ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.50 Duben 2015

Stavba lodí a lodní konstrukce – Úvazné navijáky

ČSN
ISO 3730

32 2768

 

Shipbuilding and marine structures – Mooring winches

Construction navale et structures maritimes – Treuils d’amarrage

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3730:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 3730:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2408 nezavedena

ISO 3828 zavedena v ČSN ISO 3828 (32 2769) Stavba lodí a lodní konstrukce – Palubní zařízení – Slovník a značky

ISO 4413 zavedena v ČSN EN ISO 4413 (83 3371) Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ISO 6482 nezavedena

ISO 7825 nezavedena

IEC 60092 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60092 (32 6611) Elektrické instalace na plavidlech

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČ 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Stavba lodí a lodní konstrukce – Úvazné navijáky ISO 3730 Třetí vydání
2012-10-15

ICS 47.020.50

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Konstrukce a provoz 8

4.1 Obecné požadavky 8

4.2 Namáhání materiálu 8

4.3 Pevnostní požadavky 8

4.4 Ovládací prostředky 8

4.5 Brzdy 8

4.6 Konstrukce bubnu 9

4.7 Doplňkové vybavení 10

4.8 Pohonné zařízení 10

5 Výkonnostní specifikace 10

5.1 Zatížení bubnu 10

5.2 Přídržné zatížení 10

5.3 Záběrové zatížení 10

5.4 Zatížení při změně směru otáčení 10

5.5 Rychlosti 10

6 Přejímací zkoušky 11

6.1 Obecně 11

6.2 Typová zkouška 11

6.3 Individuální zkouška 11

7 Systém označení 12

7.1 Označení modelů výrobků 12

7.2 Štítek výrobku 13

7.3 Značení 13  

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2012

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas ale-spoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 3730 vypracovala technická komise ISO/TC 8 Lodě a lodní technika, subkomise SC 4 Výstroj a palubní zařízení.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 3730:1988), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro navrhování, provoz, vlastnosti a provádění zkoušek automatických a neautomatických úvazných navijáků s hydraulickým, elektrickým nebo parním pohonem, které splňují funkce manévrování, držení a ukládání úvazných lan na jednom bubnu.

Tyto navijáky lze rovněž použít pro přitahování. Viz tabulka 1.

Tabulka 1 – Funkce 

Provoz

Neautomatický úvazný naviják

Automatický úvazný naviják

[image]

[image]

Manipulace

Na buben

Ukládání lana

Na buben

Udržování napnutí účinkem brzdy

Na buben

Přitahování

Buď na navíjecí hlavu, nebo na buben

Udržování napnutí účinkem
automatického zařízení

 

Na buben

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz