ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.240 Květen 2015

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) –
Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek

ČSN
EN 60297-3-108

18 8001

idt IEC 60297-3-108:2014

Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series –
Part 3-108: Dimensions of R-type subracks and plug-in units

Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm
(19 pouces) –
Partie 3-108: dimensions des bacs de type r et des blocs enfichables

Bauweisen für elektronische Einrichtungen – Maße der 482,6-mm-(19-in-)Bauweise –
Teil 3-108: Maße von Baugruppenträgern und steckbaren Baugruppen Typ R

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60297-3-108:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60297-3-108:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje rozměry a vlastnosti pro kostry typu R a zásuvné jednotky, tj. robustní varianty mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců), se zvýšenou odolností proti rázům a vibracím a/nebo se zlepšenou účinností elektromagnetické kompatibility pro použití ve velmi drsném prostředí. To vede k normě pro kostru, která je zvenku kompatibilní s IEC 60297-3-100, ale zevnitř z velké části nekompatibilní s IEC 60297-3-101. Jednotné rozměry a vlastnosti koster typu R, koster jako nedílných součástí nosných konstrukcí a zásuvných jednotek zajišťují vyšší úroveň robustnosti ve srovnání s IEC 60297-3-101 (uspořádání zkoušek a definice zatížení jsou vybrány z IEC 61587-1 a IEC 61587-5).

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60297-3-100 zavedena v ČSN EN 60297-3-100 (18 8001) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) – Část 3-100: Základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů, zásuvných jednotek a koster

IEC 60297-3-101 zavedena v ČSN EN 60297-3-101 (18 8001) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) – Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky

IEC 60297-3-105 zavedena v ČSN EN 60297-3-105 (18 8001) Mechanické struktury pro elektronická zařízení – Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) – Část 3-105: Základní rozměry a design pro 1U rámy

IEC 61587-1 zavedena v ČSN EN 61587-1 ed. 3 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 – Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky

IEC 61587-3 zavedena v ČSN EN 61587-3 ed. 2 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 – Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry

IEC 61587-5 zavedena v ČSN EN 61587-5 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 – Část 5: Seizmické zkoušky pro nosné konstrukce, kostry a zásuvné jednotky

IEC/TS 62610-2 nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/ mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60297-3-108:2014

Mezinárodní normu IEC 60297-3-108 vypracovala technická subkomise IEC/SC 48D Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení, technické komise IEC/TC 48 Elektrické konektory a mechanické konstrukce elektrických a elektronických zařízení.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

48D/565/FDIS

48D/570/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60297 se společným názvem Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 Termíny a definice.

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA Jihlava, s. r. o., IČ 24140635, Ing. Jiří Pavlů

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.  

Zdroj: www.cni.cz