ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.150 Květen 2015

Jízdní kola – Požadavky a zkušební metody
pro zámky jízdních kol

ČSN
EN 15496

30 9060

 

Cycles – Requirements and test methods for cycle locks

Cycles – Exigences et méthodes d’essai pour les antivols pour cycles

Fahrräder – Anforderungen und Prüfverfahren für Fahrradschlösser

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15496:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15496:2008. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15496 (30 9060) z července 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15496:2008 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15496:2008 převzala EN 15496:2008 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1670:2007 zavedena v ČSN EN 1670:2007 (16 5705) Stavební kování – Odolnost proti korozi – Požadavky a zkušební metody

EN 10277-1 zavedena v ČSN EN 10277-1 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 1: Všeobecně

EN 10277-2 zavedena v ČSN EN 10277-2 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 2: Oceli pro všeobecné technické použití

EN ISO 9227 zavedena v ČSN EN 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

EN ISO 9994 zavedena v ČSN EN ISO 9994 (94 5201) Zapalovače – Bezpečnostní specifikace

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA EN 15496
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Leden 2008

ICS 43.150

Jízdní kola – Požadavky a zkušební metody pro zámky jízdních kol

Cycles – Requirements and test methods for cycle locks

Cycles – Exigences et méthodes d’essai
pour les antivols pour cycles

Fahrräder – Anforderungen und Prüfverfahren
für Fahrradschlösser

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2007-11-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15496:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Obecné požadavky 10

5 Zkušební postupy a zkušební podmínky 12

5.1 Počet zkoušek 12

5.2 Zkušební podmínky 12

5.2.1 Teplota okolního prostředí 12

5.2.2 Tolerance 12

5.2.3 Přezkoumání před zkouškami 12

6 Zvláštní požadavky a zkušební metody 12

6.1 Maximální ovládací krouticí moment při odemykání 12

6.1.1 Požadavek 12

6.1.2 Zkušební metoda 12

6.2 Klíče, které se liší od správného klíče jen o jednu efektivní kombinaci 13

6.2.1 Požadavek 13

6.2.2 Zkušební metoda 13

6.3 Pevnost klíče 13

6.3.1 Požadavek 13

6.3.2 Zkušební metoda 13

6.4 Životnost 13

6.4.1 Požadavek 13

6.4.2 Zkušební metoda 13

6.5 Pevnost 13

6.5.1 Obecně 13

6.5.2 Požadavky 13

6.5.3 Pevnost v tahu – Zkušební metoda 13

6.5.4 Pevnost v krutu – Zkušební metody 15

6.5.5 Odolnost proti řezání – Zkušební metoda 17

6.5.6 Odolnost tělesa zámku proti nárazům ve směru odemykání 18

6.5.7 Odolnost šroubů třmenu nebo článků řetězu zámků proti nárazům – Zkušební metody 19

6.5.8 Odolnost zamykacího mechanismu proti tahu nebo tlaku – Zkušební metody 20

6.6 Odolnost zamykacího mechanismu proti odvrtání 21

6.6.1 Požadavek 21

6.6.2 Specifikace zkušebního zařízení 21

6.6.3 Zkušební metoda 21

6.7 Odolnost proti napadením ručním nářadím 21

6.7.1 Požadavky 21

6.7.2 Montáž 21

6.7.3 Zkušební metoda 22

Strana

6.8 Odemykání paklíčem (planžetou) 24

6.8.1 Obecně 24

6.8.2 Požadavek 25

6.8.3 Zkušební vzorky 25

6.8.4 Zkušební zařízení 25

6.8.5 Zkušební postup 25

6.8.6 Hodnocení výsledků zkoušek 26

6.8.7 Dodatečné zkoušky 26

6.9 Odolnost proti korozi 26

6.9.1 Požadavek 26

6.9.2 Zkušební metoda 26

7 Značení 26

7.1 Požadavek 26

7.1.1 Zámek jízdního kola 26

7.1.2 Klíče 26

7.2 Zkouška životnosti 27

7.2.1 Požadavek 27

7.2.2 Zkušební metoda 27

8 Protokol o zkoušce 27

Příloha A (informativní) Výpočet hodnoty m* 28

Příloha B (normativní) Rozměry zkušebního stojanu 29

Příloha C (informativní) Fotografie nářadí specifikovaných v tabulce 2 a v tabulce 3 30

Příloha D (informativní) Fotografie nářadí pro násilné odemykání paklíčem (planžetou) 32

Předmluva

Tento dokument (EN 15496:2008) vypracovala technická komise CEN/TC 333 Jízdní kola, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována jako reakce na celoevropskou poptávku s cílem zajistit, aby uzamykací systémy vyrobené v souladu s touto normou nabídly v případě jízdních kol ponechaných bez dozoru vysokou, praktickou úroveň bezpečnosti. Zkoušky byly navrženy a hodnoceny při praktických zkouškách odborníky v odvětví pro výrobu zámků; pozornost byla věnována nejnovějším technikám používaným profesionálními zloději jízdních kol, jejichž metody se neustále mění.

Předmět normy je omezen na požadavky týkající se bezpečnosti a životnosti a do určité míry bezpečnosti jezdce.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na provozuschopnost a popisuje zkušební metody týkající se pevnosti, bezpečnosti, funkce a odolnosti proti korozi zámků jízdních kol. Zahrnuje také některé aspekty, pokud jde o bezpečnost jezdce na jízdním kole, na kterém je zámek namontován. Tato norma se týká trvale namontovaných zámků jízdních kol i odnímatelných zámků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz