 76

Příloha I (informativní) Zdůvodnění zavedení tolerance fáze pro vstupní impedanci umělé sítě V-AMN 77

Příloha J (informativní) Příklady schémat CDNE 79

J.1 CDNE-M2 a CDNE-M3 79

J.2 CDNE-Sx 81

Bibliografie 82

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publkace a na jim příslušející evropské publikace 83

 

Obrázek 1 – Impedance (amplituda a fáze) V-sítě pro pásmo A (viz 4.3, odpovídající kmitočtový rozsah je od 9 kHz
do 150 kHz) 18

Obrázek 2 – Impedance (amplituda a fáze) V-sítě pro pásmo B (viz 4.4) 18

Obrázek 3 – Impedance (amplituda a fáze) V-sítě pro pásma B a C (od 150 kHz do 108 MHz; viz 4.5) 19

Obrázek 4 – Metoda pro ověření symetrie při měřicím uspořádání pro měření symetrických napětí 19

Obrázek 5 – Příklad umělé sítě V 50 W/50 mH + 5 W (viz 4.3 a A.2) 21

Obrázek 6 – Příklad umělých sítí V 50 W/50 mH, 50 W/5 mH + 1 W nebo150 W (viz 4.4, 4.5, 4.6, A.3, A.4 a A.5) 21

Obrázek 7 – Obvod pro měření vysokofrekvenčního napětí na napájecím přívodu 23

Obrázek 8 – Obvod pro měření napětí mezi kabelem a referenční zemí 24

Obrázek 9 – Zapojení pro měření vložného útlumu vazebních členů v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 150 MHz 25

Obrázek 10 – Principiální schéma a požadavky sítě AAN 28

Obrázek 11 – Použití umělé ruky 32

Obrázek 12 – Příklady použití umělé ruky na ITE 33

Obrázek 13 – Uspořádání pro validaci CDNE 36

Obrázek 14 – Uspořádání IMA pro opravu elektrické délky 37

Obrázek 15 – Zkušební uspořádání pro měření symetrické impedance (ZDM) 37

Obrázek A.1 – Příklad alternativního provedení umělé sítě V 50 W/5 mH + 1 W pro zařízení s nízkou impedancí
napájecího zdroje 41

Obrázek A.2 – Příklad umělé sítě delta (D-AMN) pro měřicí přijímač s nesymetrickým vstupem 42

Obrázek A.3 – Schéma cívky 50 mH 43

Strana

Obrázek A.4 – Celkový pohled na AMN 43

Obrázek A.5 – Útlum filtru AMN 44

Obrázek A.6 – Zkušební uspořádání pro stanovení dělicího poměru napětí 45

Obrázek B.1 – Typické provedení proudové sondy 47

Obrázek B.2 – Horní propust s mezním kmitočtem 9 kHz 48

Obrázek B.3 – Vazební impedance typických proudových sond 49

Obrázek B.4 – Uspořádání pro měření proudu s použitím AMN 50

Obrázek B.5 – Provedení stínění pro použití s proudovým transformátorem 51

Obrázek B.6 – Schématické zapojení pro koaxiální adaptér a měření vazební admitance YT proudové sondy 52

Obrázek B.7 – Vazební admitance YT jako funkce kmitočtu 52

Obrázek B.8 – Ztráty odrazem koaxiálního přípravku zakončeného 50 W a s proudovou sondou
(také zakončenou 50 W) uvnitř 52

Obrázek B.9 – Proudová sonda mezi dvěma polovinami koaxiálního přípravku 53

Obrázek C.1 – Příklad vazebního členu typu A pro koaxiální vstup; schéma a konstrukční detaily (viz C.1 a D.2) 55

Obrázek C.2 – Příklad vazebního členu typu M pro napájecí přívod; schéma a konstrukční detaily (viz C.2 a D.2) 56

Obrázek C.3 – Příklad vazebního členu typu L pro přívody k reproduktoru; schéma a zjednodušený konstrukční
náčrtek (viz D.2) 57

Obrázek C.4 – Příklad vazebního členu typu Sw pro nízkofrekvenční signály; schéma a zjednodušený konstrukční
náčrtek (viz D.2) 58

Obrázek C.5 – Příklad vazebního členu typu Sw pro nízkofrekvenční (audio), obrazové a ovládací signály; schéma a zjednodušený konstrukční náčrtek (viz D.2) 59

Obrázek D.1 – Obecný princip metody injektáže proudu (viz D.1) 61

Obrázek D.2 – Vazební člen typu Sr se zatěžovacími rezistory – Schéma a zjednodušený konstrukční náčrtek (viz D.2) 62

Obrázek E.1 – Příklad zapojení T-sítě pro jeden pár vodičů 64

Obrázek E.2 – Uspořádání pro měření zakončovací impedance 64

Obrázek E.3 – Uspořádání pro ověření sondy LCL 65

Obrázek E.4 – Zkušební uspořádání pro kalibraci sondy LCL (L-článek) 65

Obrázek E.5 – Měření LCL sítě AAN s použitím LCL sondy 66

Obrázek E.6 – Zkušební uspořádání pro měření oddělovacího útlumu (izolace) AAN [image]v dB
pro nesymetrické signály mezi rozhraními pro AE a pro EUT 66

Obrázek E.7 – Zkušební uspořádání pro měření vložného útlumu (symetricky) sítě AAN 67

Obrázek E.8 – Kalibrační zkušební uspořádání pro měření dělicího poměru napětí AAN nesymetrického obvodu: [image]v dB 67

Obrázek F.1 – Příklad AN pro koaxiální kabely 68

Obrázek F.2 – Zkušební uspořádání pro měření dělicího poměru napětí AN pro koaxiální a stíněné kabely:
[image]v dB 69

Obrázek G.1 – Uspořádání CVP 72

Obrázek G.2 – Náhradní obvod CVP 73

Obrázek G.3 – Zkušební uspořádání pro měření kmitočtové odezvy 73

Obrázek G.4 – Model elektrostatické vazby a jeho náhradní obvod 74

Obrázek G.5 – Zkušební uspořádání pro měření redukce stínicím účinkem: vliv vnějšího elektrického pole způsobený elektrostatickou vazbou 74

Obrázek G.6 – Odchylka způsobená změnou pozice kabelu 75

Strana

Obrázek G.7 – Výsledky zkoumání závislosti na poloměru kabelu 75

Obrázek H.1 – Uspořádání pro měření oddělení 76

Obrázek I.1 – Definice tolerancí amplitudy a fáze 77 

Obrázek J.1 – CDNE-M3 s vnitřním útlumovým členem ameas alespoň 6 dB 79

Obrázek J.2 – CDNE-M2 s vnitřním útlumovým členem a meas alespoň 6 dB 80

Obrázek J.3 – CDNE-Sx pro stíněné kabely s x vodiči a s vnitřním útlumovým členem alespoň 6 dB 81

 

Tabulka 1 – Amplitudy a fázové úhly V-sítě (viz obrázek 1) 15

Tabulka 2 – Amplitudy a fázové úhly V-sítě (viz obrázek 2) 16

Tabulka 3 – Amplitudy a fázové úhly V-sítě (viz obrázek 3) 17

Tabulka 4 – Hodnoty minimálního oddělení pro V-sítě 20

Tabulka 5 – Vlastnosti AAN pro měření nesymetrického rušivého napětí 29

Tabulka 6 – Charakteristiky umělých sítí pro koaxiální a jiné stíněné kabely 30

Tabulka 7 – Elektrické parametry CDNE-X 35

Tabulka A.1 – Hodnoty součástek umělé sítě V 50 W/50 mH + 5 W 39

Tabulka A.2 – Hodnoty součástek umělé sítě V 50 W/50 mH 40

Tabulka A.3 – Hodnoty součástek umělé sítě V 50 W/5 mH + 1 W 40

Tabulka A.4 – Hodnoty součástek umělé sítě typu V 150 W 41

Tabulka A.5 – Hodnoty součástek umělé sítě typu delta 150 W 42

 

1 Rozsah platnosti

Tato část souboru CISPR 16 stanoví charakteristiky a vlastnosti zařízení pro měření vysokofrekvenčních
rušivých napětí, proudů a polí v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 1 GHz.

POZNÁMKA CISPR 16 je v souladu s IEC směrnicí 107 základní normou pro použití komisemi IEC pro výrobek. Jak je uvedeno ve směrnici 107, výrobkové komise jsou zodpovědné za stanovení použitelnosti normy EMC. CISPR a její subkomise jsou připraveny kooperovat s výrobkovými komisemi při vyhodnocení hodnot konkrétních zkoušek EMC specifických výrobků.

Specifikace pro pomocná zařízení se vztahují na umělé sítě, proudové a napěťové sondy a vazební členy pro injektáž proudu do kabelů.

Cílem je, aby požadavky této publikace byly splněny na všech kmitočtech a při všech úrovních vysokofrekvenčních rušivých napětí a proudů v rámci měřicích rozsahů měřicího zařízení CISPR.

Měřicí metody jsou popsány v souboru CISPR 16-2, další informace o vysokofrekvenčním rušení jsou v CISPR 16-3. Nejistoty, modelování statistických vlastností a mezí jsou předmětem souboru CISPR 16-4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz