ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.080.20; 93.020 Duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –
Část 1: Stanovení vlhkosti

ČSN
EN ISO 17892-1

72 1007

idt ISO 17892-1:2014

Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 1: Determination of water content

Reconnaissance et essais géotechniques – Essais de laboratoire sur les sols – Partie 1: Détermination de la teneur en eau

Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Laborversuche an Bodenproben – Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 17892-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 17892-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CEN ISO/TS 17892-1 (72 1007) z dubna 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti ČSN CEN ISO/TS 17892-1 z dubna 2005 dochází k zpřesnění požadavků pro kalibraci, údržbu a kontrolu zkušebního zařízení.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 386 nezavedena

ISO 14688-1 zavedena v ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1: Pojmenování a popis

Souvisící ČSN

ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

Vypracování normy

Zpracovatel: ARCADIS Geotechnika, a. s., IČ 41192168, Ing. Vítězslav Herle

Technická normalizační komise: TNK 41 Geotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 17892-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2014

ICS 13.080.20; 93.020 Nahrazuje CEN ISO/TS 17892-1:2004

Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –
Část 1: Stanovení vlhkosti
(ISO 17892-1:2014)

Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil –
Part 1: Determination of water content
(ISO 17892-1:2014) 

Reconnaissance et essais géotechniques – Essais
de laboratoire sur les sols –
Partie 1: Détermination de la teneur en eau
(ISO 17892-1:2014)

Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Laborversuche an Bodenproben –
Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts
(ISO 17892-1:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-10-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 17892-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 17892-1:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 182 Geotechnika ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 341 Geotechnický průzkum a zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje ISO/TS 17892-1:2004.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 17892-1:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 17892-1:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Norma ISO 17892 s obecným názvem „Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin“ obsahuje následující části:

 

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Přístroje 7

5.1 Příprava zkušebního vzorku 8

5.2 Postup zkoušky 9

6 Výsledky zkoušek 10

7 Protokol o zkoušce 10

Příloha A (normativní) Kalibrace, údržba a kontroly 11

Příloha B (informativní) Vysvětlivky 13

Příloha C (informativní) Reálná vlhkost 14

Bibliografie 15 

 

Úvod

Tento dokument zahrnuje oblasti geotechniky, které v mezinárodním měřítku nebyly nikdy normovány. Je snahou, aby tento dokument představoval dobrou zkušební praxi obecně přijímanou v celém světě, a významnější rozdíly s národními dokumenty se neočekávají. Norma se opírá o mezinárodní praxi (viz bibliografie [1]).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu pro stanovení vlhkosti zemin:

Tato mezinárodní norma popisuje laboratorní stanovení vlhkosti zkušebního vzorku zeminy pomocí vysoušení v sušárně, v rámci rozsahu geotechnických průzkumů. Stanovení vlhkosti zeminy je u přirozené zeminy požadováno při jejím zatřiďování, u zhutňovaných zemin jako kontrolní kritérium. Vlhkost zeminy se stanovuje u zkušebních vzorků při většině terénních a laboratorních zkoušek. Základní referenční postup stanovování vlhkosti, běžný v laboratorní praxi, je sušení v sušárně.

Vhodný postup pro stanovení vlhkosti zeminy je určit hmotnost vody odstraněné při vysušení vlhké zeminy (vlhkého zkušebního vzorku) na ustálenou hmotnost v regulovatelné sušárně při stanovené teplotě a poté tuto hodnotu použít jako hmotnost vody ve zkušebním vzorku vztaženou k hmotnosti pevných částic vzorku. Jako hmotnost pevných částic vzorku je použita hmotnost zeminy po vysušení.

POZNÁMKATento dokument splňuje požadavky na stanovení vlhkosti zemin pro geotechnický průzkum a zkoušení ve shodě s EN 1997-1 a EN 1997-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz