ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.50 Květen 2015

Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN
EN 16034

74 7050

Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – Product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics

Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage – Norme de produit, caractéristiques de performance – Caractéristiques de résistance au feu et/ou d’étanchéité aux fumées

Türen, Tore und Fenster – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16034:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16034:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 179:2008 zavedena v ČSN EN 179:2008 (16 6237) Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem – Požadavky a zkušební metody

EN 1125:2008 zavedena v ČSN EN 1125:2008 (16 6236) Stavební kování – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem – Požadavky a zkušební metody

EN 1154:1996 zavedena v ČSN EN 1154:1998 (16 6232) Stavební kování – Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání – Požadavky a zkušební metody

EN 1155:1997 zavedena v ČSN EN 1155:1998 (16 6235) Stavební kování – Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří – Požadavky a zkušební metody

EN 1158:1997 zavedena v ČSN EN 1158:1998 (16 6234) Stavební kování – Zařízení pro koordinované zavírání dveří – Požadavky a zkušební metody

EN 1191 zavedena v ČSN EN 1191 (74 6015) Okna a dveře – Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání – Zkušební metoda

EN 1634-1:2014 zavedena v ČSN EN 1634-1:2015 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

EN 1634-3:2004 zavedena v ČSN EN 1634-3:2005 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

EN 1670 zavedena v ČSN EN 1670 (16 5705) Stavební kování – Odolnost proti korozi – Požadavky a zkušební metody

EN 1935:2002 zavedena v ČSN EN 1935:2002 (16 5763) Stavební kování – Jednoosé závěsy – Požadavky a zkušební metody

EN 12209:2003 zavedena v ČSN EN 12209:2004 (16 5124) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

EN 12605 zavedena v ČSN EN 12605 (74 7019) Vrata – Mechanické vlastnosti – Zkušební postupy

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13637 dosud nezavedena

EN 14637 zavedena v ČSN EN 14637 (16 6238) Stavební kování – Elektricky řízený zádržný systém pro požární dveře – Požadavky, zkušební metody, použití a údržba

EN 14846:2008 zavedena v ČSN EN 14846:2009 (16 5192) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

EN 15685 dosud nezavedena

EN 15887 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 12046-2 (74 7015) Ovládací síly – Zkušební metoda – Část 2: Dveře

ČSN EN 12217 (74 7033) Dveře – Ovládací síly – Klasifikace

ČSN EN 12400 (74 6025) Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace

ČSN EN 12433-1 (74 7014) Vrata – Terminologie – Část 1: Typy vrat

ČSN EN 12433-2 (74 7014) Vrata – Terminologie – Část 2: Části vrat

ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

ČSN EN 12604 (74 7018) Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky

ČSN EN 13241-1+A1 (74 7031) Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 14351-1+A1 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 15269 (soubor) (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování

ČSN EN 15725 (73 0825) Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních
výrobků a konstrukcí staveb

ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební
metody

ČSN EN 16035 (16 6210) Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných
dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech

ČSN EN 16361 (74 7041) Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti

ČSN EN 60335-2-95 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

ČSN EN 60335-2-103 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 (36 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech

Souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu, k článku 1.1, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, ZA.2.2.1, ZA.2.2.2, ZA.2.2.3 a Bibliografii doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

 

EVROPSKÁ NORMA EN 16034
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Říjen 2014

ICS 13.220.50; 91.060.50

Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – Product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics

Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage – Norme
de produit, caractéristiques de performance – Caractéristiques de résistance au feu
et/ou d’étanchéité aux fumées

Türen, Tore und Fenster – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-08-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16034:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 9

1.1 Obecně 9

1.2 Předmět normy se nevztahuje 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 11

4 Charakteristiky výrobků 11

4.1 Požární odolnost (pro použití na požárních úsecích) 11

4.2 Kouřotěsnost (pouze pro použití, kde je požadováno omezení šíření kouře) 12

4.3 Schopnost uvolnění 12

4.4 Samozavírání (jen pro samozavírací požárně odolné a/nebo kouřotěsně dveře a/nebo otevíravá okna) 12

4.5 Trvanlivost 12

5 Postupy zkoušení, posuzování a vzorkování 13

5.1 Požární odolnost (pro použití na požárních úsecích) 13

5.2 Kouřotěsnost (pouze pro použití, kde je požadováno omezení šíření kouře) 13

5.3 Schopnost uvolnění 14

5.4 Trvanlivost 14

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 14

6.1 Obecně 14

6.2 Zkoušení typu 14

6.3 Systém řízení výroby (FPC) 16

7 Označování, značení štítkem a balení 20

Příloha A (normativní) Kondicionování před zkouškou 21

A.1 Obecně 21

A.2 Před zkouškou požární odolnosti 21

A.3 Před zkouškou kouřotěsnosti 21

A.4 Zkouška samozavírání 22

Příloha B (informativní) Montážní podmínky 23

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 24

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 24

ZA.2 Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro požárně odolné a/nebo kouřotěsné dveře
a/nebo otevíravá okna 25

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 30

Bibliografie 32

 

Předmluva

Tento dokument (EN 16034:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení (EU) 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro okna, dveře a vrata.

Tato evropská norma zahrnuje pouze charakteristiky požární odolnosti a kouřotěsnosti, včetně schopnosti
uvolnění a samozavírání, další charakteristiky výrobků jsou zahrnuty v příslušných harmonizovaných evropských normách výrobku EN 14351-1NP1), prEN 14351-2, EN 13241-1NP2) a EN 16361.

Obrázek 1 objasňuje vztah mezi normami, kde šedé čáry ukazují vztah ostatních harmonizovaných norem
výrobku s EN 16034 (požadavky na dodatečné vlastnosti požární odolnosti a kouřotěsnosti) a černé čáry objasňují vztah s normami pro zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti, klasifikaci a rozšířenou aplikaci výsledků
zkoušek.

Pro účely této evropské normy se používá termín „dveře“ a „otevíravé okno“ jako obecný termín, pokud není uvedeno jinak.

[image]

Obrázek 1 – Vztah mezi různými normami

1 Předmět normy

1.1 Obecně

Tato evropská norma stanovuje na materiálu nezávislé bezpečnostní a funkční požadavky, které jsou použitelné pro všechny požárně odolné a/nebo kouřotěsné výrobky určené k použití na požárních/kouřových úsecích a na únikových cestách, jako jsou buď:

a které jsou ovládány ručně nebo motoricky a:

a kompletní:

Charakteristiky výrobku uvedené v EN 13241-1NP2), EN 14351-1NP1), prEN 14351-2 nebo EN 16361 nebudou ovlivňovat charakteristiky požární odolnosti a kouřotěsnosti požárně odolných a kouřotěsných výrobků.

POZNÁMKA 1 Na výrobky uvedené v této normě se mohou vztahovat požadavky uvedené v EN 14351-1NP1), prEN 14351-2, EN 13241-1NP2) nebo EN 16361.

Tato norma také poskytuje údaje o úpravách výrobku, které nemají vliv na vlastnosti dotyčných výrobků.

POZNÁMKA 2 Požadavky a pravidla pro změny (týkající se oblasti přímých a rozšířených aplikací) požárně odolných a kouřotěsných dveří jsou uvedeny v normách řady EN 15269 a EN 1634-1 a EN 1634-3, podporovaných např. EN 16035.

1.2 Předmět normy se nevztahuje

Tato evropská norma neplatí pro:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz