ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.65; 65.060.80 Duben 2015

Lesnické stroje – Mobilní a samojízdné stroje –
Termíny, definice a třídění

ČSN
ISO 6814

47 6000

 

Machinery for forestry – Mobile and self-propelled machinery – Terms, definitions and classification

Matériel forestier – Machines mobiles et automotrices – Termes, définitions et classification

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6814:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6814:2009. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6814 (47 6000) z července 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text v této normě proti předchozí normě byl technicky revidován.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a. s., Centrum technické nor-
malizace, IČ 27146235, Ing. Vratislav Zykán

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Lesnické stroje – Mobilní a samojízdné stroje – ISO 6814
Termíny, definice a třídění Třetí vydání
2009-05-15

ICS 01.040.65; 65.060.80

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Pravidla třídění 11

 

Foreword 5

1 Scope 6

2 Terms and definitions 6

3 Classification guidelines 11

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2009

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracová-
vají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní meziná-
rodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnic-
kou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Interna-
tional Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v sou-
ladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje sou-
hlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an Inter-
national Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

 

ISO 6814 vypracovala technická komise ISO/TC 23, Zemědělské a lesnické stroje a traktory, subkomise SC 15 Lesnické stroje.

 

ISO 6814 was prepared by Technical Committee ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry, Subcommittee SC 15, Machinery for forestry.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 6814:2000), které bylo technicky revidováno.

 

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 6814:2000), which has been technically revised.

1Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma definuje odpovídající termíny a poskytuje návod pro třídění mobilních a samojízdných strojních zařízení používaných při lesnických a souvi-
sejících činnostech. Jak definice, tak třídění byly stano-
veny podle konečného používání strojů předpokláda-
ného výrobcem. Termíny a definice nepokrývají všechny možné lesnické a související činnosti nebo strojní zaří-
zení ani nepopisují specifické stroje, ale jsou dány jako pomůcka pro nomenklaturu.

 

This International Standard defines terms corresponding to, and gives guidance for the classification of, mobile and self-propelled machinery used in forestry and related operations. Both the definitions and the classification have been determined according to the end use of the machines as intended by the manufacturer. The terms and definitions do not cover all possible forestry and related operations or machinery, nor do they describe specific machines, but are given as an aid to nomen-
clature.

Tato mezinárodní norma platí pro stroje konstruované pro používání v lesnictví pro přípravu místa, výsadbu, těžbu, zpracování a dopravu dřeva a dřevní hmoty. Neplatí pro stroje konstruované k používání výhradně na pilách nebo ve skladech dřeva, pro silniční dopravní vozidla a pro visuté dopravní prostředky.

 

This International Standard is applicable to machines designed for use in forestry for site preparation, planting, harvesting, processing, and the transport of wood and wood fibre. It is not applicable to machines designed to be used exclusively in sawmills or wood yards, to on-highway transport vehicles, or to aerial vehicles.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz