ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040 Leden 2015

Hnědá uhlí a lignity – Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty

ČSN
ISO 5072

44 1325

 

Brown coals and lignites – Determination of true relative density and apparent relative density

Charbons bruns et lignites – Détermination de la densité relative vraie et de la densité relative apparente

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5072:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5072:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5072 (44 1325) z ledna 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla revidována aktualizací citovaných dokumentů, byl upraven postup stanovení skutečné relativní hustoty, dále byla upravena tabulka č. 1 Shodnost metody a upřesněn obrázek č. 1.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5068-2 nezavedena

ISO 5069-2 zavedena v ČSN ISO 5069-2 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity – Zásady vzorkování – Část 2: Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle,
RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Hnědá uhlí a lignity – Stanovení skutečné relativní hustoty ISO 5072 a zdánlivé relativní hustoty Druhé vydání
2013-05-01

ICS 73.040

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Stanovení skutečné relativní hustoty metodou s použitím vody 6

4.1 Podstata metody 6

4.2 Činidla 6

4.3 Přístroje a pomůcky 6

4.4 Vzorek 7

4.5 Postup 7

4.6 Výpočet výsledků 8

4.7 Preciznost metody 8

4.8 Protokol o zkoušce 8

5 Stanovení zdánlivé relativní hustoty 8

5.1 Podstata metody 8

5.2 Činidla 8

5.3 Přístroje a pomůcky 8

5.4 Vzorek 9

5.5 Postup 9

5.6 Výpočet výsledků 10

5.7 Preciznost metody 10

5.8 Protokol o zkoušce 11


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 5072 vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýzy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 5072:1997), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metody stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty hnědých uhlí a lignitů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz