ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.260.20 Květen 2015

Výbušné atmosféry –
Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním
přetlakem „p“

ČSN
EN 60079-2
ed. 3

33 2320

idt IEC 60079-2:2014

Explosive atmospheres –
Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure „p“

Atmosphères explosives –
Partie 2: Protection du matériel par enveloppe à surpression interne „p“

Explosionsfähige Atmosphäre –
Teil 2: Geräteschutz durch Überdruckkapselung „p“

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60079-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60079-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2017-08-25 se nahrazují ČSN EN 60079-2 ed. 2 (33 2320) z července 2008 a ČSN EN 61241-4 (33 2335) z července 2007, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60079-2:2014 dovoleno do 2017-08-25 používat dosud platné ČSN EN 60079-2 ed. 2 (33 2320) z července 2008 a ČSN EN 61241-4 (33 2335) z července 2007.

Změny proti předchozím normám

Text technického porovnání věcných změn přijatých v této normě proti předchozím vydáním je uveden v příloze ZY.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60034-5 zavedena v ČSN EN 60034-5 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) – Klasifikace

IEC 60050 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60050 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

IEC 60079-0 zavedena v ČSN EN 60079-0 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

IEC 60079-11 zavedena v ČSN EN 60079-11 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“

IEC 60079-15 zavedena v ČSN EN 60079-15 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“

IEC 60112 zavedena v ČSN EN 60112 (34 6468) Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

IEC 60127 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60127 (35 4730) Miniaturní pojistky

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60664-1 zavedena v ČSN EN 60664-1 ed. 2 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

ČSN IEC 60050-426 (33 0050)Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

ČSN IEC 60051 (soubor) (35 6203)Elektrické měřicí přístroje přímo působící ukazovací analogové a jejich příslušenství

ČSN EN 60079-1 (33 2320)Výbušné atmosféry – Část 1: Zařízení chráněné pevným závěrem „d“

ČSN EN 60079-5 (33 2320)Výbušné atmosféry – Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem „q“

ČSN EN 60079-6 (33 2320)Výbušné atmosféry – Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem „o“

ČSN EN 60079-7 (33 2320)Výbušné atmosféry – Část 7: Zařízení chráněné zajištěným provedením „e“

ČSN EN 60079-13 (33 2320)Výbušné atmosféry – Část 13: Zařízení chráněné místností s vnitřním přetlakem „p“

ČSN EN 60079-18 (33 2320)Výbušné atmosféry – Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou „m“

ČSN EN 60079-20-1 (33 2320)Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data

ČSN EN 60079-26 (33 2320)Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-28 (33 2320)Výbušné atmosféry – Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

ČSN EN 61511 (soubor) (18 0303)Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60079-2:2014

Mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry.

Toto šesté vydání zrušuje a nahrazuje páté vydání z roku 2007. Toto šesté vydání zrušuje a nahrazuje první vydání IEC 61241-4 z roku 2001. Toto šesté vydání je jejich technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

31/1119/FDIS

31/1131/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato norma má být používána společně s IEC 60079-0 Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

Tato publikace byla připravena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60079 se společným názvem Výbušné atmosféry lze najít na webových stránkách IEC.

Další budoucí normy v této řadě budou mít společný název, jak je uveden výše. Názvy stávajících norem v řadě budou aktualizovány při vydání nové edice.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav s. p., Ostrava-Radvanice, IČ 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60079-2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2014

ICS 29.260.20 Nahrazuje EN 60079-2:2007, EN 61241-4:2006

Výbušné atmosféry –
Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“
(IEC 60079-2:2014)

Explosive atmospheres –
Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure “p”
(IEC 60079-2:2014)

Atmosphères explosives –
Partie 2: Protection du matériel par enveloppe
à surpression interne “p”
(CEI 60079-2:2014)

Explosionsfähige Atmosphäre –
Teil 2: Geräteschutz durch Überdruckkapselung „p“
(IEC 60079-2:2014)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-08-25. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60079-2:2014 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu 31/1119/FDIS, budoucího šestého vydání IEC 60079-2, který vypracovala technická komise TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60079-2:2014.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2015-06-19

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-08-25

Tento dokument nahrazuje EN 60079-2:2007 a EN 61241-4:2006.

Pokrok v technice je zachycen v příloze ZY „Významné změny mezi touto evropskou normou a EN 60079-2:2007“.

Významné změny v porovnání s EN 60079-2:2007 jsou uvedeny v příloze ZY.

Tato norma se má používat ve spojení s EN 60079-0.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky směrnice EU.

Pro vztah se směrnicí EU viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-2:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 12

1 Rozsah platnosti 13

2 Citované dokumenty 13

3 Termíny a definice 14

4 Úrovně ochrany 16

5 Konstrukční požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem 18

5.1 Závěr 18

5.2 Materiály 18

5.3 Dveře a kryty 18

5.3.1 Závěry s vnitřním přetlakem skupiny I 18

5.3.2 Závěry s vnitřním přetlakem skupiny I se statickým přetlakem 18

5.3.3 Závěry s vnitřním přetlakem skupiny II a skupiny III 18

5.3.4 Závěry s vnitřním přetlakem skupiny II a skupiny III se statickým přetlakem 18

5.3.5 Skupina II a skupina III s úrovní ochrany „pxb“ 18

5.3.6 Výstražné nápisy pro dveře a kryty pro skupinu II nebo skupinu III 19

5.4 Mechanická pevnost 19

5.5 Otvory, přepážky, oddělení a vnitřní součásti pro skupinu I a skupinu II 19

5.6 Otvory pro statický přetlak 19

5.7 Izolační materiály pro zařízení skupiny I 19

5.8 Utěsnění 20

5.9 Lapače jisker a částic 20

5.10 Články a baterie 20

6 Maximální dovolené teploty 20

6.1 Obecně 20

6.2 Pro úroveň ochrany „pxb“ a úroveň ochrany „pyb“ 20

6.3 Pro úroveň ochrany „pzc“ 20

7 Bezpečnostní opatření a bezpečnostní zařízení (kromě statického přetlaku) 21

7.1 Vhodnost bezpečnostního zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu 21

7.2 Neporušenost bezpečnostních zařízení 21

7.3 Dodavatel bezpečnostních zařízení 21

7.4 Hodnocení systému pro zajištění vnitřního přetlaku jako návazného zařízení 21

7.4.1 Systémy pro zajištění vnitřního přetlaku pro úroveň ochrany „pzc“ 21

7.4.2 Systémy pro zajištění vnitřního přetlaku pro úroveň ochrany „pyb“ 22

7.4.3 Systémy pro zajištění vnitřního přetlaku pro úroveň ochrany „pxb“ 22

7.5 Diagram posloupností funkcí pro úroveň ochrany „pxb“ 22

7.6 Jmenovité údaje pro bezpečnostní zařízení 22

7.7 Automatické provětrání pro úroveň ochrany „pxb“ skupiny I a skupiny II 22

7.8 Kritéria pro provětrávání – skupina I nebo skupina II 23

7.9 Skupina III – čistění 23

7.10 Požadavky pro případ, kdy je vyžadována minimální rychlost průtoku 23

7.11 Bezpečnostní zařízení pro hlídání přetlaku 23

Strana

7.12 Hodnota minimálního přetlaku 24

7.13 Zajištění přetlaku ve více závěrech 25

7.14 Bezpečnostní zařízení na dveřích a krytech 25

7.15 Zařízení, která mohou zůstat pod napětím 25

7.16 Zařízení dovolené s úrovní ochrany „pyb“ 25

8 Bezpečnostní ochranná opatření a bezpečnostní zařízení pro statický přetlak 25

8.1 Vhodnost bezpečnostního zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu 25

8.2 Ochranný plyn 25

8.3 Vnitřní zdroje úniku 25

8.4 Plnicí postup pro skupinu I a skupinu II 25

8.5 Plnicí postup pro skupinu III 26

8.6 Bezpečnostní zařízení 26

8.7 Zařízení, která mohou zůstat pod napětím 26

8.8 Přetlak 26

9 Zdroj ochranného plynu 26

9.1 Záložní dodávka 26

9.2 Nezávislé zdroje 26

9.3 Typ plynu 26

9.4 Teplota 26

10 Závěry s vnitřním přetlakem s vnitřním zdrojem úniku 27

11 Podmínky úniku 27

11.1 Žádný únik 27

11.2 Omezený únik plynů nebo par 27

11.3 Omezený únik kapaliny 27

12 Konstrukční požadavky pro uzavřené systémy 27

12.1 Obecné konstrukční požadavky 27

12.2 Bezporuchový uzavřený systém 28

12.3 Uzavřený systém s omezenými úniky 28

13 Ochranný plyn a techniky vnitřního přetlaku pro závěry s vnitřním zdrojem úniku 29

13.1 Obecně 29

13.2 Vnitřní přetlak s vyrovnáváním ztrát (netěsností) 29

13.2.1 Bez úniku 29

13.2.2 Omezený únik plynu nebo kapaliny 29

13.3 Vnitřní přetlak s trvalým rozřeďováním 29

13.3.1 Obecně 29

13.3.2 Bez úniku 29

13.3.3 Omezený únik plynů nebo par 30

13.3.4 Omezený únik kapaliny 30

14 Zařízení schopné způsobit iniciaci 30

15 Vnitřní horké povrchy 30

16 Typové ověřování a zkoušení 31

16.1 Stanovení maximálního jmenovitého přetlaku 31

16.2 Zkouška maximálním přetlakem 31

Strana

16.3 Zkouška úniku (netěsnosti) 31

16.3.1 Závěr jiný než se statickým přetlakem 31

16.3.2 Statický přetlak 31

16.4 Provětrávací zkouška pro závěr s vnitřním přetlakem bez vnitřních zdrojů úniku a zkouška plnicího postupu
pro statický přetlak 31

16.4.1 Obecně 31

16.4.2 Závěr s vnitřním přetlakem, jehož ochranným plynem je vzduch 31

16.4.3 Závěr s vnitřním přetlakem, jehož ochranným plynem je inertní plyn 31

16.4.4 Závěr s vnitřním přetlakem, jehož ochranným plynem může být vzduch nebo inertní plyn s hustotou rovnou
hustotě vzduchu ±10 % 32

16.4.5 Zkouška plnicího postupu pro závěry s vnitřním přetlakem chráněné statickým přetlakem 32

16.5 Provětrávací zkouška a zkouška rozřeďování pro závěry s vnitřním přetlakem s vnitřním zdrojem úniku 32

16.5.1 Zkušební plyn 32

16.5.2 Závěr s vnitřním přetlakem, se systémem s hořlavou látkou obsahující méně než 2 % (objemově) kyslíku,
jehož ochranným plynem je inertní plyn 32

16.5.3 Závěr s vnitřním přetlakem s trvalým průtokem, se systémem s hořlavou látkou obsahující méně
než 21 % (objemově) kyslíku, jehož ochranným plynem je inertní plyn 32

16.5.4 Závěr s vnitřním přetlakem s trvalým průtokem, se systémem s hořlavou látkou jinou než kapalina,
jehož ochranným plynem je vzduch 33

16.6 Ověření minimálního přetlaku 33

16.7 Zkoušky bezporuchového uzavřeného systému 33

16.7.1 Zkouška přetlakem 33

16.7.2 Zkouška bezporuchovosti 34

16.8 Zkoušky přetlakem pro uzavřený systém s omezenými úniky 34

17 Kusové zkoušky 34

17.1 Funkční zkoušky 34

17.2 Zkouška úniků (těsnosti) 34

17.3 Zkouška bezporuchových uzavřených systémů 34

17.4 Zkoušky uzavřených systémů s omezenými úniky 34

18 Označování 34

18.1 Obecně 34

18.2 Identifikace vnitřního přetlaku 34

18.3 Dodatečné označování 34

18.4 Vnitřní zdroje úniku 35

18.5 Statický přetlak 35

18.6 Systémy pro závěry s vnitřním přetlakem 35

18.7 Výstražné nápisy vyžadované v jiných článcích 36

18.8 Omezení přetlaku uživatelem 36

18.9 Inertní plyn 36

19 Návod k použití 36

Příloha A (normativní) Provětrávací zkouška a zkouška rozřeďování 37

A.1 Obecně 37

A.2 Kritéria shody pro případ, kdy je ochranným plynem vzduch 37

A.3 Kritéria shody pro případ, kdy je ochranným plynem inertní plyn 37

Příloha B (informativní) Příklady diagramů funkčních posloupností 38

Strana

Příloha C (informativní) Příklady rozdělení tlaku v potrubí a závěrech 40

Příloha D (informativní) Informace dodávané uživateli 45

D.1 Obecně 45

D.2 Přívod ochranného plynu 45

D.2.1 Umístění přívodu 45

D.2.2 Potrubí mezi závěrem s vnitřním přetlakem a přívodem 45

D.2.3 Výfuk ochranného plynu 45

D.2.4 Výpočet dodatečné doby provětrávání pro potrubí 45

D.2.5 Teplota ochranného plynu na vstupu 45

D.3 Elektrické napájení pro zařízení dodávajícího ochranný plyn 46

D.4 Statický přetlak 46

D.5 Závěry s uzavřeným systémem 46

D.6 Maximální přetlak v závěru 46

Příloha E (normativní) Klasifikace typů úniků uvnitř závěru 47

E.1 Obecně 47

E.2 Žádný normální únik, žádný abnormální únik 47

E.3 Žádný normální únik, omezený abnormální únik 47

E.4 Omezený normální únik 47

Příloha F (informativní) Příklady použití koncepce zóny rozřeďování 48

Příloha G (normativní) Články a baterie pro úroveň ochrany „pxb“ a úroveň ochrany „pyb“ 50

G.1 Obecné požadavky 50

G.1.1 Obecně 50

G.1.2 Přípustné elektrochemické systémy 50

G.1.3 Sekundární články a sekundární baterie 50

G.1.4 Mechanická ochrana 50

G.2 Elektrická ochrana obvodů s omezenou energií 50

G.2.1 Hodnocení jako s omezenou energií 50

G.2.2 Ochranné součástky 50

G.2.3 Zabránění vzniku vysokého tlaku plynu 51

G.3 Dodatečné požadavky pro primární baterie 51

G.3.1 Zabránění nabíjení s opačnou polaritou 51

G.3.2 Zabránění neúmyslného nabíjení primárních baterií 52

G.4 Dodatečné požadavky pro sekundární články 52

G.4.1 Nabíjení sekundárních článků uvnitř závěru s vnitřním přetlakem 52

G.5 Zvláštní požadavky pro články a baterie s vlastní bezpečnou konstrukcí (IhS) 52

G.6 Zařízení umístěné uvnitř závěru s vnitřním přetlakem, které je připojeno na baterii, která je rovněž uvnitř závěru
s vnitřním přetlakem a není odpojována v případě ztráty vnitřního přetlaku 53

G.6.1 Obecně 53

G.6.2 Oddělení obvodu 53

G.6.3 Jiskrově bezpečné baterie nebo baterie s vlastní bezpečnou konstrukcí použité s „Ex“ zařízením 53

G.6.4 Jiskrově bezpečné baterie nebo baterie s vlastní bezpečnou konstrukcí použité se zařízením, které není „Ex“ 53

G.7 Dodatečné označení a konstrukční požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, které obsahují jeden
nebo více článků nebo baterií 55

G.7.1 Obecně 55

Strana

G.7.2 Výstražný nápis pro vyjímání baterií 55

G.7.3 Baterie, které vyžadují pravidelnou údržbu 55

G.8 Typové zkoušky 55

G.8.1 Napětí 55

G.8.2 Zkratová zkouška pro články nebo baterie s vlastní bezpečnou konstrukcí 55

G.8.3 Zkouška plným zatížením pro jiné baterie než s vlastní bezpečnou konstrukcí 55

Příloha H (normativní) Články a baterie pro úroveň ochrany „pzc“ 56

H.1 Obecné požadavky 56

H.1.1 Obecně 56

H.1.2 Přípustné elektrochemické systémy 56

H.1.3 Sekundární články a sekundární baterie 56

H.1.4 Mechanická ochrana 56

H.2 Zařízení umístěné uvnitř závěru s vnitřním přetlakem, které je připojeno na baterii, která je rovněž uvnitř závěru
s vnitřním přetlakem a není odpojována v případě ztráty vnitřního přetlaku 56 

H.3 Dodatečné označení a konstrukční požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, které obsahují jeden
nebo více článků nebo baterií 56

H.3.1 Obecně 56

H.3.2 Výstražný nápis pro vyjímání baterií 57

H.3.3 Baterie, které vyžadují pravidelnou údržbu 57

Bibliografie 58

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 59

Příloha ZY(informativní) Významné technické změny mezi touto evropskou normou a EN 60079-2:2007 60

Příloha ZZ (informativní) Pokrytí základních požadavků směrnic EU 65

Obrázek B.1 – Stavový diagram řídicího systému provětrávání s vyrovnáváním ztrát 38

Obrázek C.1 – Výstup ochranného plynu 41

Obrázek C.2 – Závěr s vnitřním přetlakem s vyrovnáváním ztrát, závěr bez pohyblivých částí 42

Obrázek C.3 – Závěr s vnitřním přetlakem s vyrovnáváním ztrát, točivý elektrický stroj s vnitřním chladicím ventilátorem 43

Obrázek C.4 – Závěr s vnitřním přetlakem s vyrovnáváním ztrát, točivý elektrický stroj s vnějším chladicím ventilátorem 44

Obrázek F.1 – Diagram zobrazující použití koncepce zóny rozřeďování pro zjednodušení požadavků na zkoušku
provětrávaní a zkoušku rozřeďování 48

Obrázek F.2 – Diagram zobrazující použití koncepce bezporuchového uzavřeného systému pro zjednodušení
požadavků na provětrávaní a rozřeďování v okolí ICE 49

Obrázek F.3 – Diagram zobrazující použití vnitřní přepážky okolo potenciálního zdroje úniku pro zjednodušení
požadavků na provětrávaní a rozřeďování v okolí ICE umístěného mimo přepážku 49

Obrázek G.1 – Ochrana proti nabíjení s obrácenou polaritou 51

Obrázek G.2 – Ochrana proti neúmyslnému nabíjení 52

Tabulka 1 – Stanovení úrovně ochrany 16

Tabulka 2 – Konstrukční požadavky v závislosti na typu ochrany 17

Tabulka 3 – Bezpečnostní zařízení v závislosti na typu ochrany 21

Tabulka 4 – Požadavky na ochranný plyn pro závěr s vnitřním přetlakem s uzavřeným systémem 29

Tabulka 5 – Úrovně ochrany zařízení dovolené v zóně rozřeďování v závislosti na úrovni ochrany závěru
s vnitřním přetlakem 30

Tabulka 6 – Text výstražných nápisů 36

Tabulka B.1 – Pravdivostní tabulka řídicího systému provětrávání s vyrovnáváním ztrát 38

Úvod

Tato část IEC 60079 uvádí požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterých

 1. je ochranný plyn, který je udržován na tlaku vyšším, než je tlak okolní atmosféry, použit pro ochranu proti vzniku výbušné plynné atmosféry uvnitř závěru, který neobsahuje vnitřní zdroj úniku hořlavých plynů nebo par;

 2. ochranný plyn udržovaný na tlaku vyšším, než je tlak ve vnější atmosféře, je použit pro ochranu proti vzniku výbušné plynné atmosféry uvnitř závěru, a je dodáván do závěru, ve kterém je jeden nebo více vnitřních zdrojů úniků tak, aby zabránil vytvoření výbušné plynné atmosféry; nebo

 3. ochranný plyn udržovaný na tlaku vyšším, než je tlak ve vnější atmosféře, je použit pro ochranu proti vnikání hořlavého prachu, který by mohl vést ke vzniku výbušné atmosféry vzduchu s prachem uvnitř závěru, ale pouze pro závěry, ve kterých není žádný vnitřní zdroj úniku hořlavého prachu.

Tato norma obsahuje požadavky na zařízení a jeho související vybavení, včetně přívodního a výfukového potrubí a také na pomocné řídicí přístroje, nezbytné pro zajištění toho, aby byl zajištěn a udržován přetlak a/nebo rozřeďování.

1Rozsah platnosti

Tato norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení elektrických zařízení se závěrem s vnitřním přetlakem, s typem ochrany „p“, určeným pro použití ve výbušné plynné atmosféře nebo ve výbušné atmosféře prachu se vzduchem. Norma rovněž stanoví požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, které obsahují omezený zdroj úniku hořlavé látky.

Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky IEC 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky IEC 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.

Tato norma neobsahuje požadavky pro:

POZNÁMKAPokud v roli výrobce vystupuje uživatel, odpovídá obvykle tento uživatel za splnění všech odpovídajících částí této normy při výrobě a zkoušení takového zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz