ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Únor 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-47: Zkoušení a měření – Měření geometrie sféricky leštěného čela ferule PC/APC pomocí interferometrie

ČSN
EN 61300-3-
 47

35 9252

idt IEC 61300-3-47:2014

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-47: Examinations and measurements – End face geometry of PC/APC spherically polished ferrules using interferometry

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-47: Examens et mesures – Géométrie de l’extrémité des férules PC/APC polies de façon sphérique
par interférométrie

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-47: Untersuchungen und Messungen – Endflächengeometrie von sphärisch polierten PC/APC-Ferrulen mittels Interferometrie

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-47:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-47:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje postup pro měření geometrie sféricky leštěného čela ferule nebo konektoru pomocí interfero-
metru. V této normě mohou být slova „ferule“ a „konektor“ vzájemně zaměňovány. Norma obsahuje normativní přílohu A, popisující kalibraci interferometru, informativní přílohu B, popisující postup pro měření chyby úhlu čela úhlových sféricky leštěných ferulí a informativní přílohu C, popisující vzorec pro výpočet geometrie čelní plochy ferule.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a.s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz