ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.99 Květen 2015

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly –
Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst

ČSN
EN 1570-1+A1

27 5011

 

Safety requirements for lifting tables – Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landings

Prescriptions de sécurité des tables élévatrices – Partie 1: Tables élévatrices desservant jusqu’à deux niveaux définis

Sicherheitsanforderungen an Hubtische – Teil 1: Hubtische, die bis zu zwei feste Haltestellen anfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1570-1:2011+A1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1570-1:2011+A1:2014. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1570-1 (27 5011) z dubna 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2014. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1088:1995+A2:2008nezavedena

EN 13241-1:2003+A1:2011zavedena v ČSN EN 13241-1+A1:2011 (74 7031) Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

EN 60204-1:2006zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60947-5-1zavedena v ČSN EN 60947-5-1 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

EN 60947-5-3zavedena v ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním v podmínkách poruchy (PDF)

EN 61310-1zavedena v ČSN EN 61310-1 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

EN 61310-2zavedena v ČSN EN 61310-2 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 2: Požadavky na značení

EN 61310-3zavedena v ČSN EN 61310-3 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů

EN 61496-1zavedena v ČSN EN 61310-1 ed. 2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

CLC/TS 61496-2:2006zavedena v ČSN CLC/TS 61496-2:2007 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

EN ISO 4413zavedena v ČSN EN ISO 4413 (83 3371) Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní
požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

EN ISO 4414zavedena v ČSN EN ISO 4414 (83 3370) Pneumatika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

EN ISO 12100:2010zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Vše-
obecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13849-1:2008zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2008 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN ISO 13850:2008zavedena v ČSN EN ISO 13850:2008 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci

EN ISO 13857zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

EN ISO 14122-3:2001zavedena v ČSN EN ISO 14122-3:2002 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

ISO 606nezavedena

ISO 2408nezavedena

ISO 4301-1zavedena v ČSN ISO 4301-1 (27 0020) Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Obecně

ISO 4308-1zavedena v ČSN ISO 4308-1 (27 0050) Jeřáby a zdvihací zařízení – Výběr ocelových lan – Část 1: Obecně

ISO 4308-2zavedena v ČSN ISO 4308/2 (27 0051) Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby – součinitel bezpečnosti Zp

ISO 11228-1nezavedena

ISO 11228-2nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, IČ 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček


EVROPSKÁ NORMA EN 1570-1+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2014

ICS 53.020.99 Nahrazuje EN 1570-1:2011

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly –
Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst

Safety requirements for lifting tables –
Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landings 

Prescriptions de sécurité des tables élévatrices –
Partie 1: Tables élévatrices desservant jusqu’à deux niveaux définis

Sicherheitsanforderungen an Hubtische –
Teil 1: Hubtische, die bis zu zwei feste Haltestellen anfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-09-17 a obsahuje změnu A1, která byla schválena CEN
dne 2014-08-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1570-1:2011+A1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 11

3 Termíny a definice 12

4 Seznam nebezpečí 14

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 20

5.1 Obecně 20

5.2 Bezpečnostní ochrana 23

5.3 Rychlosti 35

5.4 Plošina 35

5.5 Ovládací místo obsluhy 35

5.6 Mobilní zdvihací stoly 36

5.7 Systém mechanického pohonu 39

5.8 Hydraulický systém 42

5.9 Pneumatický systém 43

5.10 Elektrický systém 44

5.11 Bezpečnostní zařízení 44

6 Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření 45

6.1 Obecně 45

6.2 Kontrola konstrukce 47

6.3 Výrobní kontrola 47

6.4 Vizuální prohlídka 48

6.5 Praktické zkoušky 48

6.6 Elektrické zkoušky 48

6.7 Individuální konečné ověření před uvedením do provozu 48

7 Informace pro používání 48

7.1 Obecně 48

7.2 Značení 48

7.3 Značky 48

7.4 Průvodní dokumentace 49

7.5 Instrukce pro údržbu a prohlídku 51

Příloha A (informativní)  Přetížení 52

Příloha B (normativní)  Hluk 53

Příloha C (normativní)  Zkušební postupy 54

C.1 Praktické postupy zkoušení 54

Příloha D (informativní)  Ovladače 55

D.1 Obecně 55

D.2 Požadavky podle 5.5.3 55

D.3 Požadavky podle 5.5.4 55

D.4 Požadavky podle 5.5.5 55

Strana

Příloha E (normativní)  Metody měření ruční síly 58

E.1 Řízení zdvihacího stolu 58

E.1.1 Maximální dovolené síly pro mobilní zdvihací stoly 58

E.1.2 Podmínky pro zkoušku 58

E.1.3 Měření síly pro rozjezd a valení 58

E.1.4 Maximální síla pro rozjezd 58

E.1.5 Maximální síla pro jízdu 58

E.1.6 Průměrné síly 58

E.2 Zdvihání a spouštění 58

E.2.1 Ruční nebo nožní síly 58

Příloha F (informativní)  Značky 59

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES 60

Bibliografie 61

 

Předmluva

Tento dokument (EN 1570-1:2011+A1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 98 Zdvihací stoly, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2014-08-11.

Tento dokument nahrazuje !EN 1570-1:2011".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Revize této normy jsou založeny hlavně na následujících bodech;

– Zahrnutí základních zdravotních a bezpečnostních požadavků odpovídajících směrnic EU;

– Odstranění jasných chyb;

– Zahrnutí návrhů vyplývajících z interpretace požadavků řešících zlepšení vzhledem k pokroku v technice;

– Zlepšení odkazů na jiné normy v souladu s pokrokem v této oblasti.

Revize této normy je potřebná vzhledem ke změně odpovídajícího předmětu normy a vztahu směrnice o strojních zařízeních a směrnice pro výtahy.

Část 1 této normy se týká ochrany v nakládacích místech a bezpečnostních požadavků na zdvihací stoly
sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst. Část 2 se bude týkat pomalých zdvihacích stolů sloužících do úrovně více než dvou pevných nakládacích míst pouze pro zdvihání zboží a část 3 se bude týkat pomalých zdvihacích stolů sloužících do úrovně více než dvou pevných nakládacích míst pro zdvihání obsluhy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma je norma typu C podle EN ISO 12100.

Příslušné strojní zařízení a rozsah jakým jsou nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události pokryty, jsou uvedeny v předmětu této evropské normy.

Protože jsou zdvihací stoly použity v široké škále aplikací, je rovněž nezbytné provést jednotlivá posouzení rizik podle EN ISO 12100 pro skutečné provozní podmínky.

Výrobky prodávané nepřímo koncovým uživatelům musí být vyrobeny pro všechna rizika, která se vztahují k použití a podmínkám předvídaným výrobcem, jak jsou popsány v návodu k obsluze.

Při tvorbě této normy bylo předpokládáno, že:

– zdvihací stoly ovládají pouze vyškolené osoby v souladu s instrukcemi výrobce, a že pracovní prostor je přiměřeně osvětlen;

– zdvihací stoly jsou provozovány na značně pevném, hladkém, rovném a upraveném povrchu; není nutné uvažovat odstředivé síly specificky jako přímé požadavky uvažující všechny příčné síly;

– kde se vyskytnou speciální požadavky na nízkou hladinu hluku, například u nemocničních aplikací, divadelních aplikací atd., budou tyto specifikovány zákazníkem a příslušná opatření budou provedena výrobcem.

Kde ustanovení této normy typu C jsou odlišná od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B, mají ustanovení v této normě typu C přednost před ustanoveními v jiných normách pro stroje, které byly navrženy a posta-
veny podle ustanovení této normy typu C.

1 Předmět normy

1.1Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na průmyslové zdvihací stoly pro zvedání a/nebo spouštění zboží a obsluhy:

– kde zdvihací stůl nemíjí pevné nakládací místo;

– nesloužící pro více než 2 pevná nakládací místa.

1.2Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími souvisejícími se zdvihacími stoly, když jsou používány tak, jak bylo zamýšleno provozními instrukcemi a při podmínkách předvídaných (včetně předvídatelného zneužití) výrobcem (viz kapitola 4). Tato evropská norma stanovuje vhodná technická opatření k odstranění nebo omezení rizik vznikajících z významných nebezpečí.

1.3Jsou zahrnuty zdvihací stoly poháněné motorem i ručně, stabilní nebo mobilní.

1.4Tato evropská norma se nevztahuje na následující zařízení:

1.5 Tato norma nestanoví další požadavky na:

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz