ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20 Březen 2015

Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu –
Část 1: Ocel

ČSN
EN 508-1

74 7715

 

Roofing and cladding products from metal sheet – Specification for self-supporting of steel, aluminum or stainless steel sheet – Part 1: Steel

Produits de couverture et de bardage en tôle métallique – Spécification pour les produits autoportants en tôles d’acier, d’aluminium ou d’acier inoxydable – Partie 1: Acier

Dachdeckungs- und Wandbekleidungsprodukte aus Metallblech – Spezifikation für selbsttragende Dachdeckungsprodukte aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech – Teil 1: Stahl

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 508-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 508-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 508-1 (74 7715) ze srpna 2014.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 508-1:2014 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 508-1 (74 7715) ze srpna 2014 převzala EN 508-1:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Proti předchozí normě byla doplněna třída pro klasifikaci výrobků podle mezních úchylek tloušťky, dále byly rozlišeny minimální hmotnosti kovových povlaků pro ocelové plechy pro vnější a vnitřní použití a zároveň byly doplněny tyto hodnoty pro ČR a byla změněna některá ustanovení v kapitole D.1, týkající se mezních úchylek rozměrů trapézových plechů.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10143zavedena v ČSN EN 10143 (42 0036) Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10169:2010+A1:2012zavedena v ČSN EN 10169+A1:2012 (42 0923) Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) – Technické dodací podmínky

EN 10346zavedena v ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

EN 14782zavedena v ČSN EN 14782 (74 7720) Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku a požadavky

EN ISO 6270-1zavedena v ČSN EN ISO 6270-1 (67 3108) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kontinuální kondenzace

EN ISO 6988zavedena v ČSN ISO 6988 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky – Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

EN ISO 9227zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

Souvisící ČSN

ČSN EN 1427 (65 7060)Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kuličkaNstdN

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b1"EN 1993-1-3 (73 1401)Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla –
Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profilyNstdN

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b2"EN 10204 (42 0009)Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontrolyNstdN

NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b3"ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b6"EN ISO 9001 (01 0321)Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 508-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2014

ICS 91.060.20 Nahrazuje EN 508-1:2008

Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny
z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu –
Část 1: Ocel

Roofing and cladding products from metal sheet – Specification for self-supporting
of steel, aluminum or stainless steel sheet –
Part 1: Steel  

Produits de couverture et de bardage en tôle métallique – Spécification pour les produits autoportants en tôles d’acier, d’aluminium ou d’acier inoxydable –
Partie 1: Acier

Dachdeckungs- und Wandbekleidungsprodukte
aus Metallblech – Spezifikation für selbsttragende Dachdeckungsprodukte aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech – Teil 1: Stahl

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-03-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 508-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny, definice, značky a zkratky 9

3.1 Obecně 9

3.2 Materiály 9

3.3 Profily 10

3.4 Geometrie výrobku 11

3.5 Značky a zkratky 14

4 Požadavky 15

4.1 Obecně 15

4.2 Materiály 15

4.2.1 Materiály pro válcované a lisované profily 15

4.2.2 Materiály pro střešní taškové tabule 15

4.2.3 Jmenovitá hmotnost kovového povlaku 15

4.2.4 Organické povlaky 16

4.3 Výrobky 16

4.3.1 Mechanická odolnost 16

4.3.2 Výpočet a zkoušení mechanické odolnosti 16

4.3.3 Rozměry 17

4.3.4 Mezní úchylky rozměrů profilovaných plechů 17

4.3.5 Požární bezpečnost 17

5 Zkušební metody 17

5.1 Materiálové vlastnosti 17

5.2 Mechanické vlastnosti 17

6 Označování výrobků 18

7 Označování, značení štítkem a balení 18

7.1 Označování a značení štítkem 18

7.2 Balení a speciální podmínky dodání 18

7.3 Doprava, skladování a manipulace 18

Příloha A (informativní) Ocelové plechy pohliníkované (typ A) 19

A.1 Obecně 19

A.2 Specifikace výrobků pro střešní krytinu nebo obklady stěn 19

A.2.1 Druhy ocelí 19

A.2.2 Hmotnost povlaku 19

A.2.3 Mezní úchylky rozměrů 19

Příloha B (normativní) Ocelové plechy s vícevrstvým povlakem 20

B.1 Obecně 20

B.2 Podkladní materiál 20

B.3 Specifické požadavky 20

B.3.1 Nejnižší jmenovité hodnoty tloušťky 20

Strana

B.3.2 Specifikace asfaltového povlaku 20

B.3.3 Trvanlivost 20

B.4 Absence vad 20

Příloha C (informativní) Kovové povlaky 21

Příloha D (normativní) Mezní úchylky rozměrů 23

D.1 Mezní úchylky rozměrů pro trapézové plechy 23

D.1.1 Obecně 23

D.1.2 Výška profilu 23

D.1.3 Výška výztuh 24

D.1.4 Vzdálenost vln profilu 25

D.1.5 Šířky horní a dolní pásnice 25

D.1.6 Skladebná šířka 26

D.1.7 Poloměr ohybů 27

D.1.8 Odchylka od přímosti 28

D.1.9 Odchylka od pravoúhlosti 29

D.1.10 Délka 30

D.1.11 Odchylka bočního přesahu 31

D.1.12 Úhly a poloměry ohybů 31

D.2 Mezní úchylky pro vlnité plechy 32

D.3 Mezní úchylky pro profilované střešní taškové tabule 32

D.3.1 Obecně 32

D.3.2 Výška střešní taškové tabule 32

D.3.3 Úhel natočení stojiny (Obrázek D.13) 33

D.3.4 Vzdálenost vln profilu 33

D.3.5 Šířka horní a dolní pásnice (Obrázek D.15) 33

D.3.6 Skladebná šířka 34

D.3.7 Poloměr ohybů 34

D.3.8 Odchylka od přímosti 35

D.3.9 Odchylka od pravoúhlosti 35

D.3.10 Délka 36

D.3.11 Zúžení nebo rozšíření 36

D.4 Metody měření profilů 36

D.4.1 Obecně 36

D.4.2 Výška profilu 37

D.4.3 Výška výztuh 37

D.4.4 Vzdálenost vln profilu 37

D.4.5 Šířka horní a dolní pásnice 38

D.4.6 Skladebná šířka 38

D.4.7 Poloměr ohybů 38

D.4.8 Přímost 38

D.4.9 Pravoúhlost 38

D.4.10 Délka 38

D.4.11 Boční přesah 38

Bibliografie 39

 

Předmluva

Tento dokument (EN 508-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 128 Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 508-1:2008.

EN 508-1 Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového
nebo korozivzdorného ocelového plechu se skládá z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Úvod

Obrázek 1 znázorňuje postavení této evropské normy v systému norem CEN, které platí pro kovové výrobky pro střešní krytinu. 

 

 

 

 

Plechové výrobky pro střešní krytinu a obklady stěn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samonosné výrobky

 

 

 

Celoplošně podepřené výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 14782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měď / Zinek
EN 506

 

Ocel
EN 508-1

 

Hliník
EN 508-2

 

Korozivzdorná ocel
EN 508-3

 

Obrázek 1 – Systém norem

Provedení výrobků, pro které platí tato evropská norma, je stanoveno na základě výpočtů a několika typů zkoušek.

Provedení střešní krytiny sestavené z těchto výrobků závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto evropskou normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve vztahu k prostředí a k podmínkám použití.

1 Předmět normy

Tato část EN 508 specifikuje požadavky na samonosné střešní krytiny, obklady stěn, fasádní panely, kazetové profily a taškové tabule vyrobené z ocelového plechu s kovovým povlakem bez nebo s dodatečným organickým povlakem. Norma zahrnuje také plechy použité s izolací a s pásy a fóliemi.

Tato evropská norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, klasifikace a označování výrobků, společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby se zajistilo, že jejich výrobky budou splňovat požadavky, nebo objednatelům pro ověření, že výrobky splňují požadavky před tím, než opustí výrobní závod. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky tak, aby vyhovovaly v obvyklých podmínkách použití.

Tato evropská norma platí pro všechny skládané samonosné krytiny vyrobené z profilovaných plechů pro střešní krytiny, vnější obklady stěn, fasádní panely a kazetové profily, kromě střešních taškových tabulí s plochou
menší než 1 m2 a taškové tabule vyrobené lisováním. Tyto profilované plechy jsou navrženy pro zamezení
pronikání větru, deště a sněhu do stavby a pro přenesení z toho plynoucích zatížení, včetně občasného zatížení při údržbě, do nosné konstrukce.

Tato evropská norma nezahrnuje výrobky pro nosné použití, tj. zahrnuje výrobky konstrukční třídy III (podle EN 1993-1-3) a nezahrnuje výrobky konstrukční třídy I a třídy II (podle EN 1993-1-3), které jsou určené k tomu, aby se podílely na celkové nebo částečné stabilitě konstrukce pevností ve smyku nebo odolností při stálém zatížení (s výjimkou vlastní hmotnosti plechové krytiny)

Norma neobsahuje ustanovení týkající se podpůrné konstrukce, návrhu systémů střechy, obkladů, fasádních panelů a systému střešních tašek a provedení spojů a oplechování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz