ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Leden 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení –
Normy funkčnosti –
Část 9: Nasazený reflexní polovodičový optický
zesilovač vysílačů-přijímačů

ČSN
EN 62149-
 9

35 9276

idt IEC 62149- 9:2014

Fibre optic active components and devices – Performance standards –
Part 9: Seeded reflective semiconductor optical amplifier transceivers

Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de performances –
Partie 9: Émetteurs-récepteurs amplificateurs optiques à semiconducteurs réfléchissants répartis

Aktive Lichtwellenleiterbauelemente und geräte – Betriebsverhaltensnormen –
Teil 9: Injizierte reflektierende optische Halbleiterverstärker-Sende- und Empfangsmodule

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62149- 9:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62149- 9:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma zahrnuje funkční specifikaci pro nasazené reflexní polovodičové optické zesilovače (RSOA) vysílačů-přijí-
mačů, využívané ve vláknových optických telekomunikacích a aplikacích optických datových přenosů. Norma funkčnosti obsahuje definice požadavků na funkčnost výrobku spolu s řadami souborů zkoušek a měření s jasně definovanými podmínkami, přísnostmi a kritérii vyhovuje/nevyhovuje. Výrobek, který vyhoví požadavkům normy funkčnosti, může být takto deklarován, má být ale následně ověřen programem zabezpečení kvality/shody kvality. Norma obsahuje normativní přílohu A, obsahující specifikace pro nasazené RSOA vysílačů-přijímačů a norma-
tivní přílohu B, obsahující požadavky na počet vzorků, jejich sled a seskupování.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-6zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky –
Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-20zavedena v ČSN EN 60068-2-20 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky –
Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

IEC 60068-2-27zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkoušky –
Zkouška Ea a návod: Rázy

IEC 60068-2-38zavedena v ČSN EN 60068-2-38 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-38: Zkoušky –
Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

IEC 60068-2-78zavedena v ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky –
Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

IEC 60749-25zavedena v ČSN EN 60749-25 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 25: Teplotní cykly

IEC 60749-26zavedena v ČSN EN 60749-26 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) – Model lidského těla (HBM)

IEC 60825-1zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 60950-1zavedena v ČSN EN 60950-1 ed. 2 (36 9060) Zařízení informační technologie – Bezpečnost –
Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61300-2-47zavedena v ČSN EN 61300-2-47 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-47: Zkoušky – Teplotní šoky

Pokyn IEC 107nezaveden

Doporučení ITU-T G.698.3:2012nezavedeno

Doporučení ITU-T G.691:2006nezavedeno

POZNÁMKADoporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60191 (soubor) (35 8791)Rozměrová normalizace polovodičových součástek

ČSN EN 60747-5-1 (35 8797)Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody – Část 5-1: Optoelektronické součástky – Všeobecně

ČSN EN 60749 (soubor) (35 8799)Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky

ČSN EN 60825 (soubor) (36 7750)Bezpečnost laserových zařízení

ČSN EN 60874 (soubor) (35 9243)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Konektory pro optická vlákna a kabely

ČSN EN 61290-1-3 ed. 2 (35 9271)Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku – Metoda měření optického výkonu

ČSN EN 62007-1 ed. 2 (35 9282)Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy – Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky

ČSN EN 62007-2 ed. 2 (35 9282)Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy – Část 2: Měřicí metody

ČSN EN 62148-1 (35 9274)Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy pouzder a rozhraní – Část 1: Všeobecně a návod

ČSN EN 62149-1 ed. 2 (35 9276)Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy funkčnosti – Část 1: Obecně a návod

ČSN EN 62149-4 ed. 2 (35 9276)Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy funkčnosti – Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz