ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10 Květen 2015

Optické vláknové kabely –
Část 3: Dílčí specifikace – Vnější kabely

ČSN
EN 60794-3
ed. 2

35 9223

idt IEC 60794-3:2014

Optical fibre cables –
Part 3: Sectional specification – Outdoor cables

Câbles à fibres optiques –
Partie 3: Câbles extérieurs – Spécification intermédiaire

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 3: LWL-Außenkabel – Rahmenspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60794-3:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794-3:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-10-14 se nahrazuje ČSN EN 60794-3 (35 9223) z ledna 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje základní požadavky na optické vlákno, kabelové prvky a konstrukce optických kabelů pro telekomunikační sítě a pro instalaci v kabelovodech, přímé uložení do země, zavěšení nad zemí nebo křížení jezer a vodních toků. Tato norma se týká také kabelů pro použití do kanalizačních trubek a vodních a plynových potrubí. Zvláštní pozornost je věnována vlastnostem různých typů kabelových prvků včetně páskové struktury. Norma uvádí seznam doporučovaných zkoušek a základní informace o instalačních a provozních podmínkách pro tento druh optických kabelů.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60794-3:2015 dovoleno do 2017-10-14 používat dosud platnou ČSN EN 60794-3 (35 9223) z ledna 2003.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

  1. zohledněním křížových odkazů podle normy IEC 60794-1-1 se zpřehlednil text dokumentu;

  2. do kabelových prvků obklopujících optické jádro kabelu byla přidána měkká snadno stahovatelná plastová trubička a také kovová trubička;

  3. byl zjednodušen článek o páskovém uspořádání;

  4. byly přidány podrobnější detaily o vnějším plášti;

  5. zkoušky kabelových prvků a celých kabelů jsou přehledně uspořádány do tabulky místo textového popisu;

  6. z důvodu duplicity s IEC TR 61282-3 byla odstraněna informativní příloha A.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60304zavedena v ČSN IEC 304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů (idt HD 402 S2)

IEC 60708zavedena v ČSN EN 60708 (34 7832) Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti

IEC 60793-1-21zavedena v ČSN EN 60793-1-21 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry primární ochrany

IEC 60793-1-32zavedena v ČSN EN 60793-1-32 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy – Stahovatelnost ochrany

IEC 60793-1-40zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-1-44zavedena v ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy – Mezní vlnová délka

IEC 60793-2zavedena v ČSN EN 60793-2 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku –
Obecně

IEC 60794-1-1zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-1-21dosud nezavedena

IEC 60794-1-22zavedena v ČSN EN 60794-1-22 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební metody

IEC 60794-1-23zavedena v ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-23: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Zkušební metody kabelových prvků

IEC 60811-202zavedena v ČSN EN 60811-202 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 202: Základní zkoušky – Měření tloušťky nekovového pláště

IEC 60811-203zavedena v ČSN EN 60811-203 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 203: Základní zkoušky – Měření vnějších rozměrů

IEC 60811-401zavedena v ČSN EN 60811-401 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 401: Ostatní zkoušky – Metody tepelného stárnutí – Stárnutí v horkovzdušné peci

IEC 60811-406zavedena v ČSN EN 60811-406 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 406: Ostatní zkoušky – Odolnost polyethylenových a polypropylenových směsí vůči popraskání

IEC 60811-501zavedena v ČSN EN 60811-501 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 501: Mechanické zkoušky – Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

IEC 60811-604zavedena v ČSN EN 60811-604 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 604: Fyzikální zkoušky – Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích

IEC 60811-607zavedena v ČSN EN 60811-607 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 607: Fyzikální zkoušky – Zkouška pro stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu

IEC TR 62690nezavedena

IEC TR 62691nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz