ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.260; 01.040.29 Červen 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Část 651: Práce pod napětím

ČSN
IEC 60050-651

33 0050

 

International Electrotechnical Vocabulary –
Part 651: Live working

Vocabulaire Electrotechnique International –
Partie 651: Travaux sous tension

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-651:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60050-651:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 60050-651 (33 0050) z února 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-651:2001 byla tato norma zcela přepracována a rozšířena, aby byla zajištěna návaznost na terminologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků, zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60743 ed. 2 (35 9717) Práce pod napětím – Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v arabštině, němčině, španělštině italštině japonštině, polštině, portugalštině, ruštině, švédštině a čínštině, ve stejném pořadí jsou uvedeny i abecední rejstříky.

Vypracování normy

Zpracovatel: ENERGONORM, IČ 48066699, Ing. Jaroslav Bárta

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mezinárodní elektrotechnický slovník – IEC 60050-651
Část 651: Práce pod napětím Druhé vydání
2014-04

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod Dodržované principy a pravidla 6

1 Rozsah platnosti 8

2 Termíny a definice 8

Abecední rejstříky 61

Předmluva

  1. Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace IEC“). Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím, každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

  2. Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

  3. Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

  4. Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximální možné míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální publikací v nich musí být jasně vyznačen.

  5. IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními orgány.

  6. Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

  7. IEC ani její řídicí pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv, ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.

  8. Je věnována pozornost normativním odkazům citovaným v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému používání této publikace.

  9. Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC mohou být předmětem patentových práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Mezinárodní normu 60050-651 vypracovala technická komise IEC/TC 78 Práce pod napětím pod vedením technické komise IEC/TC 1Terminologie.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1999 a je jeho technickou revizí. Tato norma má status horizontální normy podle Pokynu IEC 108.

Toto vydání obsahuje vzhledem k předchozímu vydání následující důležité změny.

a) Byly provedeny změny ve stávajících terminologických heslech.

b) Předchozí oddíly byly nahrazeny novými oddíly 21 až 26. Jsou více výstižné, protože obsahují pouze obecné termíny.

c) Oddíl 26 této části IEC 60050 určuje doplňkové termíny z pohledu elektrické práce. I když tyto termíny nejsou výslovně vázány na práce pod napětím, neobjevují se v ostatních částech IEV a jsou přesto považovány za užitečné.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

1/2233/FDIS

1/2236/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V této části IEV jsou termíny a definice uvedeny ve francouzštině a angličtině, kromě toho jsou uvedeny termíny v arabštině (ar), čínštině (zh), němčině (de), španělštině (es), italštině (it), japonštině (ja), polštině (pl), portugalštině (pt), ruštině (ru) a švédštině (sv).

Seznam všech částí souboru IEC 60050 se společným názvem Mezinárodní elektrotechnický slovník je možno nalézt na webových stránkách IEC a je dostupný na www. electropedia.org.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Úvod

Dodržované principy a pravidla

Obecně

IEV (soubor IEC 60050) je univerzální vícejazyčný slovník zahrnující oblast elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací (dostupný na www.electropedia.org). Obsahuje přibližně 20 000 terminologických hesel, z nichž každé odpovídá jednomu pojmu. Tato hesla jsou rozdělena do přibližně 80 částí, přičemž každá část odpovídá určité oblasti.

Příklady:

Část 161 (IEC 60050-161): Elektromagnetická kompatibilita

Část 411 (IEC 60050-411): Točivé stroje

Hesla jsou řazena podle hierarchického klasifikačního schématu část/oddíl/pojem, pojmy jsou v oddílech uspořádány systematicky.

Termíny a definice (popřípadě neverbální vyjádření, příklady, poznámky a zdroje) jsou v heslech uvedeny ve dvou nebo ve třech jazycích IEC, kterými jsou francouzština, angličtina a ruština (základní jazyky IEV).

U každého hesla jsou uvedeny také samostatné termíny v doplňkových jazycích IEV (arabštině, čínštině, finštině, němčině, italštině, japonštině, norštině, polštině, portugalštině, srbštině, slovinštině, španělštině a švédštině).

Uspořádání terminologického hesla

Každé heslo odpovídá určitému pojmu a obsahuje:

dále pro každý základní jazyk IEV:

a na konci jednotlivé termíny v doplňkových jazycích IEV.

Číslo hesla

Číslo hesla se skládá ze tří prvků oddělených spojovníky:

Příklad: 131-13-22

Písmenné značky pro veličiny a jednotky

Tyto značky, které jsou jazykově nezávislé, jsou uvedeny na samostatném řádku za číslem hesla.

Příklad:

131-12-04

značka: R

odpor

Preferovaný termín a synonyma

Preferovaný termín je termín, který stojí na začátku terminologického hesla; za ním mohou následovat synonyma. Je vytištěn tučným písmem.

Synonyma:

Synonyma jsou vytištěna na samostatných řádcích pod preferovaným termínem: jsou rovněž vytištěna tučným písmem, vyjma nevhodných synonym, která jsou vytištěna netučným písmem. Za nevhodným synonymem následuje označení „(nevhodný termín)“.

Neexistence odpovídajícího termínu:

Jestliže v daném jazyce neexistuje odpovídající termín, je preferovaný termín nahrazen pěti tečkami, tj:

…..“ (a samozřejmě tu nejsou).

Charakteristiky

Každý termín (nebo synonymum) může být doplněn charakteristikami uvádějícími doplňující informace. Tyto charak-
teristiky jsou vytištěny netučným písmem za příslušným termínem, na stejném řádku jako tento termín.

PŘÍKLAD

specifické použití termínu:

přenosové vedení <v elektrizačních soustavách>

národní varianta:

lift GB (výtah)

gramatické informace:

quantize, verb (kvantovat)

transient, noun (přechodný proces; přechodný jev)

AC, adj (střídavý proud)

Zdroj

V některých případech je nezbytné zařadit do určité části IEV pojem převzatý z jiné části IEV nebo z jiného uznávaného terminologického dokumentu (Pokyn ISO/IEC 99, ISO/IEC 2382 atd.), u obou případů buď s modifikací definice (a popřípadě termínu), nebo bez ní.

To je vyjádřeno uvedením zdroje. Tato informace je vytištěna netučným písmem a je uvedena na konci hesla v každém z uvedených jazyků IEV.

PŘÍKLAD [ZDROJ: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modifikováno]

(MOD udává, že definice byla modifikována)

Termíny v doplňkových jazycích IEV

Tyto termíny následují za hesly v základních jazycích IEV, na samostatných řádcích (každý jazyk má svůj samostatný řádek), předchází jim dvoupísmenný kód (alpha-2 code) stanovený v ISO 639-1 pro daný jazyk a jsou uspořádány abecedně podle tohoto kódu.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60050 definuje termíny vztahující se na práce pod napětím. Podle Pokynu IEC 108 Směrnice pro zajištění konzistentnosti (vzájemného souladu) publikací IEC – Použití horizontálních norem má status horizontální normy.

Cílem této IEV části je poskytnout přesné, stručné a správné definice mezinárodně uznávaných pojmů v oblasti práce pod napětím a pojmenovat podmínky, za kterých se tyto definované pojmy stanou známými.

POZNÁMKA V IEC 60743, Práce pod napětím – Terminologie pro nástroje, předměty a zařízení jsou uvedeny doplňkové termíny a definice.

Tato terminologie je v souladu s terminologií rozvinutou v dalších specializovaných částech IEV.

Tato horizontální norma je primárně určena technickým komisím pro přípravu norem v souladu s principy stanovenými v Pokynu IEC 108.

Jednou z odpovědností technické komise je používat při tvorbě svých publikací horizontální normy všude tam, kde je to vhodné. Obsah této horizontální normy se neuplatní, pokud se na něj v příslušných publikacích nebude výslovně odkazovat nebo do nich nebude začleněn.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz