ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.100 Březen 2015

Elektrické vyhřívané podušky pro domácnost – Metody měření funkce

ČSN
EN 61255
ed. 2

36 1060

idt IEC 61255:2014

Household electric heating pads – Methods for measuring performance

Coussins chauffants électriques pour usage domestique – Méthodes de mesure des performances

Elektrische Haushalt-Heizdecken – Prüfverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61255:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61255:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-08-14 se nahrazuje ČSN EN 61255 (36 1060) z července 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro elektrické vyhřívané podušky pro použití v domácnosti. Tato norma definuje hlavní funkční charakteristiky elektrických vyhřívaných podušek a specifikuje metody pro měření těchto charakteristik pro infor-
maci uživatelům. Nespecifikuje hodnoty pro funkční charakteristiky. Tato norma se nezabývá bezpečnostními požadavky, které jsou pokryty ČSN EN 60335-2-17 ed. 3.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61255:2014 dovoleno do 2017-08-14 používat dosud platnou ČSN EN 61255 (36 1060) z července 1996.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti EN 61255:1994:

  1. rozšíření třídění;

  2. rozšířený seznam měření;

  3. měření teploty znamená změny pro termoelektrické články.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62301:2011zavedena v ČSN EN 50564:2011 (36 1060) Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře – Měření spotřeby energie nízkého příkonu

ISO 2439zavedena v ČSN EN ISO 2439 (64 5440) Měkké lehčené polymerní materiály – Stanovení tvrdosti vtlačováním

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-2-17 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie – Symboly pro ošetřování

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz