ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10 Duben 2015

Kovové materiály –
Zkouška tvrdosti podle Brinella –
Část 1: Zkušební metoda

ČSN
EN ISO 6506-1

42 0359

idt ISO 6506-1:2014

Metallic materials – Brinell hardness test – Part 1: Test method

Matériaux métalliques – Essai de dureté Brinell – Partie 1: Méthode d’essai

Metallische Werkstoffe – Härteprüfung nach Brinell – Teil 1: Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6506-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6506-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) ze srpna 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny byly pozorovány v některých článcích a tabulkách nového vydání normy. Významně se však odlišuje forma tohoto třetího vydání v jazykovém zpracování, kdy je vidět snaha o větší přesnost technického vyjadřování. Podstatných změn doznala příloha C zabývající se vyjadřováním nejistot měření tvrdosti.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4498zavedena v ČSN EN ISO 4498 (42 0769) Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů – Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti

ISO 6506-2:2014zavedena v ČSN EN ISO 6506-2:2015 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ISO 6506-3:2014zavedena v ČSN EN ISO 6506-3:2015 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ISO 6506-4:2014zavedena v ČSN EN ISO 6506-4:2015 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 18265:2014 (42 0379) Kovové materiály – Převod hodnot tvrdosti

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.2 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 6506-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2014

ICS 77.040.10 Nahrazuje EN ISO 6506-1:2005

Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella –
Část 1: Zkušební metoda
(ISO 6506-1:2014)

Metallic materials – Brinell hardness test –
Part 1: Test method
(ISO 6506-1:2014) 

Matériaux métalliques – Essai de dureté Brinell –
Partie 1: Méthode d’essai
(ISO 6506-1:2014)

Metallische Werkstoffe – Härteprüfung nach Brinell –
Teil 1: Prüfverfahren
(ISO 6506-1:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-08-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 6506-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Princip 6

4 Značky a zkratky 7

5 Zkušební zařízení 8

6 Zkušební těleso 8

7 Postup 9

8 Nejistota výsledků 11

9 Zkušební protokol 11

Příloha A (normativní)  Postup periodického ověřování zkušebního stroje uživatelem 12

Příloha B (normativní)  Minimální tloušťka zkušebního tělesa ve vztahu k střednímu průměru vtisku 13

Příloha C (informativní)  Nejistota naměřených hodnot tvrdosti 14

Bibliografie 19

 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 6506-1:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů ve spolupráci s technickou komisí ECISS/TC 101 Zkušební metody oceli (jiné než chemický rozbor), jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 6506-1:2005.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 6506-1:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 6506-1:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

 

1 Předmět normy

Tato část ISO 6506 specifikuje zkušební metodu tvrdosti podle Brinella pro kovové materiály. Je použitelná jak pro stabilní, tak i přenosné tvrdoměry.

Pro některé specifické materiály a/nebo výrobky platí zvláštní mezinárodní normy (např. ISO 4498), na které se tato mezinárodní norma odkazuje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz