ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.11; 11.180.01 Září 2015

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Klasifikace a terminologie

ČSN
EN ISO 9999

84 1001

idt ISO 9999:2011

Assistive products for persons with disability – Classification and terminology

Produits d’assistance pour personnes en situation de handicap – Classification et terminologie

Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen – Klassifikation und Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9999:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9999:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9999 (84 1001) z prosince 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 9999:2011 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 9999 (84 1001) z prosince 2011 převzala EN ISO 9999:2011 schválením k přímému používání
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Chlubna – ERGOTEST, IČ 11131292

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9999
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červenec 2011

ICS 01.040.11; 11.180.01 Nahrazuje EN ISO 9999:2007

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Klasifikace a terminologie
(ISO 9999:2011)

Assistive products for persons with disability – Classification and terminology
(ISO 9999:2011)

Produits d’assistance pour personnes en situation
de handicap – Classification et terminologie
(ISO 9999:2011)

Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen – Klassifikation und Terminologie
(ISO 9999:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-07-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 9999:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9999:2011) vypracovala technická komise ISO/TC 173 Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 293 Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9999:2007.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 9999:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 9999:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Asistivní produktyNP1) (včetně softwaru) jsou klasifikovány podle jejich funkčnosti. Klasifikace se skládá ze tří
hierarchických úrovní a každý kód se skládá ze tří párů číslic. Jako u jiných klasifikací, tak i zde jsou pro každou úroveň poskytnuty kódy, názvy, vysvětlující poznámky, zahrnuté a vyloučené položky a křížové odkazy. Kromě vysvětlujícího textu a samotné klasifikace je k dispozici také abecední rejstřík a převodní tabulka mezi předchozím vydáním (2007) a tímto vydáním této mezinárodní normy, aby se usnadnilo vlastní použití a zpřesnila dostupnost klasifikace.

Toto vydání obsahuje přibližně 980 názvů, ze kterých je zhruba 90 nových a asi 500 pozměněných, včetně menších textových a gramatických oprav. Nejvýznamnější změnou v tomto vydání je dodatek třídy 28, „Pomůcky pro zaměstnání a profesní školení“. Nová třída zahrnuje pomůcky, které jsou používány převážně během pracovního a profesního školení. Třída 28 zahrnuje navíc kromě skupin, které byly dříve ve třídách 05, 24 a 27, také několik nových skupin.

Všechny pomůcky v této klasifikaci mají zamýšlené použití mimo oblast vyhrazenou pro zdravotnické prostředí; některé pomůcky však mohou být používány v zařízeních, jakými jsou například rehabilitační centra, která učí klienty, jak tyto pomůcky používat. Mělo by být poznamenáno, že názvy některých skupin a podskupin třídy 28 se vztahují k pracovišti. Tento termín neodkazuje na specifické prostředí nebo zeměpisnou polohu, nýbrž na jakékoliv prostředí, ve kterém jsou vykonávány činnosti spojené se zaměstnáním nebo profesním školením.

Definice pomůcky používaná v této mezinárodní normě byla upravena tak, aby odpovídala terminologii Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF).

Vztah k rodině mezinárodních klasifikací WHO

V roce 2003 byla ISO 9999 přijata jako člen rodiny mezinárodních klasifikací světové zdravotnické organizace (WHO-FIC). WHO-FIC zahrnuje vysoce kvalitní klasifikace pro odpovídající oblasti zdravotnických systémů. Tímto přijetím bylo používání této mezinárodní normy podpořeno.

Tato mezinárodní norma využívá terminologii obsaženou v Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (ICF, WHO, 2001). ICF je klasifikace zdravotních a ke zdraví se vztahujících domén. Tyto domény jsou popsány z hlediska tělesných, osobních a společenských perspektiv ve dvou základních seznamech: seznam tělesných funkcí a struktur a seznam aktivity a participace. ICF také zahrnuje seznam faktorů prostředí, jelikož funkční schopnost a disabilita jedince vyplývá z kontextu. ICF je jednou z klíčových klasifikací WHO-FIC.

Souběžně s datem publikace tohoto vydání této mezinárodní normy je připraven k návrhu samostatný dokument, který zprostředkovává přehled vztahů mezi touto mezinárodní normou a ICF na úrovni kódů. Tento dokument lze získat na sekretariátu ISO/TC 173/SC 2.

Návrhy změn

Návrhy změn a doplňků této mezinárodní normy, a to z hlediska jak existujících, tak nových tříd/podtříd/skupin respektujících daná klasifikační pravidla, lze zasílat národním členům ISO spolu s doprovodným vysvětlením návrhu. Adresy národních členů jsou uvedeny na http://www.iso.org.

POZNÁMKA 1 Některé pomůcky pro osoby se zdravotním postižením lze klasifikovat jako zdravotnické prostředky.

POZNÁMKA 2 Národní členové se vyzývají, aby zdokonalili klasifikaci doplněním synonym do národní převzaté normy
v národním jazyce.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma klasifikuje speciálně vyráběné nebo všeobecně dostupné pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

V klasifikaci jsou také zahrnuty pomůcky, jejichž používání osobami se zdravotním postižením vyžaduje asistenci jiné osoby.

Z této mezinárodní normy jsou vyloučeny zejména tyto položky:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz