ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.01; 35.200 Duben 2015

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální
účely – Digitální rozhraní –
Část 6: Přenosový protokol zvukových
a hudebních dat

ČSN
EN 61883-
 6
ed. 3

36 8555

idt IEC 61883- 6:2014

Consumer audio/video equipment – Digital interface –
Part 6: Audio and music data transmission

Matériel audio/vidéo grand public – Interface numérique –
Partie 6: Protocole de transmission de données audio et musicales

Audio-Video-Geräte der Unterhaltungselektronik – Digitale Schnittstelle –
Teil 6: Übertragungsprotokoll für Ton- und Musikdaten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61883- 6:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61883- 6:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-10-08 se nahrazuje ČSN EN 61883- 6 ed. 2 (36 8555) z května 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje protokoly pro přenos zvukových a hudebních dat používající IEEE 1394 a specifikuje základní požadavky pro aplikaci tohoto protokolu.

Tento protokol se může používat na všechny moduly nebo zařízení, která mají libovolný druh zpracování zvukových a/nebo hudebních dat a jejich přeměnu do funkčních bloků. Tato norma se zabývá pouze přenosem zvukových a hudebních dat. Řízení, status a strojově čitelný popis těchto modulů nebo zařízení by měl být definován mimo tuto normu, podle každé určité oblasti aplikace.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61883- 6:2014 dovoleno do 2017-10-08 používat dosud platnou ČSN EN 61883- 6 ed. 2 (36 8555) z května 2006.

Změny proti předchozí normě

Viz odstavec „Informativní údaje z IEC 61883-6:2014“ dále.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60958 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 60958 (36 8308) Digitální zvukové rozhraní

IEC 60958-3zavedena v ČSN EN 60958-3 ed. 2 (36 8308) Digitální zvukové rozhraní – Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace

IEC 61883-1zavedena v ČSN EN 61883-1 ed. 2 (36 8555) Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely – Digitální rozhraní – Část 1: Všeobecně

IEEE 754:1985nezavedeno

IEEE 1394nezavedeno

IEEE 1394Anezavedeno

Souvisící ČSN

ČSN EN 60958-4 ed. 2 (36 8308) Digitální zvukové rozhraní – Část 4: Profesionální aplikace

ČSN EN 61883-6 ed. 2:2006 (36 8555) Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely – Digitální rozhraní – Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61883- 6:2014

Mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 100 Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení, TA 4 Digitální systémy a rozhraní.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2005. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné změny oproti předchozímu vydání:

  1. Byla doplněna sekvence adaptivní vrstvy pro Blue-ray disk AM824.

  2. Metoda blokování přenosu se stala závaznou.

  3. Kvůli zpětné kompatibilitě byly zahrnuty dříve definované protokoly.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

100/2341/FDIS

100/2372/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61883 se společným názvem Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely – Digitální rozhraní je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz