ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.40 Leden 2015

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu

ČSN
EN 60728-1
ed. 2

36 7211

idt IEC 60728-1:2014

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 1: System performance of forward paths

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs –
Partie 1: Performance de la voie directe

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 1: Systemanforderungen in Vorwärtsrichtung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-1:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60728-1:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-06-27 se nahrazuje ČSN EN 60728-1 (36 7211) z prosince 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma je použitelná na jakékoliv kabelové sítě (včetně individuálních přijímacích systémů), které mají v dopředné cestě koaxiální kabelové výstupy a jsou primárně určené pro televizní a rozhlasové signály pracující mezi 30 MHz a 3 000 MHz.

Tato část IEC 60728 specifikuje základní metody měření pracovních charakteristik kabelových sítí majících koaxiální kabelové výstupy za účelem ověřit vlastnosti těchto systémů a jejich pracovních limitů.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60728-1:2014 dovoleno do 2017-06-27 používat dosud platnou ČSN EN 60728-1 (36 7211) z prosince 2008.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje vzhledem k předchozímu vydání následující významné technické změny:

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-705 zavedena v ČSN IEC 50(705) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 705: Šíření rádiových vln

IEC 60050-712:1992 zavedena v ČSN IEC 50(712):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník –Kapitola 712: Antény

IEC 60050-725 zavedena v ČSN IEC 50(725) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

IEC 60728-1-1 zavedena v ČSN EN 60728-1-1 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě

IEC 60728-1-2 zavedena v ČSN EN 60728-1-2 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky

IEC 60728-2 nezavedena

EN 50083-2 zavedena v ČSN EN 50083-2 ed. 3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

IEC 60728-3:2010 zavedena v ČSN EN 60728-3:2011 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

IEC 60728-5 zavedena v ČSN EN 60728-5 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 5: Stanice systému

IEC 60728-10 zavedena v ČSN EN 60728-10 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu

IEC 60728-11 zavedena v ČSN EN 60728-11 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost

IEC 60728-12 nezavedena

EN 50083-8 zavedena v ČSN EN 50083-8 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

IEC 60966-2-4 zavedena v ČSN EN 60966-2-4 ed. 2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače – Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2

IEC 60966-2-5 zavedena v ČSN EN 60966-2-5 ed. 2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače – Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-2

IEC 60966-2-6 zavedena v ČSN EN 60966-2-6 ed. 2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače – Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

ISO/IEC 13818-1:2007 nezavedena

ISO/IEC 13818-4 nezavedena

ISO/IEC 14496-1 nezavedena

ITU-R Doporučení BS.412-9 nezavedeno

ITU-R Doporučení BT.417-4 nezavedeno

ITU-R Doporučení BT.470-7 nezavedeno

ITU-R Doporučení BT.500-11 nezavedeno

ITU-T Doporučení J.61 nezavedeno

ETSI EN 300 421 zavedena v ČSN EN 300 421 V1.1.2 (87 9006) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pracující v pásmu 11/12 GHz

ETSI EN 300 429 zavedena v ČSN EN 300 429 V1.2.1 (87 9007) Digitální televize (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro systémy kabelové televize

ETSI EN 300 468 zavedena v ČSN ETSI EN 300 468 V1.12.1 (87 9012) Digitální televizní vysílání (DVB) – Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

ETSI EN 300 473 zavedena v ČSN EN 300 473 V1.1.2 (87 9010) Digitální televizní vysílání (DVB) – Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV)

ETSI EN 300 744 zavedena v ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.1 (87 9016) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

ETSI EN 302 307/V1.3.1:2013 zavedena v ČSN ETSI EN 302 307 V1.3.1:2013 (87 9045) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2)

ETSI ETS 300 784 zavedena v ČSN ETS 300 784 ed. 1 (87 6024) Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Pozemské družicové stanice určené pouze pro příjem televize (TVRO) pracující v kmitočtových pásmech 11/12 GHz

ETSI TR 101 211 nezavedena

ETSI TS 102 831/V1.2.1:2012 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 50248 (36 7311) Vlastnosti přijímačů DAB

ČSN IEC 50(701):1995 (33 0050)Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě

ČSN IEC 60050-713:2000 (33 0050)Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

ČSN EN 60728 (soubor) (36 7211)Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby

ČSN EN 61169-2 ed. 2 (35 3811)Vysokofrekvenční konektory – Část 2: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

ČSN EN 61169-24 ed. 2 (35 3811)Vysokofrekvenční konektory – Část 24: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

ČSN ISO/IEC 13818-2 (36 9140)Informační technologie – Obecné kódování pohyblivých obrazů a doprovodné zvukové informace – Část 2: Obraz

ČSN EN 50117-2-4 (34 7740)Koaxiální kabely – Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích – Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

ČSN EN 50173-4 (36 7253)Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 4: Obytné prostory

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČ 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz