ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10; 91.100.30 Duben 2015

Přísady do betonu, malty a injektážní malty –
Zkušební metody –
Část 1: Referenční beton a referenční malta
pro zkoušení

ČSN
EN 480-1

72 2325

 

Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods –
Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing

Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Méthodes d’éssai –
Partie 1: Béton et mortier de référence pour éssais

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel – Prüfverfahren –
Teil 1: Referenzbeton und Referenzmörtel für Prüfungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 480-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 480-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 480-1+A1 (72 2325) z února 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě této normy

Informace o citovaných dokumentech

EN 196-1 zavedena v ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti

EN 196-2 zavedena v ČSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 2: Chemický rozbor cementu

EN 196-6 zavedena v ČSN EN 196-6 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí

EN 197-1 zavedena v ČSN EN 197-1 ed. 2 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

EN 413-2 zavedena v ČSN EN 413-2 (72 2102) Cement pro zdění – Část 2: Zkušební metody

EN 934 (soubor) zavedena v ČSN EN 934 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty

EN 1008 zavedena v ČSN EN 1008 (73 2028) Záměsová voda do betonu – Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

EN 12350-2 zavedena v ČSN EN 12350-2 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím

EN 12350-5 zavedena v ČSN EN 12350-5 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška rozlitím

EN 12350-6 zavedena v ČSN EN 12350-6 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: Objemová hmotnost

EN 12350-7 zavedena v ČSN EN 12350-7 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 7: Obsah vzduchu – Tlakové metody

EN 12390-1 zavedena v ČSN EN 12390-1 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

EN 12390-2 zavedena v ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

EN 12620 zavedena v ČSN EN 12620+A1 (72 1502) Kamenivo do betonu

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČ 015679, pobočka Brno – Ing. Jan Novák

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 480-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2014

ICS 91.100.10; 91.100.30 Nahrazuje EN 480-1:2006+A1:2011

Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody –
Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods –
Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing 

Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Méthodes d’éssai –
Partie 1: Béton et mortier de référence pour éssais

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel – Prüfverfahren –
Teil 1: Referenzbeton und Referenzmörtel
für Prüfungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2014-09-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 480-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Materiálové složky 6

3.1 Cement 6

3.2 Kamenivo 7

3.2.1 Kamenivo pro referenční beton 7

3.2.2 Kamenivo pro referenční maltu 7

3.3 Záměsová voda 7

4 Referenční beton 7

5 Referenční malta 8

6 Příprava referenčního betonu 8

6.1 Poměry mísení 8

6.2 Míchání a zkoušení 8

7 Příprava referenční malty 9

7.1 Poměry mísení 9

7.2 Míchání a zkoušení 9

8 Protokol o zkoušce 10

Předmluva

Tento dokument (EN 480-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 104 Beton a související výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě bude nejpozději do dubna 2015 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do dubna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 480-1:2006+A1:2011.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou uvedeny níže:

  1. zvětšení povoleného rozmezí pro specifický povrch používaného cementu

  2. ediční revize v souladu s vnitřními předpisy CEN.

Tato evropská norma je součástí řady EN 480 „Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody“, která obsahuje následující části:

Tento dokument se používá společně s jinými normami řady EN 934 Přísady do betonu, malty a injektážní malty.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje materiálové složky, složení a způsob míchání pro vytvoření referenčního betonu a referenční malty ke zkoušení účinnosti a slučitelnosti přísad podle EN 934.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz