ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.10; 29.120.50 Březen 2015

Svodiče přepětí –
Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí

ČSN
EN 60099-9

35 4870

idt IEC 60099-9:2014

Surge arresters –
Part 9: Metal-oxide surge arresters without gaps for HVDC converter stations

Parafoudres –
Partie 9: Parafoudres à oxyde métallique sans éclateur pour postes de conversion CCHT

Überspannungsableiter –
Teil 9: Metalloxidableiter ohne Funkenstrecken für HGÜ-Stromrichterstationen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60099-9:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60099-9:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma se vztahuje na typy omezovačů přepětí bez jiskřišť s nelineárními rezistory z oxidů kovů (metal-oxidovými rezistory), které jsou určené pro omezení přepětí v měnírnách velmi vysokého stejnosměrného napětí a které mohou být dvousvorkové, vícesvorkové a antiparalelně zapojené s provozním napětím až do 1 100 kV včetně. Norma platí obecně pro omezovače s porcelánovými a polymerovými plášti, ale také pro plynem izolované omezovače s kovovými pouzdry (GIS svodiče), používané výhradně jako omezovače pro stejnosměrné sběrnice a venkovní a kabelová vedení. Nejsou zde zahrnuty omezovače pro napěťové měniče. Omezovače, používané ve střídavých sítích v měnírnách, které jsou napájeny střídavým napětím kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz, zejména bez harmonických složek, jsou zkoušeny podle IEC 60099-4. Omezovače pro střídavé filtry jsou zkoušeny podle této normy.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60060-1 zavedena v ČSN EN 60060-1 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

IEC 60060-2 zavedena v ČSN EN 60060-2 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 2: Měřicí systémy

IEC 60068-2-11:1981 zavedena v ČSN 34 5791-2-11:1992 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivů vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

IEC 60068-2-14 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60068-2-17 zavedena v ČSN EN 60068-2-17 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky – Zkouška Q: Hermetičnost

IEC 60071-2:1996 zavedena v ČSN EN 60071-2:2000 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití

IEC 60099-4:2004 zavedena v ČSN EN 60099-4 ed. 2:2005 (35 4870) Svodiče přepětí – Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí

IEC 60143-2 zavedena v ČSN EN 60143-2 ed. 2 (35 8201) Sériové kondenzátory pro výkonové systémy – Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie

IEC 60270 zavedena v ČSN EN 60270 (34 5641) Technika zkoušek vysokým napětím – Měření částečných výbojů

IEC 60721-3-2 zavedena v ČSN EN 60721-3-2 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 2: Přeprava

IEC 62217 zavedena v ČSN EN 62217 (34 8056) Polymerové izolátory pro venkovní a vnitřní použití se jmenovitým napětím > 1 000 V – Obecné definice, zkušební metody a přejímací kritéria

IEC 62271-200:2011 zavedena v ČSN EN 62271-200 ed. 2:2012 (35 7181) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

IEC 62271-203:2011 zavedena v ČSN EN 62271-203 ed. 2:2012 (35 7190) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

IEC/TS 60071-5:2002 nezavedena

IEC/TS 60815-2 nezavedena

CISPR 16-1-1 zavedena v ČSN EN 55016-1-1 ed. 3 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Měřicí přístroje

CISPR/TR 18-2 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60071-1 ed. 2 (33 0419) Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla

ČSN EN 60143-1 ed. 2 (35 8201) Sériové kondenzátory pro výkonové systémy – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 60633:1999 (35 1540) Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

ČSN EN 60507 (34 8031) Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

ČSN EN 62271-1:2009 (35 4205) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, které přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60099-9:2014

Mezinárodní normu IEC 60099-9 vypracovala technická komise IEC/TC 37 Svodiče přepětí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

37/417/FDIS

37/422/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60099 se společným názvem Svodiče přepětí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Informativní údaje z EN 60099-9:2014

Text dokumentu 37/417/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 60099-9, který vypracovala technická komise IEC/TC 37 Svodiče přepětí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60099-9:2014.

Jsou stanovena tato data:

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2015-05-01

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-07-31

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Text mezinárodní normy IEC 60099-9:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Vypracování normy

Zpracovatel: SALTEK s. r. o., IČ 62741471, Ing. Miroslav Žáček

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz