ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10; 29.120.20 Duben 2015

Systémy sestavy přípojnic –
Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž

ČSN
EN 61534-21
ed. 2

37 1500

idt IEC 61534-21:2014

Powertrack systems –
Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting

Systèmes de conducteurs préfabriqués –
Partie 21: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs préfabriqués destinés
au montage sur des murs et des plafonds

Stromschienensysteme –
Teil 21: Besondere Anforderungen für Stromschienensysteme für Wand und Decke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61534-21:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61534-21:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-07-24 se nahrazuje ČSN EN 61534-21 (37 1501) z června 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61534-21:2014 dovoleno do 2017-07-24 používat dosud platnou ČSN EN 61534-21 (37 1501) z června 2007.

Změny proti předchozí normě

Důležité technické změny ve srovnání s posledním vydáním jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 61534-21:2014

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61534-1:2011 zavedena v ČSN EN 61534-1 ed. 2:2012 (37 1500) Systémy sestavy přípojnic – Část 1: Všeobecné požadavky

Informativní údaje z IEC 61534-21:2014

Mezinárodní normu IEC 61534-21 vypracovala subkomise 23A Systémy vedení kabelů technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2006 a je technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje následující významné technické změny ve srovnání s předcházejícím vydáním:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

23A/701/FDIS

23A/707/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato norma se má používat společně s IEC 61534-1:2011 Systémy sestavy přípojnic – Část 1: Všeobecné
požadavky.

Tato část 21 doplňuje nebo modifikuje příslušné kapitoly IEC 61534-1. Pokud určitá kapitola nebo článek IEC 61534-1:2011 nejsou v této části 21 zmíněny, platí tato kapitola nebo článek, pokud to přichází v úvahu. Kde je v této části 21 uvedeno „doplněk“ nebo „nahrazení“, je třeba příslušný text IEC 61534-1:2011 podle toho upravit.

Články, tabulky a obrázky doplňující články, tabulky a obrázky v IEC 61534-1:2011, jsou číslovány od 101.

Seznam všech částí souboru IEC 61534 se společným názvem Systémy sestavy přípojnic je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták


EVROPSKÁ NORMA EN 61534-21
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2014

ICS 29.120.20; 29.060.10 Nahrazuje EN 61534-21:2006

Systémy sestavy přípojnic –
Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic
určených pro nástěnnou a stropní montáž
(IEC 61534-21:2014)

Powertrack systems –
Part 21: Particular requirements for powertrack systems
intended for wall and ceiling mounting
(IEC 61534-21:2014) 

Systèmes de conducteurs préfabriqués –
Partie 21: Exigences particulières
pour les systèmes de conducteurs préfabriqués destinés au montage sur des murs et des plafonds
(CEI 61534-21:2014)

Stromschienensysteme –
Teil 21: Besondere Anforderungen
für Stromschienensysteme für Wand und Decke
(IEC 61534-21:2014)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-07-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 61534-21:2014 E

 

Předmluva

Text dokumentu 23A/701/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61534-21, který vypracovala subkomise SC 23A Systémy vedení kabelů technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61534-21:2014.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2015-04-24

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-07-24

Tento dokument nahrazuje EN 61534-21:2006.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení navržená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61534-21:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Obecné požadavky 8

5 Obecné poznámky o zkouškách 9

6 Jmenovité hodnoty 9

7 Třídění 9

8 Značení a dokumentace 9

9 Konstrukce 9

10 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace 10

11 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 10

12 Svorky a ukončení 10

13 Šrouby, proudovodné části a spoje 10

14 Mechanická pevnost 10

15 Zkouška izolačního odporu a zkouška elektrické pevnosti 11

16 Normální činnost 11

17 Oteplení 11

18 Zkratová ochrana a zkratová odolnost 11

19 Odolnost proti teplu 11

20 Nebezpečí vzplanutí a šíření plamene 11

21 Vnější vlivy 11

22 Elektromagnetická kompatibilita 11

Příloha AA (normativní) Doplňující zkušební požadavky na PT systémy, které již odpovídají IEC 61534-21:2006 12

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 13 

1 Rozsah platnosti

Kapitola 1 IEC 61534-1:2011 a IEC 61534-1:2011/A1:2014 platí s následujícími výjimkami:

1.1 Doplněk:

V této části IEC 61534 jsou specifikovány zvláštní požadavky a zkoušky pro PT systémy určené pro montáž na stěny a/nebo na strop. Mohou být instalovány jako zapuštěné nebo polozapuštěné, montované na povrch, zavěšené nebo oddělené od povrchu za použití upevňovacích zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz