ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.60 Leden 2015

Kontinuálně lakované kovové pásy –
Metody zkoušení –
Část 0: Obecný úvod

ČSN
EN 13523-
 0

03 8761

 

Coil coated metals – Test methods –
Part 0: General introduction

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 0: Introduction générale

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 0: Allgemeine Anleitung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13523- 0:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13523- 0:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13523-0 (03 8761) z listopadu 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě EN.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13523 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 13523 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení

EN 23270zavedena v ČSN EN 23270 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN EN 1396 (42 1415)Hliník a slitiny hliníku – Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití –
Specifikace

ČSN EN 10169+A1:2012 (42 0923)Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) – Technické dodací podmínky

ČSN EN ISO 4618 (67 0010)Nátěrové hmoty – Termíny a definice

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN 13523- 0
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2014

ICS 25.220.60 Nahrazuje EN 13523-0:2001

Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení –
Část 0: Obecný úvod

Coil coated metals – Test methods –
Part 0: General introduction 

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 0: Introduction générale

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 0: Allgemeine Anleitung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-05-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13523-0:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Vzorkování 8

5 Příprava zkušebních vzorků 8

6 Kondicionování zkušebních vzorků 8

7 Zkušební podmínky 8

Bibliografie 9

Předmluva

Tento dokument (EN 13523-0:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13523-0:2001.

Hlavní technické změny jsou:

  1. název normy byl změněn;

  2. definice byly sladěny s EN ISO 4618;

  3. seznam existujících částí EN 13523 byl aktualizován;

  4. byla přidána poznámka o směru válcování;

  5. normativní odkazy byly aktualizovány.

EN 13523 Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení se skládá z těchto částí:

Metody zkoušení popsané v jednotlivých částech EN 13523 vycházejí z výsledků práce European Coil Coating Association (ECCA), Brusel.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

EN 13523 specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech.

Tato část EN 13523 specifikuje souhrnný předmět všech částí EN 13523, uvádí definice společné všem částem a popisuje vzorkování a přípravu zkušebních vzorků pro většinu jednotlivých metod zkoušek, které mají být provedeny.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz