ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.60 Leden 2015

Kontinuálně lakované kovové pásy –
Metody zkoušení –
Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci
(zkouška úderem)

ČSN
EN 13523-
 5

03 8761

 

Coil coated metals – Test methods –
Part 5: Resistance to rapid deformation (impact test)

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 5: Résistance à la déformation rapide (essai de choc)

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 5: Widerstandsfähigkeit gegen schnelle Verformung (Schlagprüfung)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13523- 5:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13523- 5:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13523- 5 (03 8761) ze září 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě EN.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13523-0:2014zavedena v ČSN EN 13523-0:2014 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 0: Obecný úvod

EN 23270zavedena v ČSN EN 23270 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

EN 60454-2zavedena v ČSN EN 60454-2 ed. 2 (34 6542) Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely – Část 2:
Zkušební metody

EN ISO 6272-1zavedena v ČSN EN ISO 6272-1 (67 3088) Nátěrové hmoty – Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) – Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku

Souvisící ČSN

ČSN EN 1396 (42 1415)Hliník a slitiny hliníku – Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití –
Specifikace

ČSN EN 10169 (42 0923)Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povla-
kem) – Technické dodací podmínky

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN 13523- 5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2014

ICS 25.220.60 Nahrazuje EN 13523-5:2001

Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení –
Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

Coil coated metals – Test methods –
Part 5: Resistance to rapid deformation (impact test) 

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 5: Résistance à la déformation rapide
(essai de choc)

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 5: Widerstandsfähigkeit gegen schnelle Verformung
(Schlagprüfung)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-05-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13523- 5:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata metody 7

5 Zařízení a materiály 7

6 Vzorkování 7

7 Zkušební vzorky 7

8 Postup zkoušky 7

9 Vyjádření výsledků 8

10 Preciznost 8

11 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (informativní) Převod jednotek 9

Bibliografie 10

Předmluva

Tento dokument (EN 13523-5:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13523-5:2001.

Hlavní technické změny jsou:

  1. z předmětu normy bylo vypuštěno omezení na povlaky o tloušťce nejvýše 60 mm;

  2. byla přidána zmínka o kondicionování;

  3. byly přidány podrobnosti o typu použité pásky;

  4. hodnocení se kromě použití lupy s 10násobným zvětšením musí provádět i prostým okem s korekcí zrakových vad.

EN 13523 Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení se skládá z těchto částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část EN 13523 specifikuje postup stanovení odolnosti organického povlaku na kovovém podkladu proti praskání a/nebo odlupování; odolnost se vyjadřuje velikostí energie úderu, které vzorek odolá.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz