ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Březen 2015

Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6175

 

Measurement and evaluation of pavement surface roughness

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6175 z října 2009.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Termíny a definice 6

3.1 Obecné termíny 6

3.2 Parametry reprezentující nerovnosti povrchů vozovek 7

4 Zásady měření 10

5 Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury profilometry 11

6 Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky latí 11

7 Měření parametrů příčné nerovnosti 12

8 Měření podélné a příčné nerovnosti povrchu vozovky latí 12

8.1 Účel zkoušky 12

8.2 Podstata zkoušky 12

8.3 Zkušební zařízení 12

8.4 Příprava a postup měření podélné nerovnosti povrchu vozovky latí 13

8.5 Záznam měření podélné nerovnosti povrchu vozovky latí 14

8.6 Vyhodnocení měření podélné nerovnosti povrchu vozovky latí 14

8.7 Příprava a postup měření příčné nerovnosti povrchu vozovky latí 15

8.8 Záznam měření příčné nerovnosti povrchu vozovky latí 16

8.9 Vyhodnocení měření příčné nerovnosti povrchu vozovky latí 16

9 Měření podélné nerovnosti povrchu vozovky planografem 16

9.1 Účel zkoušky 16

9.2 Podstata zkoušky 16

9.3 Měřicí zařízení 16

9.4 Příprava měření 17

9.5 Postup měření 17

9.6 Záznam měření 17

9.7 Vyhodnocení měření 18

10 Měření podélného a příčného profilu povrchu vozovky přesnou nivelací 18

10.1 Účel zkoušky 18

10.2 Podstata zkoušky 18

10.3 Zkušební zařízení 18

10.4 Příprava, postup a záznam měření podélného profilu povrchu vozovky přesnou nivelací nerovnosti 18

10.5 Vyhodnocení měření podélného profilu povrchu vozovky přesnou nivelací 19

10.6 Příprava, postup a záznam měření příčného profilu povrchu vozovky přesnou nivelací 20

10.7 Vyhodnocení měření příčného profilu povrchu vozovky přesnou nivelací 20

11 Měření podélné nerovnosti povrchu vozovky profilometrem s dvouhmotovým odezvovým systémem 20

11.1 Účel zkoušky 20

11.2 Podstata zkoušky 21

11.3 Měřicí zařízení 21

11.4 Příprava měření 21

11.5 Postup měření 21

Strana

11.6 Záznam měření 21

11.7 Vyhodnocení měření 22

12 Měření podélné nerovnosti povrchu vozovky vozidlem se snímačem svislého zrychlení 22

12.1 Účel zkoušky 22

12.2 Podstata zkoušky 22

12.3 Měřicí zařízení 22

12.4 Příprava měření 23

12.5 Postup měření 23

12.6 Záznam měření 23

12.7 Stanovení globální přenosové charakteristiky I 23

12.8 Vyhodnocení měření stanovením míry nerovnosti C pro celé pásmo vlnových délek 24

12.9 Vyhodnocení měření míry nerovnosti C samostatně pro pásma dlouhých CL a krátkých CS vlnových délek 25

12.10 Kalibrace měřicího zařízení 25

13 Měření podélné a příčné nerovnosti povrchu vozovky profilometrem Dipstick 25

13.1 Účel zkoušky 25

13.2 Podstata zkoušky 25

13.3 Měřicí zařízení 27

13.4 Kalibrace profilometru Dipstick 27

13.5 Příprava, postup a záznam měření podélné nerovnosti povrchu vozovky profilometrem Dipstick 27

13.6 Vyhodnocení měření podélné nerovnosti povrchu vozovky profilometrem Dipstick 27

13.7 Příprava, postup a záznam měření příčné nerovnosti povrchu vozovky profilometrem Dipstick 27

13.8 Vyhodnocení měření příčné nerovnosti povrchu vozovky profilometrem Dipstick 27

14 Měření filtrovaného profilu podélné nerovnosti povrchu vozovky z pohyblivé inerciální referenční plošiny
profilometru SDP – South Dakota Profiler 27

14.1 Účel zkoušky 27

14.2 Podstata zkoušky 28

14.3 Měřicí zařízení 28

14.4 Příprava měření 28

14.5 Postup měření 28

14.6 Záznam měření 29

14.7 Vyhodnocení měření 29

14.8 Kalibrace profilometru SDP 29

Příloha A (normativní) Hodnocení nerovností povrchů vozovek 30

A.1 Obecně 30

A.2 Hodnocení podélné nerovnosti 30

A.3 Konverzní vztah mezi mezinárodním indexem IRI a mírou nerovnosti C 30

A.4 Hodnocení příčné nerovnosti 30

A.5 Vzájemný přepočet měření nerovnosti pod latí o délce 4 m, 3 m a 2 m 31

A.6 Požadovaná klasifikace podélných nerovností povrchu vozovky 31

Bibliografie 32

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s nahrazovanou normou jsou v této normě stávající termíny a definice dány do souladu s posledním zněním evropských norem. Doplněny byly nové termíny, například příčná nerovnost, podélná nerovnost, profilometr, naměřený podélný profil.

Nově jsou definovány zásady měření, kde došlo ke zpřesnění podmínek měření pro přejímku nového povrchu.

V příloze A byl opraven původně nesprávně uvedený vzájemný přepočet měření pod latí o délce 4 m, 3 m a 2 m, a dále byla rozšířena možnost snížení požadavku pro přejímku nových povrchů i pro PK s dovolenou rychlostí vyšší než 90 km.h–1 pro 5 % hodnot C nebo IRI.

Další informace

Norma stanovuje požadavky na provádění a hodnocení zkoušek příčných a podélných nerovností povrchů vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.

Obdobné mezinárodní normy

ASTM E950/E950M-09(2009)Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling Reference

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s. IČ 45272387, ve spolupráci s Leošem Nekulou – Měření PVV

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1Předmět normy

Tato norma stanovuje zkušební metody pro měření podélných a příčných nerovností povrchů vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (asfaltových, betonových a dlážděných), jejich vyhodnocování a stanovuje nezbytná opatření prováděná na základě výsledků zkoušek.

V normě jsou uvedeny tyto zkušební metody:

  1. měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury profilometry podle ČSN EN 13036-6;

  2. měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky latí podle ČSN EN 13036-7;

  3. měření parametrů příčné nerovnosti podle ČSN EN 13036-8;

  4. měření podélné a příčné nerovnosti povrchu vozovky latí;

  5. měření podélné nerovnosti povrchu vozovky planografem;

  6. měření podélného a příčného profilu povrchu vozovky nivelací;

  7. měření podélné nerovnosti povrchu vozovky profilometrem s dvouhmotovým odezvovým systémem;

  8. měření podélné nerovnosti povrchu vozovky vozidlem se snímačem svislého zrychlení;

  9. měření podélné a příčné nerovnosti povrchu vozovky profilometrem Dipstick;

  10. měření filtrovaného profilu podélné nerovnosti povrchu vozovky z pohyblivé inerciální referenční plošiny profilometru SDP (South Dakota Profiler).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz