ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.50 Prosinec 2014

Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv

ČSN
EN ISO 20346

83 2502

idt ISO 20346:2014

Personal protective equipment – Protective footwear

Équipement de protection individuelle – Chaussures de protection

Persönliche Schutzausrüstung – Schutzschuhe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 20346:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 20346:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 20346 (83 2502) z března 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozí normě:

Informace o citovaných dokumentech

ISO 17075 zavedena v ČSN EN ISO 17075 (79 3848) Usně – Chemické zkoušky – Stanovení obsahu šestimocného chrómu

ISO 20344:2011 zavedena v ČSN EN ISO 20344:2012 (83 2500) Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi

EN 12568:2010 zavedena v ČSN EN 12568:2011 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou – Požadavky a metody zkoušení pro tužinky a vložky odolné proti propíchnutí

EN 50321 zavedena v ČSN EN 50321 (35 9725) Elektricky izolační obuv pro práci v instalacích nízkého napětí

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 19952 (79 5601) Obuv – Slovník

ČSN EN 388:2004 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

ČSN EN 13832-1 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi – Část 1: Terminologie a metody zkoušení

ČSN EN 13832-3:2007 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi – Část 3: Požadavky na obuv vysoce odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS (89/686/EEC) z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS (93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EEC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k legendě obrázku 1, k článku 3.5, k článku 5.3.2.5.2, k tabulce 13, k legendě obrázku 5 
a k tabulce 20 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha, IČ 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné pomůcky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 20346
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2014

ICS 13.340.50 Nahrazuje EN ISO 20346:2004

Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv
(ISO 20346:2014)

Personal protective equipment – Protective footwear
(ISO 20346:2014) 

Équipement de protection individuelle –
Chaussures de protection
(ISO 20346:2014)

Persönliche Schutzausrüstung – Schutzschuhe
(ISO 20346:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-04-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 20346:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 20346:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 94 Osobní ochrana – Ochranné oděvy a vybavení ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 161 Ochrana nohou a chodidel, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 20346:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 20346:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 20346:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Třídění a tvary 10

5 Základní požadavky na ochrannou obuv 11

5.1 Obecně 11

5.2 Tvar 14

5.3 Kompletní obuv 15

5.4 Vrch 17

5.5 Podšívka nártu a zadních dílců 19

5.6 Jazyk 19

5.7 Napínací stélka a podšívková stélka 20

5.8 Podešev 20

6 Dodatečné požadavky na ochrannou obuv 21

6.1 Obecně 21

6.2 Kompletní obuv 22

6.3 Vrch – Průnik a absorpce vody 25

6.4 Podešev 25

7 Značení 26

8 Informace poskytované výrobcem 27

8.1 Obecně 27

8.2 Elektrické vlastnosti 27

8.3 Podšívkové stélky 28

Příloha A (normativní) Hybridní obuv 29

Bibliografie 30

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EHS
Osobní ochranné prostředky 31

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví základní a dodatečné (nepovinné) požadavky na ochrannou obuv pro používání k běžným účelům. Zahrnuje například mechanická rizika, odolnost proti uklouznutí, tepelná rizika, ergonomické chování.

Zvláštní rizika jsou krytá doplňkovými normami souvisícími s příslušnou činností (například obuv pro hasiče, elektricky izolační obuv, ochrana proti úrazům řetězovou pilou, ochrana proti chemikáliím a stříkancům roztaveného kovu, ochrana pro motocyklisty).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz