ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.100 Únor 2015

Tuhé lehčené plasty – Stanovení tlakových
vlastností

ČSN
EN ISO 844

64 5443

idt ISO 844:2014

Rigid cellular plastics – Determination of compression properties

Plastiques alvéolaires rigides – Détermination des caractéristiques de compression

Harte Schaumstoffe – Bestimmung der Druckeigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 844:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 844:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 844 (64 5443) z ledna 2010.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 844
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2014

ICS 83.100 Nahrazuje EN ISO 844:2009

Tuhé lehčené plasty – Stanovení tlakových vlastností
(ISO 844:2014)

Rigid cellular plastics – Determination of compression properties
(ISO 844:2014)

Plastiques alvéolaires rigides – Détermination
des caractéristiques de compression
(ISO 844:2014)

Harte Schaumstoffe – Bestimmung
der Druckeigenschaften
(ISO 844:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-07-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 844:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 844:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 61 Plasty ve spolupráci s CEN/TC 249 Plasty, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 844:2009.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 844:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 844:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky a zkratky 7

5 Podstata zkoušky 7

6 Zkušební zařízení 7

6.1 Tlakový zkušební stroj 7

6.2 Zařízení pro měření posunu a síly 7

6.3 Nářadí pro měření rozměrů zkušebních těles 8

7 Zkušební tělesa 8

7.1 Rozměry 8

7.2 Příprava 8

7.3 Počet 8

7.4 Kondicionování 8

8 Postup zkoušky 8

9 Vyjádření výsledků 9

9.1 Obecně 9

9.2 Pevnost v tlaku a odpovídající relativní deformace 10

9.3 Napětí v tlaku při 10% relativní deformaci 11

9.4 Modul pružnosti v tlaku 11

10 Preciznost 11

11 Protokol o zkoušce 12

Bibliografie 13

1Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení

  1. pevnosti v tlaku a odpovídající relativní deformace

nebo

  1. napětí v tlaku při 10% relativní deformaci

a

  1. pokud se to požaduje, modulu v tlaku u tuhých lehčených plastů.

Existují dva postupy:

POZNÁMKAPevnost v tlaku (při maximálním zatížení) může být stanovena buď postupem A, nebo postupem B.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz