ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.03; 03.100.01 Květen 2015

Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie

ČSN
ISO 55000

01 0375

 

Asset management – Overview, principles and terminology

Gestion d’actifs – Aperçu général, principes et terminologie

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 55000:2014, Corrected version:2014-03. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 55000:2014, Corrected version:2014-03. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000:2006 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 9004 (01 0324) Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14224 (45 1630) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů

ČSN EN ISO 15663-1 (45 0050) Naftový a plynárenský průmysl – Analýza nákladů životního cyklu – Část 1: Metodologie

ČSN ISO 15686-2 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ČSN ISO 17359 (01 1443) Monitorování stavu a diagnostika strojů – Obecné pokyny

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN ISO 20815 (45 0041) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Řízení spolehlivosti a zajištění těžby

ČSN ISO 21500 (01 0345) Návod k managementu projektu

ČSN ISO 22301 (01 2306) Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice

ČSN ISO 55001:2015 (01 0376) Management aktiv – Systémy managementu – Požadavky

ČSN ISO 55002:2015 (01 0377) Management aktiv – Systémy managementu – Směrnice pro používání ISO 55001

TNI 01 0350 (01 0350) Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

ČSN ISO/IEC 19770-1 (36 9043) Informační technologie – Správa softwarových aktiv – Část 1: Procesy

ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

ČSN EN 60300-1 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 1: Systémy managementu spolehlivosti

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k Bibliografii doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN při České společnosti pro jakost, o. s., IČ 00417955, Ing. Veronika Soukupová, ve spolupráci s CTN PETRAŠOVÁ BRNO, Ivana Petrašová, dpt.

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality a prokazování kvality

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Hanzlová

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie ISO 55000
První vydání
2014-01-15
Opravené vydání
2014-03-15

ICS 01.040.03; 03.100.01 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Management aktiv 7

2.1 Obecně 7

2.2 Přínosy managementu aktiv 8

2.3 Aktiva 9

2.4 Přehled managementu aktiv 9

2.5 Přehled systému managementu aktiv 12

2.6 Přístup integrovaných systémů managementu 20

3 Termíny a definice 20

3.1 Obecné termíny 20

3.2 Termíny vztahující se k aktivům 24

3.3 Termíny vztahující se k managementu aktiv 25

3.4 Termíny vztahující se k systému managementu
aktiv 27

Příloha A (informativní) Informace o aktivitách v rámci managementu aktiv 28

Příloha B (informativní) Vztah mezi klíčovými prvky systému managementu aktiv 29

Bibliografie 31 

 

Foreword 5

Introduction 6

1 Scope 7

2 Asset management 7

2.1 General 7

2.2 Benefits of asset management 8

2.3 Assets 9

2.4 Overview of asset management 9

2.5 Overview of the asset management system 12

2.6 Integrated management systems approach 20

3 Terms and definitions 20

3.1 General terms 20

3.2 Terms relating to assets 24

3.3 Terms relating to asset management 25

3.4 Terms relating to asset management
system 27

Annex A (informative) Information on asset
management activities 28

Annex B (informative) Relationship between key
elements of an asset management system 29

Bibliography 31 

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2014

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo
intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je
celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle
vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

 

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information

 

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the WTO principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná projektová komise ISO/PC 251 Management aktiv.

 

The committee responsible for this document is Project Committee ISO/PC 251, Asset management.

Tato opravená verze ISO 55000:2014 obsahuje opravu číslování termínů a definic 3.2.4 až 3.2.7 a odpoví-dající křížové odkazy.

 

This corrected version of ISO 55000:2014 incorporates the correction of the numbering of definitions 3.2.4 to 3.2.7 and corresponding cross-references.

Úvod

 

Introduction

0.1 Účel

 

0.1 Purpose

Tato mezinárodní norma poskytuje přehled managementu aktiv a systémů managementu aktiv (tj. systémů managementu pro řízení aktiv). Rovněž poskytuje kontext pro ISO 55001 a ISO 55002.

 

This International Standard provides an overview of asset management and asset management systems (i.e. management systems for the management of assets). It also provides the context for ISO 55001 and ISO 55002.

 

Mezinárodní spolupráce při vypracování těchto norem odhalila společné postupy, které je možné aplikovat na nejširší spektrum aktiv, v nejširším spektru organizací, napříč nejširším spektrem kultur.

 

International cooperation in the preparation of these standards has identified common practices that can be applied to the broadest range of assets, in the broadest range of organizations, across the broadest range of cultures.

0.2 Vztah s jinými normami

 

0.2 Relationship with other standards

ISO 55001, ISO 55002 a tato mezinárodní norma se týkají systému managementu pro řízení aktiv, který se ve všech třech normách označuje jako „systém managementu aktiv“.

 

ISO 55001, ISO 55002 and this International
Standard relate to a management system for asset management, which is referred to as an “asset
management system” throughout the three standards.

ISO 55001, ISO 55002 a tuto mezinárodní normu lze používat v kombinaci s jakýmikoli relevantními normami a technickými specifikacemi pro management aktiv pro dané odvětví nebo pro daný typ aktiv. ISO 55001 specifikuje požadavky na systém managementu aktiv, zatímco ostatní normy podrobně popisují technické požadavky specifické pro dané odvětví, pro daná aktiva nebo pro danou aktivitu nebo poskytují návod na to, jak se má ISO 55001 interpretovat a používat v rámci specifického odvětví nebo pro konkrétní typy aktiv.

 

ISO 55001, ISO 55002 and this International Standard can be used in combination with any relevant sector or asset type-specific asset management standards and technical specifications. ISO 55001 specifies requirements for an asset management system, while the other standards detail sector-specific, asset-specific or activity-specific technical requirements or give guidance on how ISO 55001 should be interpreted and applied within a specific sector or to particular asset types.

0.3 Cílová skupina uživatelů

 

0.3 Target audience

Tato mezinárodní norma je především určena pro ty, kdo se spolu s poskytovali služeb

 

This International Standard is primarily intended for use by:

 
 • zabývají tím, jak zlepšit realizaci hodnoty pro jejich organizaci ze základu aktiv;

 

  those considering how to improve the realization of value for their organization from their asset base

  podílejí na vytváření, implementaci, udržování a zlepšování systému managementu aktiv;

 

  those involved in the establishment, implementation, maintenance and improvement of an asset management system

  podílejí na plánování, navrhování, implementování a přezkoumávání aktivit v rámci managementu
  aktiv.

 

  those involved in the planning, design, implementation and review of asset management activities; along with service providers.

0.4 Přínosy norem

 

0.4 Benefits of the standards

Používání ISO 55001, ISO 55002 a této mezinárodní normy umožňuje organizaci dosahovat svých cílů prostřednictvím efektivního a účinného řízení svých aktiv. Uplatňování systému managementu aktiv poskytuje záruku, že je možné těchto cílů dosahovat soustavně a trvale v průběhu času.

 

The adoption of ISO 55001, ISO 55002 and this
International Standard enables an organization to achieve its objectives through the effective and
efficient management of its assets. The application of an asset management system provides assurance that those objectives can be achieved consistently and sustainably over time.

Příloha A poskytuje doplňující informace o oblastech vztahujících se k aktivitám v rámci managementu aktiv.

 

Annex A provides additional information on areas related to asset management activities.

Příloha B znázorňuje vztah mezi klíčovými prvky systému managementu aktiv.

 

Annex B shows the relationship between key
elements of an asset management system.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma poskytuje přehled managementu aktiv, jeho zásad a terminologie a také očekávaných přínosů ze zavedení managementu aktiv.

 

This International Standard provides an overview of asset management, its principles and terminology, and the expected benefits from adopting asset
management.

Tuto mezinárodní normu lze aplikovat na všechny typy aktiv a mohou ji používat organizace všech typů a velikostí.

 

This International Standard can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations.

 

POZNÁMKA 1 Tato mezinárodní norma je určena k použití především při řízení hmotných aktiv, lze ji však používat i pro jiné typy aktiv.

 

NOTE 1 This International Standard is intended to be used for managing physical assets in particular, but it can also be applied to other asset types.

POZNÁMKA 2 Tato mezinárodní norma neposkytuje finanční, účetní ani technický návod na řízení specifických typů aktiv.

 

NOTE 2 This International Standard does not provide financial, accounting or technical guidance for managing specific asset types.

POZNÁMKA 3 Pro účely ISO 55001, ISO 55002 a této mezinárodní normy se termín „systém managementu aktiv“ používá ve vztahu k systému managementu pro řízení aktiv.

 

NOTE 3 For the purposes of ISO 55001, ISO 55002 and this International Standard, the term “asset management system” is used to refer to a management system for asset management.

2 Management aktiv

 

2 Asset management

2.1 Obecně

 

2.1 General

Mezi faktory, které ovlivňují typ aktiv, jež organizace požaduje pro dosažení svých cílů a jak jsou tato aktiva řízena, patří:

 

The factors which influence the type of assets that an organization requires to achieve its objectives, and how the assets are managed, include the following:

 • charakter a účel organizace;

 

  the nature and purpose of the organization;

  provozní kontext organizace;

 

  its operating context;

  finanční omezení organizace a požadavky předpisů;

 

  its financial constraints and regulatory requirements;

  potřeby a očekávání organizace a jejích zainteresovaných stran.

 

  the needs and expectations of the organization and its stakeholders.

Tyto ovlivňující faktory je třeba zvažovat při vytváření, implementování, udržování a neustálém zlepšování managementu aktiv.

 

These influencing factors need to be considered when establishing, implementing, maintaining and continually improving asset management.

Efektivní řízení/kontrola a správa aktiv prováděné organizací jsou nezbytné pro zhodnocení aktiv prostřednictvím managementu rizik a příležitostí s cílem dosáhnout žádoucí vyváženosti nákladů, rizik a výkonnosti. Předpisové a legislativní prostředí, v němž organizace působí, je stále náročnější a inherentní rizika, která mnohá aktiva představují, se neustále vyvíjejí.

 

Effective control and governance of assets by
organizations is essential to realize value through managing risk and opportunity, in order to achieve the desired balance of cost, risk and performance. The regulatory and legislative environment in which
organizations operate is increasingly challenging and the inherent risks that many assets present are
constantly evolving.

 

Základní principy managementu aktiv a podpůrný systém managementu aktiv uváděné v této mezinárodní normě, jsou-li začleněny do širšího rámce pro správu a rizika organizace, mohou přispět k hmata-telným přínosům a spekulativním příležitostem.

 

The fundamentals of asset management and the supporting asset management system introduced in this International Standard, when integrated into the broader governance and risk framework of an
organization, can contribute tangible benefits and leverage opportunities.

Management aktiv převádí cíle organizace pomocí přístupu na základě rizik na rozhodnutí, plány a činnosti týkající se aktiv.

 

Asset management translates the organization’s
objectives into asset-related decisions, plans and activities, using a risk based approach.

2.2 Přínosy managementu aktiv

 

2.2 Benefits of asset management

Management aktiv umožňuje organizaci při dosahování cílů (viz 2.5.3.4) aktiva zhodnotit. To, co vytváří hodnotu, bude záviset na těchto cílech, na charakteru a účelu organizace a na potřebách a očekáváních jejích zainteresovaných stran. Management aktiv podporuje realizaci hodnoty při vyvažování finančních, environmentálních a sociálních nákladů, rizik, kvality služeb a výkonnosti ve vztahu k aktivům.

 

Asset management enables an organization to realize value from assets in the achievement of its
organizational objectives (see 2.5.3.4). What constitutes value will depend on these objectives, the nature and purpose of the organization and the needs and
expectations of its stakeholders. Asset management supports the realization of value while balancing f
inancial, environmental and social costs, risk, quality of service and performance related to assets.

Přínosy z managementu aktiv mohou zahrnovat následující, nemusí se ale na ně omezovat:

 

The benefits of asset management can include, but are not limited to the following:

 1. zlepšená finanční výkonnost: zlepšení výnosů z investic (kapitálu) a snížení nákladů je možné dosáhnout při zachování hodnoty aktiv a bez obětování krátkodobé nebo dlouhodobé realizace cílů organizace;

 

 1. improved financial performance: improving the return on investments and reducing costs can be achieved, while preserving asset value and without sacrificing the short or long-term realization of
  organizational objectives;

 
 1. kvalifikovaná rozhodnutí o investování aktiv: umožňují organizaci zlepšovat její rozhodování a efektivně vyvažovat náklady, rizika, příležitosti a výkonnost;

 

 1. informed asset investment decisions: enabling the organization to improve its decision making and effectively balance costs, risks, opportunities and performance;

 1. řízené riziko: snižování finančních ztrát, zlepšování zdraví a bezpečnosti, dobrá vůle a prestiž, minimalizování environmentálního a sociálního dopadu mohou vést ke sníženým pasivům, jako jsou pojistné, pokuty a penále;

 

 1. managed risk: reducing financial losses, improving health and safety, good will and reputation,
  minimizing environmental and social impact, can result in reduced liabilities such as insurance
  premiums, fines and penalties;

 1. zlepšené služby a výstupy: zajištění výkonnosti aktiv může vést ke zlepšeným službám nebo produktům, které důsledně splňují nebo překračují očekávání zákazníků a zainteresovaných stran;

 

 1. improved services and outputs: assuring the performance of assets can lead to improved services or products that consistently meet or exceed the expectations of customers and stakeholders;

 1. prokázaná sociální odpovědnost: zlepšení schopnosti organizace například snižovat emise, zachovávat přírodní zdroje a přizpůsobovat se změně klimatu umožňuje organizaci prokazovat společensky odpovědné a etické obchodní praktiky a správcovství;

 

 1. demonstrated social responsibility: improving the organization’s ability to, for example, reduce emissions, conserve resources and adapt to climate change, enables it to demonstrate socially
  responsible and ethical business practices and stewardship;

 1. prokázaný soulad: transparentní plnění právních požadavků, požadavků zákonů a předpisů, jakož i dodržování norem, politik a procesů pro oblast managementu aktiv může umožnit prokázání shody;

 

 1. demonstrated compliance: transparently
  conforming with legal, statutory and regulatory requirements, as well as adhering to asset
  management standards, policies and processes, can enable demonstration of compliance;

 
 1. zlepšená prestiž: prostřednictvím zlepšené spokojenosti zákazníků, povědomí zainteresovaných stran a důvěry;

 

 1. enhanced reputation: through improved customer satisfaction, stakeholder awareness and confidence;

 1. zlepšená udržitelnost organizace: efektivní řízení krátkodobých a dlouhodobých účinků může zlepšit udržitelnost operací a organizace;

 

 1. improved organizational sustainability: effectively managing short and long-term effects, expenditures and performance, can improve the sustainability of operations and the organization;

 1. zlepšená účinnost a efektivnost: přezkoumávání a zlepšování procesů, postupů a výkonnosti aktiv může zlepšit účinnost a efektivnost a také dosažení cílů organizace.

 

 1. improved efficiency and effectiveness:
  reviewing and improving processes, procedures and asset performance can improve efficiency and effectiveness, and the achievement of organizational objectives.

2.3 Aktiva

 

2.3 Assets

Aktivum je položka, věc nebo entita, která má potenciální nebo skutečnou hodnotu pro organizaci. Hodnota aktiva se bude mezi jednotlivými organizacemi a jejich zainteresovanými stranami lišit; aktivum může být hmotné nebo nehmotné, finanční nebo nefinanční.

 

An asset is an item, thing or entity that has potential or actual value to an organization. The value will vary between different organizations and their
stakeholders, and can be tangible or intangible,
financial or non-financial.

Období od vzniku aktiva do konce jeho životnosti je životnost aktiv (viz 3.2.2). Životnost aktiva se nemusí nutně shodovat s obdobím, po které nese organizace za aktivum odpovědnost; aktivum může během své životnosti poskytovat potenciální nebo skutečnou hodnotu jedné nebo více organizacím a hodnota aktiva se pro organizaci může během životnosti aktiva měnit.

 

The period from the creation of an asset to the end of its life is the asset life (see 3.2.2). An asset’s life does not necessarily coincide with the period over which any one organization holds responsibility for it; instead, an asset can provide potential or actual value to one or more organizations over its asset life, and the
value of the asset to an organization can change over its asset life.

 

Organizace se může podle svých potřeb rozhodnout, že bude svá aktiva řídit spíše jako skupinu, než jednotlivě a tím dosahovat dalších přínosů. Taková seskupení aktiv mohou být podle typů aktiv, systémů aktiv nebo portfolií aktiv.

 

An organization may choose to manage its assets as a group, rather than individually, according to its
needs, and to achieve additional benefits. Such
groupings of assets may be by asset types, asset systems, or asset portfolios.

2.4 Přehled managementu aktiv

 

2.4 Overview of asset management

2.4.1 Obecně

 

2.4.1 General

Vrcholové vedení, zaměstnanci a zainteresované strany organizace mají implementovat činnosti plánování a kontroly (např. opatření týkající se politik, procesů nebo monitorování) a činnosti monitorování s cílem využít příležitostí a snížit rizika na přijatelnou úroveň.

 

An organization’s top management, employees and stakeholders should implement planning, control
activities (e.g. policies, processes or monitoring
actions) and monitoring activities, to exploit opportunities and to reduce risks to an acceptable level.

Management aktiv vyžaduje vyvažování nákladů, příležitostí a rizik proti požadované výkonnosti aktiv s cílem dosáhnout cílů organizace. Vyvažování může být nutné zvažovat z hlediska různých časových rámců.

 

Asset management involves the balancing of costs, opportunities and risks against the desired performance of assets, to achieve the organizational objectives. The balancing might need to be considered over
different timeframes.

Management aktiv umožňuje organizaci posuzovat potřebu a výkonnost aktiv a systémů aktiv na různých úrovních. Kromě toho umožňuje používání analytických přístupů k řízení aktiva v různých etapách jeho životního cyklu (což může začít koncepcí potřeby aktiva až po jeho likvidaci (odprodej) a zahrnuje řízení jakýchkoli potenciálních závazků po likvidaci).

 

Asset management enables an organization to examine the need for, and performance of, assets and asset systems at different levels. Additionally, it enables the application of analytical approaches towards managing an asset over the different stages of its life cycle (which can start with the conception of the need for the asset, through to its disposal, and includes the managing of any potential post disposal liabilities).

 

2.4.2 Základní principy

 

2.4.2 Fundamentals

Management aktiv je založen na souboru základních principů.

 

Asset management is based on a set of fundamentals.

 1. Hodnota: Aktiva existují proto, aby poskytovala hodnotu organizaci a jejím zainteresovaným stranám.

 

a) Value: Assets exist to provide value to the
organization and its stakeholders.

Management aktiv se nezaměřuje na samotné
aktivum, ale na hodnotu, kterou může aktivum organizaci poskytnout. Hodnota (která může být hmotná nebo nehmotná, finanční nebo nefinanční) bude určena organizací a jejími zainteresovanými stranami v souladu s cíli organizace.

 

Asset management does not focus on the asset itself, but on the value that the asset can provide to the organization. The value (which can be tangible or intangible, financial or non-financial) will be determined by the organization and its stakeholders, in accordance with the organizational objectives.

To zahrnuje

 

This includes:

1) jasné prohlášení, jak jsou cíle managementu aktiv sladěny s cíli organizace;

 

1) a clear statement of how the asset
management objectives align with the
organizational objectives;

2) použití přístupu managementu životního cyklu zaměřeného na zhodnocení z aktiv;

 

2) the use of a life cycle management approach to realize value from assets;

3) vytvoření procesů pro rozhodování, které odrážejí potřebu zainteresované strany a určují hodnotu.

 

3) the establishment of decision-making
processes that reflect stakeholder need and define value.

b) Sladění: Management aktiv převádí cíle organizace na technická a finanční rozhodnutí, plány a činnosti.

 

b) Alignment: Asset management translates the organizational objectives into technical and
financial decisions, plans and activities.

Rozhodnutí v rámci managementu aktiv (technická, finanční a provozní) společně umožňují dosahování cílů organizace.

 

Asset management decisions (technical, financial and operational) collectively enable the achievement of the organizational objectives.

To zahrnuje

 

This includes:

1) implementaci procesů a činností plánování a rozhodování, které jsou založeny na rizicích a řízeny informacemi a které přeměňují cíle
organizace na plány managementu aktiv (viz 2.5.3.4);

 

1) the implementation of risk-based, information-driven, planning and decision-making
processes and activities that transform
organizational objectives into asset
management plans (see 2.5.3.4);

 

2) integrace procesů managementu aktiv s funkčními procesy managementu organizace, jako jsou finance (správa finančních záležitostí), lidské zdroje, informační systémy, logistika a provoz;

 

2) the integration of the asset management
processes with the functional management processes of the organization, such as finance, human resources, information systems,
logistics and operations;

3) specifikace, návrh a implementace podpůrného systému managementu aktiv.

 

3) the specification, design and implementation of a supporting asset management system.

c) Vedení (leadership): Vedení (leadership) a kultura daného pracoviště jsou faktory ovlivňující realizaci hodnoty.

 

c) Leadership: Leadership and workplace culture are determinants of realization of value.

Vedení (leadership) a závazek ze všech manažerských úrovní je zásadní pro úspěšné vytvoření, provozování a zlepšování managementu aktiv v rámci organizace.

 

Leadership and commitment from all managerial
levels is essential for successfully establishing,
operating and improving asset management within the organization.

To zahrnuje:

 

This includes:

1) jasně vymezené role, odpovědnosti a pravomoci;

 

1) clearly defined roles, responsibilities and
authorities;

2) zajištění, že jsou si toho zaměstnanci vědomi, jsou kompetentní a mají zmocnění;

 

2) ensuring that employees are aware, competent, and empowered;

3) konzultace se zaměstnanci a zainteresovanými stranami týkající se managementu aktiv.

 

3) consultation with employees and stakeholders regarding asset management.

d) Ujištění: Management aktiv poskytuje ujištění, že aktiva budou plnit požadovaný účel.

 

d) Assurance: Asset management gives assurance that assets will fulfil their required purpose.

Potřeba ujištění vyplývá z potřeby efektivně spravovat organizaci. Ujištění platí pro aktiva, management aktiv a pro systém managementu aktiv.

 

The need for assurance arises from the need to
effectively govern an organization. Assurance applies to assets, asset management and the asset
management system.

To zahrnuje:

 

This includes:

 

1) vytváření a implementování procesů, které propojují požadované účely a výkonnost aktiv s cíli organizace;

 

1) developing and implementing processes that connect the required purposes and performance of the assets to the organizational objectives;

2) implementování procesů pro ujištění o způsobilosti napříč všemi etapami životního cyklu;

 

2) implementing processes for assurance of
capability across all life cycle stages;

3) implementování procesů pro monitorování a neustálé zlepšování;

 

3) implementing processes for monitoring and continual improvement;

4) zajišťování nezbytných zdrojů a kompetentních pracovníků pro prokazování ujištění, a to převzetím aktivit v rámci managementu aktiv a provozováním systému managementu aktiv.

 

4) providing the necessary resources and competent personnel for demonstration of assurance, by undertaking asset management activities and operating the asset management system.

2.4.3 Vztah systému managementu aktiv a managementu aktiv

 

2.4.3 The relationship of the asset management system to asset management

Systém managementu aktiv používá organizace pro nasměrování, koordinování a řízení/kontrolu aktivit v rámci managementu aktiv. Může poskytovat zlepšené řízení rizik a ujištění, že cíle managementu aktiv budou dosaženy na konzistentních základech. Ne všechny aktivity v rámci managementu aktiv však mohou být prováděny prostřednictvím systému managementu aktiv. Například aspekty, jako jsou vedení (leadership), kultura, motivace, chování, které mohou mít významný vliv na dosahování cílů managementu aktiv, smí organizace řídit pomocí ujednání mimo systém management aktiv. Vztah mezi klíčovými termíny managementu aktiv je znázorněn na obrázku 1.

 

An asset management system is used by the
organization to direct, coordinate and control asset management activities. It can provide improved risk control and gives assurance that the asset management objectives will be achieved on a consistent basis. However, not all asset management activities can be formalized through an asset management system. For example, aspects such as leadership, culture, motivation, behaviour, which can have a significant influence on the achievement of asset management objectives, may be managed by the organization using arrangements outside the asset management system. The relationship between key asset
management terms is shown in Figure 1.

 

 

 

 

[image]

Obrázek 1 – Vztah mezi klíčovými termíny 

[image]

Figure 1 – Relationships between key terms

2.5 Přehled systému managementu aktiv

 

2.5 Overview of the asset management system

2.5.1 Obecně

 

2.5.1 General

Systém managementu aktiv je soubor vzájemně propojených a vzájemně souvisejících prvků organizace, jejíž funkcí je stanovit politiku managementu aktiv a cíle managementu aktiv a také procesy potřebné k dosažení těchto cílů (viz 3.4.3). V tomto kontextu se mají prvky systému managementu aktiv vnímat jako soubor nástrojů, včetně politik, plánů, podnikových procesů a informačních systémů, které jsou integrovány tak, aby poskytovaly ujištění, že aktivity v rámci managementu aktiv budou realizovány.

 

An asset management system is a set of interrelated and interacting elements of an organization, whose function is to establish the asset management policy and asset management objectives, and the processes, needed to achieve those objectives (see 3.4.3). In this context, the elements of the asset management system should be viewed as a set of tools, including policies, plans, business processes and information systems, which are integrated to give assurance that the asset management activities will be delivered.

Management aktiv vyžaduje přesné informace o aktivech, avšak systém managementu aktiv je více než manažerský informační systém. Management aktiv se vzájemně ovlivňuje s mnoha funkcemi v organizaci. Samotná aktiva mohou rovněž podporovat více než jednu funkci a více než jednu funkční jednotku v organizaci. Systém managementu aktiv poskytuje prostředky pro koordinování příspěvků z těchto funkčních jednotek v rámci organizace nebo vzájemného působení mezi nimi.

 

Asset management requires accurate asset information, but an asset management system is more than a management information system. Asset management interacts with many functions of an organization. The assets themselves can also support more than one function and more than one functional unit within the organization. The asset management system provides a means for coordinating contributions from and
interaction between these functional units within an organization.

 

Plán managementu aktiv může umožnit organizaci, aby podle potřeby vytvořila propojení mezi svým systémem managementu aktiv (jak je popsán v ISO 55001, ISO 55002 a v této mezinárodní normě) a celou řadou konkrétních technických požadavků na management aktiv. Tyto konkrétní technické požadavky jsou uvedeny v normách jak v rámci, tak mimo rámec ISO a také na mezinárodní, regionální nebo národní normalizační úrovni; takové normy poskytují informace o strategiích a taktikách, jakož i o zvláštních požadavcích na návrh, konstrukci, materiál nebo proces. Termíny a definice uvedené v 3.4 se vztahují speciálně na systém managementu aktiv popsaný v této mezinárodní normě; některé z těchto termínů lze pro konkrétní technickou normu definovat odlišně.

 

The asset management plan can enable an
organization to create a link, if needed, between its asset management system (such as described by ISO 55001, ISO 55002 and this International
Standard) and a variety of specific, technical asset management requirements. These specific, technical requirements are given in standards both inside and outside the ISO environment, and at the international, regional or national standardization levels; such
standards provide information on strategies and tactics, as well as specific design, construction, material or process requirements. The definitions given in 3.4 refer specifically to the asset management system described in this International Standard; some of these terms may be defined differently for a specific, technical standard.

Vytvoření systému managementu aktiv je pro organizaci důležitým strategickým rozhodnutím. ISO 55001 specifikuje požadavky na systém managementu aktiv, nespecifikuje však návrh systému. ISO 55002 poskytuje návod na návrh a fungování systému managementu aktiv.

 

The establishment of an asset management system is an important strategic decision for an organization. ISO 55001 specifies the requirements of an asset management system, but does not specify the design of the system. ISO 55002 provides guidance on the design and operation of an asset management system.

 

2.5.2 Přínosy systému managementu aktiv

 

2.5.2 Benefits of an asset management system

Systém managementu aktiv poskytuje strukturovaný přístup pro vývoj, koordinaci a kontrolu činností prováděných organizací v případě aktiv v průběhu jednotlivých etap životního cyklu a pro sladění těchto činností s cíli organizace.

 

An asset management system provides a structured approach for the development, coordination and
control of activities undertaken on assets by the
organization over different life cycle stages, and for aligning these activities with its organizational
objectives.

a) Vytvoření systému managementu aktiv poskytuje přínosy samo o sobě.

 

a) Creating an asset management system provides benefits in itself.

Proces implementování systému managementu aktiv může vyžadovat značné úsilí a výdaje závislé na čase; organizace však nemusí čekat, až je celý systém plně funkční, aby jí začaly plynout přínosy. Přínosy nebo rychlá vítězství v oblastech, jako je snížení rizika, identifikace příležitosti nebo zlepšování procesu, lze identifikovat na počátku implementace a lze je využívat k prokázání návratnosti a k získání silnější podpory zainteresované strany.

 

The process of implementing an asset management system can require significant time effort and
expense; however, the organization does not need to wait until the entire system is fully operational to begin accruing benefits. The benefits, or quick wins, in areas such as risk reduction, opportunity identification or process improvement can be
identified early in the implementation, and can be exploited to demonstrate returns and gain stronger stakeholder support.

 • Management aktiv je náročný na data a pro sběr, shromažďování, řízení, analyzování a používání dat o aktivech jsou často nezbytné nové nástroje a procesy. Vytváření a používání těchto nástrojů může stimulovat a zlepšovat znalosti organizace a její rozhodování.

 

  Asset management is data intensive and new tools and processes are often necessary to collect, assemble, manage, analyse and use asset data. The creation and use of these tools can stimulate and improve organizational knowledge and decision making.

 
 • Proces tvorby systému managementu aktiv přináší organizaci nové vyhlídky a nové nápady pro vytváření hodnot z využívání aktiv. Tyto nové perspektivy mohou rovněž stimulovat zlepšení v jiných funkcích organizace, jako je nákup, finanční záležitosti, lidské zdroje a informační technologie.

 

  The process of creating an asset management system brings new perspectives to the organization and new ideas on value creation from the use of assets. These new perspectives can also stimulate improvements in other organizational functions, such as purchasing, finance, human resources and information technology.

  Vytváření systému managementu aktiv je obvykle průřezové a je založeno na úvahách o životním cyklu; tím lze zajistit ústřední bod pro řešení problematiky funkční integrace
  organizace a plánování životního cyklu.

 

  The creation of an asset management system is usually cross-functional and based on life cycle considerations; this can provide a focal point for addressing the issues of functional integration of the organization and life cycle planning.

b) Z nových poznatků a průřezové integrace má prospěch vrcholového vedení.

 

b) Top management benefits from new insights and cross functional integration.

Systém managementu aktiv může napomoci při získávání znalostí o aktivech, o jejich výkonnosti, rizicích souvisejících s řízením aktiv, o investičních potřebách a o hodnotě aktiv jako vstupu pro rozhodování a strategické plánování organizace.

 

An asset management system can help in gaining an understanding of assets, their performance, the risks associated with managing assets, investment needs, and asset value as an input to decision making and organizational strategic planning.

  Vrcholové vedení má uznat potřebu zlepšovat komunikaci a vzájemné působení napříč funkcemi. Systém managementu aktiv ve své podstatě toto vzájemné působení podporuje. Zajišťuje, že aktiva jsou řízena integrovaným způsobem a hodnota aktiva se zvyšuje.

 

  Top management should recognize the need to improve communication and interaction across functions. An asset management system inherently supports this interaction. It ensures that assets are managed in an integrated manner, and asset value is improved.

 
 • Systém managementu aktiv podporuje dlouhodobý a udržitelný přístup k rozhodování.

 

  An asset management system supports
  a long-term
  and sustainable approach to decision making.

  Systém managementu aktiv poskytuje ideální rámec pro identifikování, pochopení a integraci mnoha technických norem, kodexů, směrnic a nejlepších praktik, které ovlivňují aktiva organizace a podporují implementaci managementu aktiv.

 

  An asset management system provides an ideal framework for the identification, understanding and integration of the many technical standards, codes, guidelines and best practices that affect the organization’s assets, and support the implementation of asset management.

  Systém managementu aktiv podporuje management hospodaření s energiemi, environmentální management a jiné činnosti související s udržitelností.

 

  An asset management system supports energy management, environmental management and other activities related to sustainability.

c) Ze zlepšených dat a vazeb mají prospěch finanční funkce.

 

c) Financial functions benefit from improved data and linkages.

Integrace strategického plánu managementu aktiv (SAMP) organizace (viz 2.5.3.4 a 3.3.2) s jejími dlouhodobými finančními plány může umožnit vyvážení krátkodobých finančních potřeb s potřebami střednědobých plánů aktivit a s dlouhodobějšími plány, které některá aktiva vyžadují.

 

Integration of an organization’s strategic asset
management plan (SAMP) (see 2.5.3.4 and 3.3.2),with its long-term financial plans can enable the balancing of short-term financial needs with the needs of medium-term activity plans, and with the much longer-term plans that some assets require.

  Rozsáhlé a spolehlivé finanční informace, založené na integrovaných procesech mezi managementem aktiv a finančními funkcemi, jsou důležitým přínosem systému managementu aktiv. Propojení informací z managementu aktiv s finančními informacemi je důležitým příspěvkem systému managementu aktiv k finanční funkci. Toto vzájemné působení podporuje zlepšené posuzování finanční pozice a požadavků na financování organizace ve vztahu k jejím aktivům.

 

  Robust financial information, based on integrated processes between the asset management and finance functions, is an important benefit of the asset management system. The linkage of asset management information to financial information is an important contribution of the asset management system to the financial function. This interaction supports improved assessment of the financial position and funding requirements of the organization in relation to its assets.

 
 • Procesy rozhodování organizace založené na rizicích mohou být mnohem efektivnější, budou-li se společně řešit aktiva a finanční rizika a budou-li se vyvažovat výkonnost, náklady a rizika.

 

  The organization’s risk-based decision making processes can become more effective by addressing asset and financial risks together, and by balancing performance, costs and risks.

  Efektivní taxonomie, kterou lze považovat za znak systému managementu aktiv, může umožňovat
  integrovaný finanční a technický přehled aktiv a systémů aktiv.

 

  An effective taxonomy, which may be a feature of the asset management system, can enable an integrated financial and technical view of assets and asset systems.

d) Ze systému managementu aktiv má prospěch mnoho částí organizace.

 

d) Many parts of the organization benefit from an asset management system.

Systém managementu aktiv se dotýká mnoha částí organizace:

 

An asset management system touches many parts of the organization:

  funkce pro lidské zdroje organizace smí pracovat se svým systémem managementu aktiv při vývoji modelů kompetencí, školicích a výcvikových programů a procesů pro koučování a mentorování; tento vývoj přináší prospěch oběma funkcím;

 

  the organization’s human resources function may work with its asset management system on the development of competency models, training programs and processes for coaching and mentoring; these developments benefit both functions;

  některá data o aktivech pocházejí z kontrolních systémů, které jsou často izolovány od ostatních informačních systémů; integrace těchto dat prostřednictvím systému managementu aktiv může zajistit nové informace o aktivech vedoucí ke zlepšenému rozhodování organizace;

 

  some asset data comes from control systems, which are often isolated from other information systems. Integration of this data through the asset management system can provide new asset information, leading to improved organizational decision making;

  komunikování se zaměstnanci, dodavateli a smluvními poskytovateli služeb o systému managementu aktiv může vést ke zlepšením v oblasti kvality informací o aktivech; také se uvnitř i vně organizace zvýší povědomí mezi jednotlivci o jejich roli při rozhodování v rámci managementu aktiv a o hodnotě činností, které provádějí;

 

  communicating with employees, suppliers and contracted service providers about the asset management system can result in improvements in the quality of asset information; it will also increase awareness amongst individuals, inside and outside of the organization, of their role in asset management decision making and the value of the activities they are undertaking;

 
 • systém managementu aktiv může stimulovat kreativitu a inovace tím, že se podpoří lidé, kteří chápou význam managementu rizik a jsou motivováni k práci na dosahování cílů managementu aktiv.

 

  the asset management system can stimulate creativity and innovation by supporting people who understand the importance of asset management and are motivated to work towards achieving the asset management objectives.

2.5.3 Prvky systému managementu aktiv

 

2.5.3 Elements of an asset management system

2.5.3.1 Obecně

 

2.5.3.1 General

Systém managementu aktiv ovlivňuje celou organizaci, včetně jejích zainteresovaných stran a externích poskytovatelů služeb, a může využívat, propojovat nebo integrovat mnoho činností a funkcí, které by jinak byly řízeny nebo provozovány odděleně. Proces vytváření systému managementu aktiv vyžaduje pečlivé pochopení každého z jeho prvků a také politik, plánů a postupů, které je integrují.

 

An asset management system impacts the whole organization, including its stakeholders and external service providers, and can use, link or integrate many of the organization’s activities and functions that would otherwise be managed or operated in isolation. The process of establishing an asset management system requires a thorough understanding of each of its elements and the policies, plans and procedures that integrate them.

Požadavky systému managementu aktiv, které jsou popsány v ISO 55001, jsou seskupeny způsobem, který je konzistentní se základními principy managementu aktiv:

 

The asset management system requirements described in ISO 55001 are grouped in a way that is consistent with the fundamentals of asset management:

 • kontext organizace (ISO 55001:2014, kapitola 4);

 

  context of the organization (ISO 55001:2014, Clause 4);

  vedení (leadership) (ISO 55001:2014, kapitola 5);

 

  leadership (ISO 55001:2014, Clause 5);

  plánování (ISO 55001:2014, kapitola 6);

 

  planning (ISO 55001:2014, Clause 6);

  podpora (ISO 55001:2014, kapitola 7);

 

  support (ISO 55001:2014, Clause 7);

  provoz (ISO 55001:2014, kapitola 8);

 

  operation (ISO 55001:2014, Clause 8);

 
 • hodnocení výkonnosti (ISO 55001:2014, kapitola 9);

 

  performance evaluation (ISO 55001:2014, Clause 9);

  zlepšování (ISO 55001:2014, kapitola 10).

 

  improvement (ISO 55001:2014, Clause 10).

2.5.3.2 Kontext organizace

 

2.5.3.2 Context of the organization

Při vytváření nebo přezkoumávání systému managementu aktiv má organizace brát v úvahu svůj interní a externí kontext. Externí kontext zahrnuje sociální, kulturní, ekonomické a fyzické prostředí, jakož i regulační, finanční a další omezení. Interní kontext zahrnuje kulturu a prostředí organizace, jakož i poslání, vizi a hodnoty organizace. Vstupy zainteresované strany, její zájmy a očekávání jsou také součástí kontextu organizace. Vlivy zainteresovaných stran jsou pro stanovení pravidel pro konzistentní rozhodování klíčové a rovněž přispívají ke stanovení cílů organizace, které naopak ovlivňují návrh a rozsah jejího systému managementu aktiv.

 

When establishing or reviewing its asset management system, an organization should take into account its internal and external contexts. The external context includes the social, cultural, economic and physical environments, as well as regulatory, financial and other constraints. The internal context includes
organizational culture and environment, as well as the mission, vision and values of the organization.
Stakeholder inputs, concerns and expectations are also part of the context of the organization. The
influences of stakeholders are key to setting rules for consistent decision making and also contribute to the setting of organizational objectives, which in turn, influence the design and scope of its asset
management system.

2.5.3.3 Vedení (leadership)

 

2.5.3.3 Leadership

Vrcholové vedení je odpovědné za vývoj politiky managementu aktiv a cílů managementu aktiv a za jejich sladění s cíli organizace. Lídři na všech úrovních jsou zapojeni do plánování, implementace a fungování systému managementu aktiv. Vrcholové vedení má vytvořit vizi a hodnoty, které vedou politiku, má vykonávat a aktivně prosazovat tyto hodnoty uvnitř i vně organizace. Vrcholové vedení rovněž stanovuje odpovědnosti, povinnosti a cíle managementu aktiv a také strategie, které vytvářejí prostředí pro systém managementu aktiv. Lídři mají propůjčit svoji autoritu k podpoře systému managementu aktiv a mají zajistit jeho sladění s jinými systémy managementu v rámci organizace prostřednictvím vhodného organizačního uspořádání.

 

Top management is responsible for developing the asset management policy and asset management objectives and for aligning them with the organizational objectives. Leaders at all levels are involved in the planning, implementation and operation of the asset management system. Top management should create the vision and values that guide policy, practice and actively promote these values inside and outside the organization. Top management also defines the
responsibilities, accountabilities and asset management objectives and strategies, which create the environment for the asset management system. Leaders should lend their authority to supporting the asset management system, and should ensure its alignment to other
management systems within the organization through appropriate organizational design.

 

Vrcholové vedení a lídři na všech úrovních jsou odpovědní za zajištění, že jsou na podporu systému managementu aktiv k dispozici vhodné zdroje. Tyto zdroje zahrnují vhodné financování, přiměřené a kompetentní lidské zdroje a podporu informační technologie.

 

Top management and leaders at all levels are
responsible for ensuring that appropriate resources are in place to support the asset management system. These resources include appropriate funding, adequate and competent human resources, and information technology support.

Lídři mají rozpoznat a řešit spory mezi interní kulturou organizace a výkonností jejího systému managementu aktiv.

 

Leaders should recognize and resolve conflicts between the internal culture of the organization and the performance of its asset management system.

Vrcholové vedení a lídři na všech úrovních jsou odpovědní za komunikování o cílech managementu aktiv organizace a o významu jejího systému managementu aktiv se všemi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, smluvními stranami a ostatními zainteresovanými stranami. Komunikace má být obousměrná, s lídry, kteří jsou otevřeni přijímání informací zaměřených na zlepšování systému managementu aktiv, přicházejících ze všech úrovní.

 

Top management and leaders at all levels are
responsible for communicating the organization’s asset management objectives and the importance of its asset management system to all employees,
customers, suppliers, contractors and other stakeholders. Communication should be two-way, with leaders being open to receiving information aimed at improving the asset management system from all levels.

2.5.3.4 Plánování

 

2.5.3.4 Planning

Cíle organizace poskytují zastřešující kontext a nasměrování činností organizace včetně jejích aktivit v rámci managementu aktiv. Cíle organizace jsou obvykle odvozeny z činností organizace na úrovni strategického plánování a jsou dokumentovány v plánu organizace (viz 3.1.15).

 

The organizational objectives provide the overarching context and direction to the organization’s activities, including its asset management activities. The
organizational objectives are generally produced from the organization’s strategic level planning activities and are documented in an organizational plan (see 3.1.15).

 

POZNÁMKA 1 Plán organizace se může označovat jinými názvy, např. firemní plán.

 

NOTE 1 The organizational plan can be referred to by other names, e.g. the corporate plan.

Principy, jejichž pomocí chce organizace uplatňovat management aktiv, aby dosáhla svých cílů, mají být stanoveny v politice managementu aktiv (viz 3.1.18). Přístup k implementování těchto principů má být dokumentován ve strategickém plánu managementu aktiv (SAMP) (viz 3.3.2).

 

The principles by which the organization intends
applying asset management to achieve its
organizational objectives should be set out in an
asset management policy (see 3.1.18). The approach to implementing these principles should be documented in a strategic asset management plan (SAMP) (see 3.3.2).

POZNÁMKA 2 Strategický plán managementu aktiv se může označovat jinými názvy, např. strategie managementu aktiv.

 

NOTE 2 A strategic asset management plan can be
referred to by other names, e.g. an asset management strategy.

SAMP organizace se má používat jako vodítko pro stanovení cílů managementu aktiv a pro popsání role systému managementu aktiv při plnění těchto cílů. Zahrnuje to struktury, role a odpovědnosti nezbytné pro vytvoření systému managementu aktiv a pro jeho efektivní fungování. Podpora zainteresované strany, management rizik a neustálé zlepšování jsou důležitými záležitostmi, které je třeba řešit při vytváření systému managementu aktiv a jeho fungování. SAMP může mít časový rámec přesahující vlastní časový rámec podnikového plánování, ve kterém se požaduje, aby systém managementu aktiv řešil kompletní životnost aktiv.

 

An organization’s SAMP should be used to guide the setting of its asset management objectives, and to describe the role of the asset management system in meeting these objectives. This includes the structures, roles and responsibilities necessary to establish the asset management system and to operate it effectively. Stakeholder support, risk management and continuous improvement are important issues to be addressed in the establishment and operation of the asset
management system. The SAMP can have a timeframe that extends beyond the organization’s own business planning timeframe, requiring the asset management system to address the complete lifetimes of the assets.

 

Organizace má rovněž používat svůj SAMP jako vodítko svého systému managementu aktiv při vypracování plánů managementu aktiv (tj. pro stanovení, co dělat). Samotné plány managementu aktiv mají stanovovat činnosti, které je třeba provádět v případě aktiv, a mají mít specifické a měřitelné cíle (např. časové rámce a zdroje, které mají být použity). Tyto cíle mohou poskytnout příležitost pro sladění provozních plánů s plánem organizace a s jakýmikoli plány na úrovni jednotky organizace.

 

The organization should also use its SAMP to guide its asset management system in the development of its asset management plans (i.e. in establishing what to do). The asset management plans themselves should define the activities to be undertaken on assets, and should have specific and measurable objectives (e.g. timeframes and the resources to be used). These objectives can provide the opportunity for alignment of operating plans with the organizational plan and any unit level business plans.

Slaďování cílů managementu aktiv s cíli organizace, jakož i provázání výkazů aktiv s finančními výkazy, může zlepšit efektivnost a účinnost organizace. Provázání výkazů aktiv s finančními výkazy může rovněž zlepšit a objasnit posuzování finanční situace a požadavky organizace na dlouhodobé financování.

 

Aligning the asset management objectives with the organizational objectives, as well as linking asset reports to financial reports, can improve the
organization’s effectiveness and efficiency. The
linking of asset reports to financial reports can also improve and clarify the assessment of the financial status and long-term funding requirements of the organization.

2.5.3.5 Podpora

 

2.5.3.5 Support

Systém managementu aktiv bude vyžadovat spolupráci mezi mnoha částmi organizace. Tato spolupráce často vyžaduje sdílení zdrojů. Koordinování těchto zdrojů a aplikování, ověřování a zlepšování jejich využívání mají být cíli systému managementu aktiv. Má rovněž podporovat povědomí o cílech managementu aktiv napříč celou organizací.

 

The asset management system will require
collaboration among many parts of the organization. This collaboration often involves the sharing of
resources. Coordinating these resources and
applying, verifying and improving their use should be objectives of the asset management system. It should also promote awareness of the asset management objectives across the whole organization.

 

Systém managementu aktiv poskytuje informace na podporu vypracování plánů managementu aktiv a hodnocení jejich efektivnosti. Informační systémy zabývající se aktivy mohou být v některých organizacích velmi rozsáhlé a složité; existuje mnoho záležitostí týkajících se shromažďování, ověřování a konsolidování dat o aktivech, které je třeba převést na informace o aktivech. Vytváření, kontrolování a dokumentování těchto informací je kritickou funkcí systému managementu aktiv.

 

The asset management system provides information to support the development of asset management plans and the evaluation of their effectiveness. Asset information systems can be extremely large and complex in some organizations, and there are many issues involved in collecting, verifying and
consolidating asset data in order to transform it into asset information. Creating, controlling, and
documenting this information is a critical function of the asset management system.

Systém managementu aktiv má specifikovat požadavky na kompetenci pracovníků zapojených do managementu aktiv. Implementování, udržování, hodnocení a zlepšování těchto kompetencí obvykle vyžaduje úzkou spolupráci se systémem managementu lidských zdrojů organizace. Tyto dva systémy se mají vzájemně podporovat.

 

The asset management system should specify the competency requirements for personnel involved in asset management. The implementation, maintenance, evaluation and improvement of these competencies normally requires close cooperation with the
organization’s human resource management system. These two systems should be mutually supportive.

2.5.3.6 Fungování

 

2.5.3.6 Operation

Systém managementu aktiv organizace může umožňovat nasměrování, implementování a řízení/kontrolu aktivit v rámci managementu aktiv včetně činností, které byly zajišťovány externě. Funkční politiky, technické normy, plány a procesy pro implementování plánů managementu aktiv mají být zpětnou vazbou pro návrh a fungování systému managementu aktiv.

 

The organization’s asset management system can enable the directing, implementation and control of its asset management activities, including those that have been outsourced. Functional policies, technical standards, plans and processes for the implementation of the asset management plans should be fed back into the design and operation of the asset management system.

 

Fungování systému managementu aktiv může někdy vyžadovat plánované změny procesů a postupů managementu aktiv, které mohou představovat nová rizika. Posuzování rizik a jejich kontrola v kontextu řízení změn je důležitým aspektem při provozování systému managementu aktiv.

 

Operation of the asset management system can
sometimes require planned changes to asset
management processes or procedures, which can introduce new risks. Risk assessment and control in the context of managing change is an important
consideration in operating an asset management system.

Když organizace zadává externě některé své aktivity v rámci managementu aktiv, nemají se tyto činnosti vyjímat z kontroly systému managementu aktiv organizace. V situacích, kdy jsou vzájemně působící činnosti zadány externě různým poskytovatelům služeb, zvýší se odpovědnosti a složitost kontrol.

 

When an organization outsources some of its asset management activities, this should not remove those outsourced activities from the control of the
organization’s asset management system. In situations where interacting activities are outsourced to different service providers, the responsibilities and complexity of control will be increased.

2.5.3.7 Hodnocení výkonnosti

 

2.5.3.7 Performance evaluation

Organizace má hodnotit výkonnost svých aktiv, svůj management aktiv a svůj systém managementu aktiv. Prováděcí opatření mohou být přímá nebo nepřímá, finanční nebo nefinanční.

 

The organization should evaluate the performance of its assets, its asset management and its asset
management system. Performance measures can be direct or indirect, financial or non-financial.

Hodnocení výkonnosti aktiv je často nepřímé a složité. Efektivní řízení dat o aktivech a transformace těchto dat na informace (viz 2.5.3.5) jsou pro měření výkonnosti aktiv klíčové. Monitorování, analýza a hodnocení těchto informací má být nepřetržitým procesem. Hodnocení výkonnosti aktiv se má provádět u aktiv, která jsou řízena přímo organizací, a u aktiv, která jsou zajišťována externě.

 

Asset performance evaluation is often indirect and complex. Effective asset data management and the transformation of data to information (see 2.5.3.5) is a key to measuring asset performance. Monitoring, analysis and evaluation of this information should be a continuous process. Asset performance evaluations should be conducted on assets managed directly by the organization and on assets which are outsourced.

 

Výkonnost managementu aktiv se má hodnotit z hlediska toho, zda cíle managementu aktiv byly dosaženy, a pokud ne, proč nebyly dosaženy. Přichází-li to v úvahu, mají se všechny příležitosti, které vznikly překročením cílů managementu aktiv, rovněž prověřit, jakož i jakékoli selhání při jejich realizaci. Má se pečlivě prověřit přiměřenost procesů rozhodování.

 

Asset management performance should be evaluated against whether the asset management objectives have been achieved, and if not, why not. Where
applicable, any opportunities that arose from having exceeded the asset management objectives should also be examined, as well as any failure to realize them. The adequacy of the decision-making
processes should be examined carefully.

Výkonnost systému managementu aktiv se má hodnotit podle cílů stanovených výslovně pro samotný systém (buď když byl vytvořen, nebo po předchozích hodnoceních). Primárním účelem hodnocení systému má být zjištění, zda při podpoře managementu aktiv organizace je hodnocení efektivní a účinné. Pro hodnocení výkonnosti systému managementu aktiv se mají používat pravidelné audity, které lze doplnit o sebehodnocení.

 

The performance of the asset management system should be evaluated against any objectives set
specifically for the system itself (either when it was established, or following previous evaluations). The primary purpose of evaluating the system should be to determine whether it is effective and efficient in supporting the organization’s asset management. Periodic audits should be used to evaluate the
performance of the asset management system; these may be complemented by self-assessments.

Výsledky hodnocení výkonnosti se mají použít jako vstupy pro přezkoumání systému managementu.

 

The results of performance evaluations should be used as inputs into management reviews.

2.5.3.8 Zlepšování

 

2.5.3.8 Improvement

Systém managementu aktiv organizace bude pravděpodobně složitý a bude se neustále vyvíjet, aby odpovídal jejímu kontextu, cílům a měnícímu se portfoliu aktiv. Neustálé zlepšování je koncepce, která je aplikovatelná na aktiva, na aktivity v rámci managementu aktiv a na systém managementu aktiv včetně těch činností nebo procesů, které jsou zajišťovány externě.

 

An organization’s asset management system is likely to be complex and continually evolving to match its context, organizational objectives and its changing asset portfolio. Continual improvement is a concept that is applicable to the assets, the asset management activities and the asset management system, including those activities or processes which are outsourced.

 

Příležitosti pro zlepšování lze určit přímo prostřednictvím monitorování výkonnosti systému managementu aktiv a monitorováním výkonnosti aktiv.

 

Opportunities for improvement can be determined directly through monitoring the performance of the asset management system, and through monitoring asset performance.

Neshody nebo potenciální neshody systému managementu aktiv lze rovněž identifikovat prostřednictvím přezkoumání systému managementu a interních nebo externích auditů. Neshody vyžadují nápravné opatření a potenciální neshody vyžadují preventivní opatření.

 

Nonconformities or potential nonconformities of the asset management system can also be identified through management reviews and internal or external audits. The nonconformities require corrective action and the potential nonconformities require preventive action.

Zvláštní význam mají incidenty nebo nouzové situace týkající se aktiv, pro něž se plánování reakcí na mimořádné události a plánování kontinuity podnikání pro identifikovaná rizika má řešit v systému managementu aktiv. Všechny takové incidenty včetně neočekávaných událostí se mají prošetřit a přezkoumat, aby se zjistilo, zda jsou zapotřebí nějaká zlepšení systému managementu aktiv, aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu a aby se zmírnily jejich důsledky.

 

Of particular importance are asset-related incidents or emergency situations, for which emergency response planning and business continuity planning for
identified risks should be addressed by the asset management system. All such incidents, including unanticipated events, should be investigated and reviewed to see if any improvements are needed to the asset management system, to prevent their
recurrence and to mitigate their effects.

Zlepšení mají být před jejich implementací posuzována z hlediska rizik.

 

Improvements should be risk assessed prior to being implemented.

2.6 Přístup integrovaných systémů managementu

 

2.6 Integrated management systems approach

Použití přístupu integrovaných systémů managementu umožňuje vybudovat systém managementu aktiv organizace na prvcích jejích ostatních systémů managementu, jako je management kvality, environmentální management, management zdraví a bezpečnosti a management rizik. Budování na existujících systémech může snížit úsilí a náklady podílející se na vytváření a udržování systému managementu aktiv. Dokáže rovněž zlepšit integraci napříč různými obory a zlepšit koordinaci mezi všemi funkcemi.

 

Using an integrated management systems approach allows an organization’s asset management system to be built on elements of its other management
systems, such as for quality, environment, health and safety, and risk management. Building on existing systems can reduce the effort and expense involved in creating and maintaining an asset management system. It can also improve integration across
different disciplines and improve cross-functional coordination.

 

Organizace, které implementovaly přístup integrovaných systémů, prokázaly přínosy integrovaného přístupu a zkrátily čas pro implementování každého nového systému. Integrovaný přístup kromě snížení nákladů snižuje rizika a zlepšuje přijetí každého nového systému.

 

Organizations that have implemented an integrated systems approach have demonstrated the benefits of the integrated approach and shortened the time to implementation of each new system. The integrated approach, in addition to reducing cost, reduces risks and improves acceptance of each new system.

Management aktiv se dotýká mnoha částí organizace, a proto je přirozeným kandidátem pro přístup integrovaných systémů.

 

Asset management, because it touches so many parts of the organization, is a natural candidate for an integrated systems approach.

3 Termíny a definice

 

3 Terms and definitions

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1 Obecné termíny

 

3.1 General terms

3.1.1
audit
systematický, nezávislý a dokumentovaný proces (3.1.19) pro získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu

 

3.1.1
audit

systematic, independent and documented process (3.1.19) for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled

POZNÁMKA 1 k heslu Audit může být interní (audit první stranou) nebo externí (audit druhou stranou nebo třetí stranou) a může být i kombinovaný nebo integrovaný (audit sdružující dva nebo více oborů).

 

Note 1 to entry: An audit can be an internal audit (first party) or an external audit (second party or third party), and it can be a combined or integrated audit (combining two or more disciplines).

POZNÁMKA 2 k heslu „Důkaz z auditu“ a „kritéria auditu“ jsou definovány v ISO 19011.

 

Note 2 to entry: “Audit evidence” and “audit criteria” are defined in ISO 19011.

3.1.2
způsobilost
<management aktiv> míra způsobilosti a schopnosti entity (systému, osoby nebo organizace (3.1.13)) dosáhnout svých cílů (3.1.12)

 

3.1.2
capability
<asset management>
measure of capacity and the ability of an entity (system, person or organization (3.1.13)) to achieve its objectives (3.1.12)

 

POZNÁMKA 1 k heslu Způsobilosti managementu aktiv (3.3.1) zahrnují procesy (3.1.19), zdroje, kompetence (3.1.3) a technologie umožňující efektivní a účinný vývoj a poskytování plánů managementu aktiv (3.3.2) a činností v rámci životnosti aktiv (3.2.2) a jejich neustálé zlepšování (3.1.5).

 

Note 1 to entry: Asset management (3.3.1) capabilities include processes (3.1.19), resources, competences (3.1.3) and technologies to enable the effective and efficient development and delivery of asset management plans (3.3.2) and asset life (3.2.2) activities, and their continual improvement (3.1.5).

3.1.3
kompetence

schopnost využít znalostí a dovedností k dosažení zamýšlených výsledků

 

3.1.3
competence
ability to apply knowledge and skills to achieve
intended results

3.1.4
shoda

splnění požadavku (3.1.20)

 

3.1.4
conformity

fulfilment of a requirement (3.1.20)

3.1.5
neustálé zlepšování

opakující se činnost ke zvyšování výkonnosti (3.1.17)

 

3.1.5
continual improvement

recurring activity to enhance performance (3.1.17)

3.1.6
dokumentované informace

informace, u kterých se požaduje, aby byly organizací (3.1.13) řízeny a udržovány, včetně médií, na nichž jsou uloženy

 

3.1.6
documented information

information required to be controlled and maintained by an organization (3.1.13) and the medium on which it is contained

POZNÁMKA 1 k heslu Dokumentované informace mohou být v jakémkoli formátu a na jakýchkoli médiích a z jakýchkoli zdrojů.

 

Note 1 to entry: Documented information can be in any format and media and from any source.

POZNÁMKA 2 k heslu Dokumentované informace se mohou vztahovat k

 

Note 2 to entry: Documented information can refer to:

 • systému managementu (3.4.2), včetně souvisejících procesů (3.1.19);

 

  the management system (3.4.2), including related processes (3.1.19);

  informacím vytvořeným za účelem provozování organizace (dokumentace);

 

  information created in order for the organization to operate (documentation);

  důkazu o dosažených výsledcích (např. záznamy, klíčové ukazatele výkonnosti).

 

  evidence of results achieved (e.g. records, key
  performance indicators).

 

3.1.7
efektivnost

rozsah, ve kterém se realizují plánované činnosti a ve kterém se dosahuje plánovaných výsledků

 

3.1.7
effectiveness

extent to which planned activities are realized and planned results achieved

3.1.8
incident
neplánovaná událost nebo výskyt něčeho, vedoucí ke škodě nebo jiné ztrátě

 

3.1.8
incident
unplanned event or occurrence resulting in damage or other loss

3.1.9
monitorování

určování stavu systému, procesu (3.1.19) nebo aktivity

 

3.1.9
monitoring

determining the status of a system, a process (3.1.19) or an activity

POZNÁMKA 1 k hesluPro určení stavu může být zapotřebí kontrolovat, provádět dohled nebo kriticky pozorovat.

 

Note 1 to entry: To determine the status, there may be a need to check, supervise or critically observe.

POZNÁMKA 2 k hesluPro účely managementu aktiv se smí monitorování rovněž týkat určování stavu aktiv. To se obvykle označuje jako „monitorování provozních podmínek“ nebo „monitorování výkonnosti“.

 

Note 2 to entry: For the purposes of asset management, monitoring may also refer to determining the status of an asset. This is typically referred to as “condition monitoring” or “performance monitoring”.

3.1.10
měření

proces (3.1.19) určování hodnoty

 

3.1.10
measurement
process (3.1.19) to determine a value

3.1.11
neshoda

nesplnění požadavku (3.1.20)

 

3.1.11
nonconformity
non-fulfilment of a requirement (3.1.20)

POZNÁMKA 1 k heslu Neshodou může být jakákoli odchylka od požadavků na systém managementu (3.4.2) aktiv nebo od příslušných pracovních norem, praktik, postupů, zákonných požadavků atd.

 

Note 1 to entry: Nonconformity can be any deviation from asset management system (3.4.2) requirements, or from relevant work standards, practices, procedures, legal requirements, etc.

3.1.12
cíl

výsledek, jehož se má dosáhnout

 

3.1.12
objective
result to be achieved

POZNÁMKA 1 k hesluCíl může být strategický, taktický nebo operativní.

 

Note 1 to entry: An objective can be strategic, tactical or operational.

POZNÁMKA 2 k hesluCíle se mohou vztahovat k různým oborům (např. zdraví a bezpečnost, finanční a environmentální cíle) a mohou se aplikovat na různých úrovních (např. strategická úroveň, v celé organizaci, úroveň projektu, produktu a procesu (3.1.19)).

 

Note 2 to entry: Objectives can relate to different disciplines (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process (3.1.19)).

 

POZNÁMKA 3 k hesluCíl může být vyjádřen různými způsoby, např. jako zamýšlený výstup, účel, operativní kritérium, cíl managementu aktiv (3.3.1), nebo pomocí jiných slov s obdobným významem (např. záměr, cíl nebo úkol).

 

Note 3 to entry: An objective can be expressed in other ways, e.g. as an intended outcome, a purpose, an
operational criterion, an asset management (3.3.1)
objective or by the use of other words with similar meaning (e.g. aim, goal, or target).

POZNÁMKA 4 k hesluV kontextu systémů managementu aktiv (3.4.3) jsou cíle managementu aktiv stanovovány organizací (3.1.13) v souladu s cíli organizace (3.1.14)
a s politikou (3.1.18) managementu aktiv tak, aby se dosáhlo specifických měřitelných výsledků.

 

Note 4 to entry: In the context of asset management
systems
(3.4.3), asset management objectives are set by the organization (3.1.13), consistent with the organizational objectives (3.1.14) and asset management policy (3.1.18), to achieve specific measurable results.

3.1.13
organizace

osoba nebo skupina osob, které mají své vlastní funkce s odpovědnostmi, pravomocemi a vztahy k dosažení svých cílů (3.1.12)

 

3.1.13
organization

person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives (3.1.12)

POZNÁMKA 1 k heslu Pojem organizace zahrnuje osobu samostatně výdělečně činnou, společnost, akciovou společnost, firmu, podnik, správní orgán, partnerství, dobročinnou organizaci nebo instituci, nebo jejich část či kombinaci, ať už jsou do organizace začleněny, nebo ne, veřejné, nebo soukromé, ale není na ně omezen.

 

Note 1 to entry: The concept of organization includes, but is not limited to, sole-trader, company, corporation, firm,
enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private.

3.1.14
cíl organizace
zastřešující cíl (3.1.12), který nastavuje kontext a zaměření činností organizace (3.1.13)

 

3.1.14
organizational objective

overarching objective (3.1.12) that sets the context and direction for an organization’s (3.1.13) activities

 

POZNÁMKA 1 k heslu Cíle organizace jsou stanovovány prostřednictvím činností organizace na úrovni strategického plánování.

 

Note 1 to entry: Organizational objectives are established through the strategic level planning activities of the
organization.

3.1.15
plán organizace
dokumentované informace (3.1.6), které specifikují programy pro dosahování cílů organizace (3.1.14)

 

3.1.15
organizational plan
documented information (3.1.6) that specifies the programmes to achieve the organizational objectives (3.1.14)

3.1.16
zajišťovat externě

přijmout opatření v případě, že externí organizace (3.1.13) vykonává část funkce nebo procesu (3.1.19) organizace

 

3.1.16
outsource
(verb)
make an
arrangement where an external organization (3.1.13) performs part of an organization’s function or process (3.1.19)

POZNÁMKA 1 k heslu Externí organizace je mimo rozsah systému managementu (3.4.2), přestože funkce nebo proces zajišťované externě jsou v rámci tohoto rozsahu, jestliže její činnosti ovlivňují efektivnost systému managementu aktiv (3.4.3).

 

Note 1 to entry: An external organization is outside the scope of the management system (3.4.2), although the outsourced function or process is within the scope if its activities influence the effectiveness of the asset management system (3.4.3).

3.1.17
výkonnost

měřitelný výsledek

 

3.1.17
performa
nce
measureable result

POZNÁMKA 1 k hesluVýkonnost se může vztahovat buď ke kvantitativním, nebo ke kvalitativním výsledkům.

 

Note 1 to entry: Performance can relate either to quantitative or qualitative findings.

POZNÁMKA 2 k hesluVýkonnost se může vztahovat k managementu činností, procesů (3.1.19), produktů (včetně služeb), systémů nebo organizací (3.1.13).

 

Note 2 to entry: Performance can relate to the management of activities, processes (3.1.19), products (including
services), systems or organizations (3.1.13).

POZNÁMKA 3 k hesluPro účely managementu aktiv (3.3.1) se výkonnost může vztahovat k aktivům (3.2.1) z hlediska jejich schopnosti plnit požadavky (3.1.20) nebo cíle (3.1.12).

 

Note 3 to entry: For the purposes of asset management (3.3.1), performance can relate to assets (3.2.1) in their ability to fulfil requirements (3.1.20) or objectives (3.1.12).

 

3.1.18
politika

záměry a zaměření organizace (3.1.13), formálně vyjádřené jejím vrcholovým vedením (3.1.23)

 

3.1.18
policy
intentions and direction of an organization (3.1.13) as formally expressed by its top management (3.1.23)

3.1.19
proces

soubor navzájem souvisejících nebo navzájem na sebe působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy

 

3.1.19
process
set of interrelated or interacting activities which
transforms inputs into outputs

3.1.20
požadavek

potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné

 

3.1.20
requirement
need or expectation that is stated, generally implied or obligatory

POZNÁMKA 1 k heslu„Obecně se předpokládají“ znamená, že se jedná o zvyklost nebo běžnou praxi organizace (3.1.13) a zainteresovaných stran (3.1.22) a že se uvažovaná potřeba nebo očekávání předpokládají.

 

Note 1 to entry: “Generally implied” means that it is custom or common practice for the organization (3.1.13) and
stakeholders (3.1.22) that the need or expectation under consideration is implied.

POZNÁMKA 2 k hesluSpecifikovaný požadavek je požadavek, který je stanoven, například v dokumentované informaci (3.1.6).

 

Note 2 to entry: A specified requirement is one that is stated, for example in documented information (3.1.6).

3.1.21
riziko

účinek nejistoty na cíle (3.1.12)

 

3.1.21
risk
effect of uncertainty on objectives (3.1.12)

POZNÁMKA 1 k hesluÚčinek je odchylka od očekávaného – kladná a/nebo záporná.

 

Note 1 to entry: An effect is a deviation from the expected – positive and/or negative.

POZNÁMKA 2 k hesluCíle se mohou vztahovat k různým oborům (např. zdraví a bezpečnost, finanční a environmentální cíle) a mohou se používat na různých úrovních (např. strategická úroveň, v celé organizaci, úroveň projektu, produktu a procesu (3.1.19)).

 

Note 2 to entry: Objectives can relate to different disciplines (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process (3.1.19)).

 

POZNÁMKA 3 k hesluRiziko je často charakterizováno odkazem na potenciální „události“ (jak je definováno v Pokynu ISO 73:2009, 3.5.1.3) a „následky“ (jak je definováno v Pokynu ISO 73:2009, 3.6.1.3) nebo na jejich kombinaci.

 

Note 3 to entry: Risk is often characterized by reference to potential “events” (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) and “consequences” (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), or a combination of these.

POZNÁMKA 4 k hesluRiziko se často vyjadřuje jako kombinace následků události (včetně změn okolností) a s ní související „možnosti výskytu“ (jak je definováno v Pokynu ISO 73:2009, 3.6.1.1).

 

Note 4 to entry: Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated “likelihood” (ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) of occurrence.

POZNÁMKA 5 k heslu Nejistota je stav nedostatku informací, dokonce i částečného, související s událostí, jejím následkem nebo možností výskytu a s jejich pochopením nebo znalostí.

 

Note 5 to entry: Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.

[ZDROJ: Pokyn ISO 73:2009, 1.1]

 

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 1.1]

3.1.22
zainteresovaná strana

osoba nebo organizace (3.1.13), která může mít vliv na určité rozhodnutí nebo činnost (aktivitu) nebo jimi může být sama ovlivněna nebo se jimi cítí být
ovlivněna

 

3.1.22
stakeholder

person or organization (3.1.13) that can affect, be affected by, or perceive themselves to be affected by a decision or activity

POZNÁMKA 1 k heslu V angličtině se „stakeholder“ může rovněž označovat jako „interested party“.

 

Note 1 to entry: A “stakeholder” can also be referred to as an “interested party”.

3.1.23
vrcholové vedení
osoba nebo skupina osob, která vede a řídí organizaci (3.1.13) na nejvyšší úrovni

 

3.1.23
top management
person or group of people who directs and controls an organization (3.1.13) at the highest level

POZNÁMKA 1 k hesluVrcholové vedení rozhoduje o delto-vání pravomocí a poskytuje zdroje v rámci organizace.

 

Note 1 to entry: Top management has the power to delegate authority and provide resources within the organization.

 

POZNÁMKA 2 k hesluJestliže rozsah systému managementu (3.4.2) pokrývá pouze část organizace, je vrcholovým vedením osoba nebo skupina osob, která vede a řídí tuto část organizace. Je-li použito více systémů managementu aktiv (3.4.3), mají být systémy navrženy tak, aby byla činnost koordinována.

 

Note 2 to entry: If the scope of the management system (3.4.2) covers only part of an organization, then top management refers to those who direct and control that part of the organization. If multiple asset management systems (3.4.3) are employed, the systems should be designed to coordinate efforts.

3.2 Termíny vztahující se k aktivům

 

3.2 Terms relating to assets

3.2.1
aktivum

položka, věc nebo entita, které mají potenciální nebo skutečnou hodnotu pro organizaci (3.1.13)

 

3.2.1
asset
item, thing or entity that has potential or actual value to an organization (3.1.13)

POZNÁMKA 1 k hesluHodnota může být hmotná, finanční nebo nefinanční a zahrnuje úvahy o rizicích (3.1.21) a odpovědnostech. V různých etapách životnosti aktiv (3.2.2) může být hodnota kladná nebo záporná.

 

Note 1 to entry: Value can be tangible or intangible, financial or non-financial, and includes consideration of risks (3.1.21) and liabilities. It can be positive or negative at different stages of the asset life (3.2.2).

POZNÁMKA 2 k hesluHmotná aktiva se obvykle týkají zařízení, inventáře (zásob) a majetku, které jsou ve vlastnictví organizace. Hmotná aktiva jsou opakem nehmotných aktiv, která nejsou fyzickým majetkem, jako jsou leasingy, obchodní známky, digitální aktiva, užití práv, licence, práva na duševní vlastnictví, prestiž nebo dohody.

 

Note 2 to entry: Physical assets usually refer to equipment, inventory and properties owned by the organization. Physical assets are the opposite of intangible assets, which are non-physical assets such as leases, brands, digital assets, use rights, licences, intellectual property rights, reputation or agreements.

POZNÁMKA 3 k hesluSeskupení aktiv označované jako systém aktiv (3.2.5) by se rovněž mohlo považovat za aktiva.

 

Note 3 to entry: A grouping of assets referred to as an asset system (3.2.5) could also be considered as an asset.

 

3.2.2
životnost aktiv
období od vytvoření aktiv (3.2.1) do konce životnosti aktiv

 

3.2.2
asset life
period from asset (3.2.1) creation to asset end-of-life

3.2.3
životní cyklus
etapy dotčené řízením aktiv (3.2.1)

 

3.2.3
life cycle
stages involved in the management of an asset (3.2.1)

POZNÁMKA 1 k heslu Pojmenování, počet etap a činnosti v rámci každé etapy se obvykle v různých odvětvích průmyslu liší a určuje je organizace (3.1.13).

 

Note 1 to entry: The naming and number of the stages and the activities under each stage usually vary in different industry sectors and are determined by the organization (3.1.13).

3.2.4
portfolio aktiv
aktiva (3.2.1), která se nacházejí v rámci rozsahu systému managementu aktiv (3.4.3)

 

3.2.4
asset portfolio
assets (3.2.1) that are within the scope of the asset management system (3.4.3)

POZNÁMKA 1 k hesluPortfolio je obvykle vytvořeno a určeno pro manažerské kontrolní účely. Portfolia pro fyzický hardware mohou být vymezena kategorií (např. závod, zařízení, nářadí, pozemek). Portfolia pro software mohou být vymezena vydavateli softwaru nebo platformou (např. PC, server, sálový počítač).

 

Note 1 to entry: A portfolio is typically established and
assigned for managerial control purposes. Portfolios for physical hardware might be defined by category (e.g. plant, equipment, tools, land). Software portfolios might be
defined by software publisher, or by platform (e.g. PC, server, mainframe).

POZNÁMKA 2 k hesluSystém managementu aktiv může zahrnovat více portfolií aktiv. Je-li použito více portfolií aktiv a více systémů managementu aktiv, mají být aktivity v rámci managementu aktiv (3.3.1) koordinovány mezi portfolii a systémy.

 

Note 2 to entry: An asset management system can
encompass multiple asset portfolios. Where multiple asset portfolios and asset management systems are employed, asset management (3.3.1) activities should be coordinated between the portfolios and systems.

3.2.5
systém aktiv
soubor vzájemně působících nebo vzájemně souvisejících aktiv (3.2.1)

 

3.2.5
asset system
set of assets (3.2.1) that interact or are interrelated

 

3.2.6
typ aktiv
seskupení aktiv (3.2.1) mající společné charakteristiky, které vymezují tato aktiva jako skupinu nebo třídu

 

3.2.6
asset type
grouping of assets (3.2.1) having common
characteristics that distinguish those assets as a group or class

PŘÍKLAD Hmotná aktiva, informační aktiva, nehmotná aktiva, kritická aktiva (3.2.7), zmocňovací aktiva, lineární aktiva, aktiva informační a komunikační technologie (ICT), infrastrukturní aktiva, movitá aktiva.

 

EXAMPLE Physical assets, information assets, intangible assets, critical assets (3.2.7), enabling assets, linear assets, information and communications technology (ICT) assets, infrastructure assets, moveable assets.

3.2.7
kritické aktivum
aktivum (3.2.1) s potenciálem výrazně ovlivnit dosahování cílů (3.1.12) organizace (3.1.13)

 

3.2.7
critical asset
asset (3.2.1) having potential to significantly impact on the achievement of the organization’s (3.1.13) objectives (3.1.12)

POZNÁMKA 1 k hesluAktiva mohou být bezpečnostně kritická, environmentálně kritická nebo výkonnostně kritická (3.1.17) a mohou se vztahovat k právním, regulačním nebo zákonným požadavkům (3.1.20).

 

Note 1 to entry: Assets can be safety-critical, environment-critical or performance-critical (3.1.17) and can relate to legal, regulatory or statutory requirements (3.1.20).

POZNÁMKA 2 k hesluKritická aktiva se mohou týkat těch aktiv, která jsou nezbytná pro poskytování služeb kritickým zákazníkům.

 

Note 2 to entry: Critical assets can refer to those assets necessary to provide services to critical customers.

POZNÁMKA 3 k hesluSystémy aktiv (3.2.5) lze rozlišovat jako kritické podobným způsobem jako jednotlivá aktiva.

 

Note 3 to entry: Asset systems (3.2.5) can be distinguished as being critical in a similar manner to individual assets.

3.3 Termíny vztahující se k managementu aktiv

 

3.3 Terms relating to asset management

3.3.1
management aktiv
koordinovaná aktivita organizace (3.1.13) zaměřená na zhodnocení aktiv (3.2.1)

 

3.3.1
asset management
coordinated activity of an organization (3.1.13) to realize value from assets (3.2.1)

 

POZNÁMKA 1 k hesluRealizace hodnoty bude obvykle zahrnovat vyvažování nákladů, rizik (3.1.21), příležitostí a přínosů v oblasti výkonnosti (3.1.17).

 

Note 1 to entry: Realization of value will normally involve a balancing of costs, risks (3.1.21), opportunities and
performance (3.1.17) benefits.

POZNÁMKA 2 k hesluAktivita se může rovněž týkat použití prvků systému managementu aktiv (3.4.3).

 

Note 2 to entry: Activity can also refer to the application of the elements of the asset management system (3.4.3).

POZNÁMKA 3 k hesluTermín „aktivita“ široký význam a může zahrnovat například přístup, plánování, plány a jejich implementaci.

 

Note 3 to entry: The term “activity” has a broad meaning and can include, for example, the approach, the planning, the plans and their implementation.

3.3.2
strategický plán managementu aktiv
SAMP
dokumentované informace (3.1.6) specifikující, jak mají být cíle organizace (3.1.14) převedeny na cíle (3.1.12) managementu aktiv (3.3.1), přístup k vypracování plánů managementu aktiv (3.3.3) a roli systému managementu aktiv (3.4.3) při podpoře
dosahování cílů managementu aktiv

 

3.3.2
strategic asset management plan
SAMP
documented information (3.1.6) that specifies how organizational objectives (3.1.14) are to be converted into asset management (3.3.1) objectives (3.1.12), the approach for developing asset management plans (3.3.3), and the role of the asset management system (3.4.3) in supporting achievement of the asset
management objectives

POZNÁMKA 1 k hesluStrategický plán managementu aktiv je odvozen z plánu organizace (3.1.15).

 

Note 1 to entry: A strategic asset management plan is
derived from the organizational plan (3.1.15).

POZNÁMKA 2 k hesluStrategický plán managementu aktiv smí být obsažen v plánu organizace nebo smí být jeho dílčím plánem.

 

Note 2 to entry: A strategic asset management plan may be contained in, or may be a subsidiary plan of, the
organizational plan.

3.3.3
plán managementu aktiv
dokumentované informace (3.1.6) specifikující činnosti, zdroje a časové plány potřebné pro jednotlivé aktivum (3.2.1) nebo pro seskupení aktiv, aby se dosáhlo cílů (3.1.12) managementu aktiv (3.3.1) organizace (3.1.13)

 

3.3.3
asset management plan
documented information (3.1.6) that specifies the activities, resources and timescales required for an individual asset (3.2.1), or a grouping of assets, to achieve the organization’s (3.1.13) asset management (3.3.1) objectives (3.1.12)

 

POZNÁMKA 1 k hesluSeskupení aktiv může být podle typu aktiv (3.2.6), třídy aktiv, systému aktiv (3.2.5) nebo portfolia aktiv (3.2.4).

 

Note 1 to entry: The grouping of assets may be by asset type (3.2.6), asset class, asset system (3.2.5) or asset
portfolio
(3.2.4).

POZNÁMKA 2 k hesluPlán managementu aktiv je odvozen ze strategického plánu managementu aktiv (3.3.2).

 

Note 2 to entry: An asset management plan is derived from the strategic asset management plan (3.3.2).

POZNÁMKA 3 k hesluPlán managementu aktiv může být obsažen ve strategickém plánu managementu aktiv nebo může být jeho dílčím plánem.

 

Note 3 to entry: An asset management plan may be
contained in, or may be a subsidiary plan of, the strategic asset management plan.

3.3.4
preventivní opatření
opatření k odstranění příčiny potenciální neshody (3.1.11) nebo jiné nežádoucí potenciální situace

 

3.3.4
preventive action
action to eliminate the cause of a potential
nonconformity (3.1.11) or other undesirable potential situation

POZNÁMKA 1 k hesluDefinice je specifická pouze pro aktivity v rámci managementu aktiv (3.3.1).

 

Note 1 to entry: This definition is specific to asset
management
(3.3.1) activities only.

POZNÁMKA 2 k hesluMůže existovat více než jedna příčina potenciální neshody.

 

Note 2 to entry: There can be more than one cause for a potential nonconformity.

POZNÁMKA 3 k hesluPreventivní opatření se přijímá s cílem zabránit výskytu a zachovat funkci aktiva (3.2.1), zatímco nápravné opatření (3.4.1) se přijímá s cílem zabránit opětovnému výskytu.

 

Note 3 to entry: Preventive action is taken to prevent
occurrence and to preserve an asset’s (3.2.1) function, whereas corrective action (3.4.1) is taken to prevent
recurrence.

POZNÁMKA 4 k hesluPreventivní opatření se obvykle provádí, když je aktivum funkčně dostupné a ovladatelné nebo před začátkem funkčního selhání.

 

Note 4 to entry: Preventive action is normally carried out while the asset is functionally available and operable or prior to the initiation of functional failure.

POZNÁMKA 5 k hesluPreventivní opatření zahrnuje
doplňování spotřebního materiálu tam, kde je spotřeba funkčním požadavkem (3.1.19).

 

Note 5 to entry: Preventive action includes the
replenishment of consumables where the consumption is a functional requirement (3.1.19).

 

[ZDROJ: ISO 9000:2005, 3.6.4, modifikováno – Byla modifikována poznámka 3 k heslu. Byly doplněny poznámky 1, 4 a 5.]

 

[SOURCE: ISO 9000:2005, 3.6.4, modified – Note 3 to entry has been modified; Notes 1, 4 and 5 have been added]

3.3.5
prediktivní opatření
opatření k monitorování stavu aktiva (3.2.1) a k predikování potřeby preventivního opatření (3.3.4) nebo nápravného opatření (3.4.1)

 

3.3.5
predictive action
action to monitor the condition of an asset (3.2.1) and predict the need for preventive action (3.3.4) or
corrective action (3.4.1)

POZNÁMKA 1 k heslu Prediktivní opatření se také běžně označuje buď jako „monitorování provozních podmínek“, nebo „monitorování výkonnosti“.

 

Note 1 to entry: Predictive action is also commonly referred to as either “condition monitoring” or “performance monitoring”.

3.3.6
úroveň služby
parametry nebo kombinace parametrů, které odrážejí sociální, politické, environmentální a ekonomické výstupy, které organizace (3.1.13) poskytuje

 

3.3.6
level of service
parameters, or combination of parameters, which reflect social, political, environmental and economic outcomes that the organization (3.1.13) delivers

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry mohou zahrnovat bezpečnost, spokojenost zákazníka, kvalitu, kvantitu, kapacitu, bezporuchovost, schopnost reagovat na podněty, environmentální přijatelnost, náklady a dostupnost.

 

Note 1 to entry: The parameters can include safety,
customer satisfaction, quality, quantity, capacity, reliability, responsiveness, environmental acceptability, cost and availability.

3.4 Termíny vztahující se k systému managementu aktiv

 

3.4 Terms relating to asset management system

3.4.1
nápravné opatření

opatření k odstranění příčiny neshody (3.1.11) a zabránění jejímu opětovnému výskytu

 

3.4.1
corrective action

action to eliminate the cause of a nonconformity (3.1.11) and to prevent recurrence

POZNÁMKA 1 k heslu V případě jiných nežádoucích výstupů je opatření nezbytné pro minimalizování nebo odstranění příčin a pro zmírnění dopadu nebo zabránění opětovnému výskytu. Taková opatření jsou ve smyslu této definice mimo koncepci nápravného opatření.

 

Note 1 to entry: In the case of other undesirable outcomes, action is necessary to minimize or eliminate the causes and to reduce the impact or prevent recurrence. Such actions fall outside the concept of corrective action, in the sense of this definition.

 

3.4.2
systém managementu
soustava navzájem souvisejících nebo navzájem na sebe působících prvků organizace (3.1.13) pro stanovení politik (3.1.18), cílů (3.1.12) a procesů (3.1.19) k dosažení těchto cílů

 

3.4.2
management system
set of interrelated or interacting elements of an
organization (3.1.13) to establish policies (3.1.18) and objectives (3.1.12) and processes (3.1.19) to achieve those objectives

POZNÁMKA 1 k hesluSystém managementu se může týkat jednoho oboru nebo více oborů.

 

Note 1 to entry: A management system can address a single discipline or several disciplines.

POZNÁMKA 2 k hesluPrvky systému zahrnují strukturu organizace, úlohy a odpovědnosti, plánování, provoz atd.

 

Note 2 to entry: The system elements include the organization’s structure, roles and responsibilities, planning, operation, etc.

POZNÁMKA 3 k hesluRozsah systému managementu smí zahrnovat celou organizaci, specifické a identifikované funkce organizace, specifické a identifikované útvary organizace nebo jednu nebo více funkcí v rámci skupiny organizací.

 

Note 3 to entry: The scope of a management system may include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations.

3.4.3
systém managementu aktiv
systém managementu (3.4.2) pro management aktiv (3.3.1), jehož funkcí je stanovení politiky (3.1.18) managementu aktiv a cílů (3.1.12) managementu aktiv

 

3.4.3
asset management system
management system (3.4.2) for asset management (3.3.1) whose function is to establish the asset
management policy (3.1.18) and asset management objectives (3.1.12)

POZNÁMKA 1 k hesluSystém managementu aktiv je podmnožina managementu aktiv.

 

Note 1 to entry: The asset management system is a subset of asset management.

 

Příloha A (informativní)

 

Annex A (informative)

Informace o aktivitách v rámci managementu aktiv

 

Information on asset management activities

Relevantní tematické oblasti managementu aktiv řešené jinými zveřejněnými mezinárodními, regionálními nebo národními normami zahrnují následující, nejsou však na ně omezeny:

 

Relevant asset management subject areas addressed by other published international, regional, or national standards include, but are not limited to, the following:

 
 • management dat;

 

  data management;

  monitorování provozních podmínek;

 

  condition monitoring;

  management rizik;

 

  risk management;

  management kvality;

 

  quality management;

  environmentální management;

 

  environmental management;

  systémy a softwarové inženýrství;

 

  systems and software engineering;

  výpočet nákladů životního cyklu;

 

  life cycle costing;

  spolehlivost (pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, zajištěnost údržby);

 

  dependability (availability, reliability, maintainability, maintenance support);

  management konfigurace;

 

  configuration management;

  terotechnologie;

 

  tero-technology;

  udržitelný vývoj;

 

  sustainable development;

  kontrola;

 

  inspection;

  nedestruktivní zkoušení;

 

  non-destructive testing;

  tlaková zařízení;

 

  pressure equipment;

  finanční management;

 

  financial management;

  hodnotový management;

 

  value management;

  rázy a vibrace;

 

  shock and vibration;

  akustika;

 

  acoustics;

  kvalifikace a posuzování personálu;

 

  qualification and assessment of personnel;

  management projektu;

 

  project management;

  majetek a management majetku;

 

  property and property management;

  facility management;

 

  facilities management;

  management zařízení;

 

  equipment management;

  proces uvádění do provozu;

 

  commissioning process;

  management hospodaření s energiemi.

 

  energy management.

Uživatelé ISO 55001, ISO 55002 a této mezinárodní normy mají tam, kde je to možné, nahlédnout také do těchto norem, aby se zajistilo konzistentní provádění managementu aktiv v celé jejich organizaci.

 

Users of ISO 55001, ISO 55002 and this International Standard should also refer to such standards
wherever possible, to ensure consistent delivery of asset management throughout their organization.

 

Příloha B (informativní)

 

Annex B (informative)

Vztah mezi klíčovými prvky systému managementu aktiv

 

Relationship between key elements of an asset management system

Obrázek B.1 znázorňuje vztah mezi klíčovými prvky systému managementu aktiv.

 

Figure B.1 shows the relationship between key
elements of an asset management system.

[image]

POZNÁMKAŠedě zvýrazněný rámeček vyznačuje hranici systému managementu aktiv.

Obrázek B.1 – Vztah mezi klíčovými prvky systému managementu aktiv

[image]

NOTEThe grey highlighted box designates the boundary of the asset management system.

Figure B.1 – Relationship between key elements of an asset management system

Bibliografie

 1. ISO 9000:2005Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

 2. ISO 9001Quality management systems – Requirements

 3. ISO 9004Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach

 4. ISO 14001Environmental management systems – Requirements with guidance for use

 5. ISO 14224Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment

 6. ISO 15663-1Petroleum and natural gas industries – Life cycle costing – Part 1: Methodology

 7. ISO 15686-2Buildings and constructed assets – Service life planning – Part 2: Service life prediction procedures

 8. ISO 17359Condition monitoring and diagnostics of machines – General guidelines

 9. ISO 19011Guidelines for auditing management systems

 10. ISO 20815Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Production assurance and reliability management

 11. ISO 21500Guidance on project management

 12. ISO 22301Societal security – Business continuity management systems – Requirements

 13. ISO 31000Risk management – Principles and guidelines

 14. ISO 37500Guidance on outsourcing1)NP1)

 15. ISO 55001:2014Asset management – Management systems – Requirements

 16. ISO 55002:2014Asset management – Management systems – Guidelines on the application of ISO 55001

 17. ISO Guide 73Risk management – Vocabulary

 18. ISO/IEC 15288Systems and software engineering – System life cycle processes

 19. ISO/IEC 19770-1Information technology – Software asset management – Part 1: Processes and tiered assessment of conformance

 20. IEC 31010Risk management – Risk assessment techniques

 21. IEC 60300-1Dependability management – Part 1: Dependability management systems

 22. International Infrastructure Management Manual, International Infrastructure Management Manual, Version 4.0 2011, ISBN 0-473-10685-X, produced by NAMS New Zealand Inc. and the Institute of Public Works Engineering Australia (IPWEA)

 23. ASTM E 2132Standard Practice for Inventory Verification: Electronic and Physical Inventory of Assets

 24. ASTM E 2279Standard Practice for Establishing the Guiding Principles of Property Management

 25. ASTM E 2608Standard Practice for Equipment Control Matrix (ECM)

 26. BSI PAS 55Asset Management – Part 1: Specification for the optimized management of physical assets

 27. NEN NTA 8120Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer (Asset management for
  electricity and gas networks)

 28. Engineering Asset Management an Insurance Perspective by Ian Barnard, ISBN: 9870982516300,
  Reliabilityweb.com

 29. Physical Asset Management Handbook 4th Edition by John S. Mitchell, ISBN: 9780985361938, http://Reliabilityweb.com

 30. Making Common Sense Common Practice, Models for Operational Excellence, 4th Edition by Ron Moore, P.E., ISBN: 9780983874188, http://Reliabilityweb.com

 31. Maintenance Work Management Processes (Maintenance Strategy Series) by Terry Wireman, ISBN: 9780983225867

 32. Maintenance & Reliability Best Practices 2nd Edition by Ramesh Gulati, Publisher: Industrial Press, ISBN 970831134341

 

Upozornění : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz


ČSN ISO 55000

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2015,
32 stran
97512 Cenová skupina 413

+!5J0JG3-jhfbcc!

  

Zdroj: www.cni.cz