ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.01 Květen 2015

Údržba – Údržba v rámci managementu fyzického majetku

ČSN
EN 16646

01 0665

 

Maintenance – Maintenance within physical asset management

Maintenance – Maintenance dans le cadre de la gestion des actifs physiques

Instandhaltung – Instandhaltung im Rahmen des Anlagenmanagements

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16646:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16646:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 13306 zavedena v ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba – Terminologie údržby

ISO 55000 dosud nezavedena

ISO 55001 dosud nezavedena

ISO 55002 dosud nezavedena

EN 60300-3-3 zavedena v ČSN EN 60300-3-3 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-3: Pokyn k použití – Analýza nákladů životního cyklu

Souvisící ČSN

ČSN EN 13460 (01 0662) Údržba – Dokumentace pro údržbu

ČSN EN 15341 (01 0664) Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby

ČSN EN 60300-1 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 1: Systémy managementu spolehlivosti

ČSN IEC 60300-3-10 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-10: Návod k použití – Udržovatelnost

ČSN EN 60300-3-11 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-11: Pokyn k použití – Údržba zaměřená na bezporuchovost

ČSN EN 60300-3-12 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-12: Pokyn k použití – Integrovaná logistická podpora

ČSN EN 60300-3-14 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-14: Pokyn k použití – Údržba a zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-16 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-16: Pokyn k použití – Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

ČSN EN 60706-2 (01 0661) Udržovatelnost zařízení – Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

ČSN EN 60706-3 (01 0661) Udržovatelnost zařízení – Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat

ČSN EN 60706-5 (01 0661) Udržovatelnost zařízení – Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení

ČSN EN 62402 (01 0697) Management zastarávání – Pokyn k použití

Vysvětlivky k textu této normy

V připravované normě ČSN ISO 55000, ve které bude zavedena norma ISO 55000 citovaná v této normě, je definován anglický termín „asset“ jako „aktiva“ a odvozené termíny, jako „asset management“, „asset management plan“, „asset management system“, „asset life“, asset portfolio“ a „asset system“ jsou definovány jako „management aktiv“, „plán managementu aktiv“, „systém managementu aktiv“, „doba života aktiv“, „portfolio aktiv“ a „systém aktiv“, a tyto termíny jsou používány i v navazujících připravovaných normách ČSN ISO 55001 a ČSN ISO 55002. V názvoslovné normě EN 13306 pro obor údržby, kterým se zabývá tato norma, je však termín „(physical) asset“ definován jako „(fyzický) majetek“ a termín „majetek“ je ve smyslu této definice v oboru údržby používán v dalších normách (např. ČSN EN 13460, ČSN EN 15341 aj.) i v běžné praxi. V této normě je tedy anglický termín „asset“ překládán jako „majetek“ a uvedené odvozené anglické termíny jsou tudíž překládány jako „management majetku“, „plán managementu majetku“, „systém managementu majetku“, „doba života majetku“, „portfolio majetků“ a „systém majetků“. V zájmu návaznosti na normy souboru ČSN ISO 5500X byly v kapitole 3 u definovaných termínů obsahujících slovo „asset“ uvedeny jako přípustná synonyma též termíny používající pojem „aktivum“/„aktiva“.

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták


EVROPSKÁ NORMA EN 16646
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2014

ICS 03.100.01

Údržba – Údržba v rámci managementu fyzického majetku

Maintenance – Maintenance within physical asset management 

Maintenance – Maintenance dans le cadre
de la gestion des actifs physiques

Instandhaltung – Instandhaltung im Rahmen
des Anlagenmanagements

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-11-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16646:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny, definice a zkratky 9

3.1 Termíny a definice 9

3.2 Zkratky 11

4 Přehled managementu fyzického majetku 11

4.1 Co je management fyzického majetku 11

4.2 Hierarchie fyzického majetku: portfolio majetků, systémy majetků a individuální majetek 11

4.3 Doba života objektu a majetku a životní cyklus fyzického majetku 11

4.4 Kontext organizace 12

5 Systém managementu pro fyzický majetek 12

5.1 Účel systému managementu fyzického majetku 12

5.2 Interakce mezi kontextem organizace, managementem fyzického majetku a managementem údržby 13

5.3 Vliv kontextu organizace na různých úrovních fyzického majetku 15

5.4 Management procesu údržby 15

5.5 Odpovědnosti managementu údržby 15

6 Procesy managementu fyzického majetku 16

6.1 Procesy managementu fyzického majetku a etapy životního cyklu 16

6.2 Životní cyklus a procesy managementu majetku a údržby 17

6.2.1 Obecně 17

6.2.2 Proces managementu fyzického majetku a proces managementu údržby na úrovni portfolia 17

6.2.3 Životní cyklus a procesy managementu majetku a údržby na úrovni systému majetků 18

6.2.4 Proces managementu fyzického majetku, životní cyklus a management údržby na úrovni majetku 21

6.3 Vzájemný vztah mezi procesem údržby a jinými procesy na úrovni majetku a systému majetků 22

6.3.1 Vzájemné vztahy mezi procesem údržby a procesem akvizice/vytváření 22

6.3.2 Vzájemné vztahy mezi údržbou a provozem 24

6.3.3 Vzájemné vztahy mezi modernizací a údržbou 25

6.3.4 Vzájemné vztahy mezi údržbou a vypořádáním 26

6.3.5 Vzájemné vztahy mezi údržbou a podporou managementu fyzického majetku 27

6.3.6 Vzájemné vztahy mezi údržbou a managementem majetku 28

7 Monitorování výkonnosti 29

7.1 Obecné indikátory KPI managementu fyzického majetku 29

7.2 Specifické indikátory výkonnosti 30

8 Organizační a lidské nástroje pro dosažení cílů: kompetence v organizaci 30

8.1 Struktura a postupy 30

8.2 Kompetence 31

8.2.1 Obecně 31

8.2.2 Úrovně portfolia majetků a systému majetků 31

8.2.3 Úroveň majetku 31

Bibliografie 32

Předmluva

Tento dokument (EN 16646:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 319 Údržba, jejíž sekretariát zajišťuje UNINP1).

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka. 

Úvod

Proč nyní potřebujeme „management fyzického majetku“ více než dříve? K vývoji „managementu fyzického majetku“ ve všech jeho aspektech jsou některé velmi dobré důvody. Dobré důvody jsou též pro objasnění vzájemných vztahů mezi procesy managementu fyzického majetku a procesy údržby. Některé z důvodů, proč se management fyzického majetku a údržba jako součást managementu fyzického majetku stávají zásadnější součástí činností organizace během posledních desetiletí, jsou například:

Kromě výše uvedených trendů v chování trhu a technologickém vývoji existuje mnoho přínosů, kterých lze činnostmi managementu fyzického majetku dosáhnout:

Další a možná dokonce větší přínosy se nyní shledávají v důsledku zlepšené důvěryhodnosti v očích zákazníků, regulačních orgánů a jiných zúčastněných stran. Management fyzického majetku také vede k mnohem větší angažovanosti a motivaci pracovníků a k vhodnějším obchodním procesům neustálého zlepšování. Management fyzického majetku vytváří požadované spojení mezi managementem údržby a strategickým plánem organizace a udává směřování pro údržbářské úkony.

1 Předmět normy

V této evropské normě se uvádí management fyzického majetku jako základní rámec údržbářských úkonů. Je v ní uveden též vztah mezi strategickým plánem a systémem managementu údržby organizace a jsou v ní popsány vztahy mezi procesy údržby a všemi ostatními procesy managementu fyzického majetku. Je zaměřena na roli a důležitost údržby v systému managementu fyzického majetku během celého životního cyklu objektu.

Tuto evropskou normu lze používat u výrobních organizací všech velikostí. Jestliže však existují specifické normy pro konkrétní aplikaci nebo průmyslové odvětví, mají se tyto dokumenty též brát v úvahu.

Tato evropská norma se skládá z návodu a doporučení a není určena k použití pro certifikaci, jako předpis nebo pro použití ve smlouvách.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz