ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.20; 29.060.10 Duben 2015

Systémy sestavy přípojnic –
Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou

ČSN
EN 61534-22
ed. 2

37 1500

idt IEC 61534-22:2014

Powertrack systems –
Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation

Systèmes de conducteurs préfabriqués –
Partie 22: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs préfabriqués destinés au montage sur le sol ou sous
le sol

Stromschienensysteme –
Teil 22: Besondere Anforderungen für Stromschienensysteme für Fußbodeninstallationen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61534-22:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61534-22:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-07-24 se nahrazuje ČSN EN 61534-22 (37 1501) z ledna 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61534-22:2014 dovoleno do 2017-07-24 používat dosud platnou ČSN EN 61534-21 (37 1501) z ledna 2010.

Změny proti předchozí normě

Důležité technické změny ve srovnání s posledním vydáním jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 61534-22:2014.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61534-1:2011 zavedena v ČSN EN 61534-1 ed. 2:2012 (37 1500) Systémy sestavy přípojnic – Část 1: Všeobecné požadavky

Informativní údaje z IEC 61534-22:2014

Mezinárodní normu IEC 61534-22 vypracovala subkomise 23A Systémy vedení kabelů technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2009. Toto vydání je technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje následující významné technické změny ve srovnání s předcházejícím vydáním:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

23A/702/FDIS

23A/708/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato norma se má používat společně s IEC 61534-1:2011 Systémy sestavy přípojnic – Část 1: Všeobecné
požadavky.

Tato část 22 doplňuje nebo modifikuje příslušné kapitoly IEC 61534-1. Pokud určitá kapitola nebo článek IEC 61534-1:2011 nejsou v této části 21 zmíněny, platí tato kapitola nebo článek, pokud to přichází v úvahu. Kde je v této části 22 uvedeno „doplněk“ nebo „nahrazení“, je třeba příslušný text IEC 61534-1:2011 podle toho upravit.

Články, tabulky a obrázky doplňující články, tabulky a obrázky v IEC 61534-1:2011, jsou číslovány od 101.

Seznam všech částí souboru IEC 61534 se společným názvem Systémy sestavy přípojnic je možno nalézt na webových stránkách IEC.

V níže uvedených zemích existují následující rozdíly:

Článek 7.105.2: Ve Velké Británii toto třídění není dovoleno.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták


EVROPSKÁ NORMA EN 61534-22
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2014

ICS 29.120.20; 29.060.10 Nahrazuje EN 61534-22:2009

Systémy sestavy přípojnic –
Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou
(IEC 61534-22:2014)

Powertrack systems –
Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor
or underfloor installation
(IEC 61534-22:2014) 

Systèmes de conducteurs préfabriqués –
Partie 22: Exigences particulières pour les systèmes
de conducteurs préfabriqués destinés au montage
sur le sol ou sous le sol
(CEI 61534-22:2014)

Stromschienensysteme –
Teil 22: Besondere Anforderungen für Stromschienensysteme für Fußbodeninstallationen
(IEC 61534-22:2014)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-07-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 61534-22:2014 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu 23A/702/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61534-22, který vypracovala subkomise SC 23A Systémy vedení kabelů technické komise IEC/TC23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61534-22:2014.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2015-04-24

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-07-24

Tento dokument nahrazuje EN 61534-22:2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení navržená pro používání
v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61534-22:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Obecné požadavky 9

5 Obecné poznámky o zkouškách 9

6 Jmenovité hodnoty 9

7 Třídění 9

8 Značení a dokumentace 10

9 Konstrukce 10

10 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace 11

11 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 11

12 Svorky a ukončení 11

13 Šrouby, proudovodné části a spoje 11

14 Mechanická pevnost 11

15 Zkouška izolačního odporu a zkouška elektrické pevnosti 18

16 Normální činnost 18

17 Oteplení 18

18 Zkratová ochrana a zkratová odolnost 18

19 Odolnost proti teplu 18

20 Nebezpečí vzplanutí a šíření plamene 18

21 Vnější vlivy 18

22 Elektromagnetická kompatibilita 19

Příloha AA (normativní) Zobrazení instalací pod podlahou a na podlaze 20

Příloha BB (normativní) Doplňující zkušební požadavky na PT systémy, které již odpovídají IEC 61534-22:2009 21

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 22

Obrázek 101 – Zkouška vnějším zatížením 12

Obrázek 102 – Zkouška provozním zatížením pro vestavné jednotky zapuštěné v podlaze, působícím na malou plochu povrchu 15

Obrázek 103 – Zkouška provozním zatížením pro vestavné jednotky zapuštěné v podlaze, působícím na velkou plochu povrchu 16

Obrázek 104 – Zkušební uspořádání pro upevnění zařízení pro namontování přístrojů podle 14.101.6.1 17

Obrázek AA.1 – Zobrazení instalací pod podlahou 20

Obrázek AA.2 – Příklad instalace na podlaze 20

 


1 Rozsah platnosti

Kapitola 1 IEC 61534-1:2011 a IEC 61534-1:2011/A1:2014 platí s následujícími výjimkami:

1.1 Doplněk:

V této části IEC 61534 jsou specifikovány zvláštní požadavky a zkoušky pro PT systémy určené pro montáž na úrovni podlahy nebo pod úrovní podlahy a pro podlahové vestavné jednotky, které jsou montovány na podlaze, pod podlahou nebo v jedné rovině s podlahou.

POZNÁMKA 1 Typy a použití jsou uvedeny na obrázcích AA.1a, AA.1b a AA.2.

POZNÁMKA 2 Na PT systémy zapuštěné v podlaze, s výjimkou vestavných jednotek zapuštěných v podlaze, se tato
norma nevztahuje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz