ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.20; 35.240.60 Květen 2015

Inteligentní dopravní systémy – Rámec
pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) –
Část 12: Monitorování hmotnosti vozidla

ČSN
ISO 15638-12

01 8318

 

Intelligent transport systems – Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) –
Part 12: Vehicle mass monitoring

Systèmes intelligents de transport – Cadre pour applications télématiques coopératives pour véhicules réglementés (TARV) –
Partie 12: Monitorage de la masse des véhicules

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 15638-12:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 15638-12:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje požadovaná data pro výměnu dat v systémech monitorování hmotnosti vozidla. Popisuje provádění dané služby a přístup k datům. Popisované měření hmotnosti je vykonáváno systémem ve vozidle (IVS), nikoli externě, jak je pro vymáhání nyní obvyklé.

Systém slouží nejen k monitorování hmotnosti vozidla, ale současně jako prevence proti přetížení vozidla, a tím přetížení silniční infrastruktury a souvisejícím škodám. Rovněž je vhodný pro monitorování hmotnosti nadrozměrných vozidel a vymáhání shody pro určitou přepravu v určitém čase apod. Role státního dohledu je tak zjednodušena. Hmotnost vozidla lze dále kombinovat například se systémem přístupu: aktuální hmotnost dovolí/nedovolí přístup vozidla např. na most nebo do historické části města.

Soubor norem ISO 15638 vyvinutý pro potřeby australské vlády je vhodný i pro státy v Evropě, Severní Americe, Asii a pro Nový Zéland, protože zvažuje využití ITS pro účely regulace a státního dohledu v nákladní dopravě. Státní orgány v jednotlivých zemích rozhodují, co je a co není součástí dohledu. Tato část normy, ani ostatní části, nevznáší žádné požadavky na jednotlivé státy, jak definovat regulované vozidlo.

Tyto služby státní regulace a dohledu jsou strategickým cílem pro nákladní dopravu v mnoha zemích. Zajištění provozu jedné normalizované palubní platformy nabízí velký rozsah služeb pro veřejný i soukromý sektor, protože umožňuje vytvoření regulovaných i komerčních služeb.

Pro veřejný sektor v ČR představuje tato část normy návod, jaké požadavky vznést, aby se dosáhlo efektivní a spolehlivé výměny dat určené pro regulaci hmotnosti nákladních vozidel na silniční síti.

Pro komerční sektor (výroba palubního zařízení nebo zařízení na straně infrastruktury, poskytovatelé služeb, dat atd.) norma nabízí informace, jak dosáhnout interoperability v národním i mezinárodním měřítku, jakmile se budou systémy dohledu nad hmotností vozidla poptávat způsobem definovaným v TARV.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 15638-1:2012 zavedena v ČSN ISO 15638-1:2014 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 1: Rámec a architektura

ISO 15638-2:2013 zavedena v ČSN ISO 15638-2:2014 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 2: Parametry společné platformy používající CALM

ISO 15638-3:2013 zavedena v ČSN ISO 15638-3:2014 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb

ISO 15638-5:2013 zavedena v ČSN ISO 15638-5:2014 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 5: Generické informace o vozidle

ISO 15638-6:2014 zavedena v ČSN ISO 15638-6:2015 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 6: Regulované aplikace

Souvisící ČSN

ČSN ISO 128-30 (01 3114)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

ČSN ISO 128-34 (01 3114)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech

ČSN ISO 128-40 (01 3114)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

ČSN ISO 128-44 (01 3114)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 44: Kreslení řezů na strojnických výkresech

ČSN ISO 690 (01 0197)Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

ČSN EN 60027 (soubor)Písmenné značky používané v elektrotechnice

ČSN ISO/IEC TR 10000-1 (36 9900) Informační technologie – Základní struktura a taxonomie mezinárodně normalizovaných profilů – Část 1: Obecné principy a základní struktura dokumentace

ČSN ISO 21210 (01 8401)Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – IPv6 sítě

ČSN ISO 21217 (01 8400)Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura

ČSN ISO 26683-1:2013 (01 8317)Inteligentní dopravní systémy – Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) – Část 1: Kontext, architektura a referenční normy

ČSN ISO 26683-2:2013 (01 8317)Inteligentní dopravní systémy – Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) – Část 2: Profily rozhraní aplikace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/ mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 4 a 5 mezinárodní normy.

Upozornění na poznámku

Do této normy byla k termínu 4.49 a 4.53 doplněna poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s CDV, v.v.i., Ing. Eva Gelová

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.  

Zdroj: www.cni.cz