ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060 Prosinec 2014

Kvalita vod – Názvosloví mikrobiologie vody

ČSN 75 0176

 

Water quality – Terminology of water microbiology

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 75 0176-1 z května 2000 a ČSN 75 0176-2 ze září 2001.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Obecné termíny 4

3 Morfologie a genetika 5

4 Taxonomie 27

4.1 Obecně 27

4.2 Bakterie 35

4.3 Viry 40

4.4 Prvoci 42

4.5 Mikromycety 44

4.6 Sinice (cyanobakterie) 45

5 Typy bakterií 45

6 Metabolismus a ekologie 58

7 Zdraví a hygiena 72

8 Metody a postupy 82

9 Přístroje, pomůcky a materiály 94

9.1 Přístroje a souvisící termíny 94

9.2 Pomůcky 99

9.3 Materiály 103

Příloha A (informativní) Abecední rejstřík českých termínů 111

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla přepracována tak, aby odpovídala současným požadavkům na terminologické normy.

V porovnání s předchozím vydáním byly provedeny tyto změny:

Vysvětlivky k textu normy

Termíny v této normě jsou uvedeny většinou v jednotném čísle. Některé termíny jsou však uvedeny v množném čísle, například typy bakterií, skupiny virů – jedná se vždy o skupinu mikroorganismů, které mají určité vlastnosti a nevyskytují se jednotlivě. V množném čísle jsou uvedena také kultivační média.

V této normě jsou rozlišeny termíny „zkouška“ a „test“. Termín „zkouška“ je obecnější. Například postup zkoušky při stanovení mikrobiologických ukazatelů může zahrnovat provedení konfirmačních testů.

Souvisící ČSN

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 2647 5081, Ing. Lenka Fremrová, ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka Praha, veřejná výzkumná instituce, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. a s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

1 Předmět normy

Tato norma uvádí termíny používané v mikrobiologii vody a jejich definice. Víceslovné termíny jsou v textu přiměřeně zjednodušeny.

V této normě jsou ekvivalenty k českým termínům uvedeny také v anglickém a německém jazyce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz