ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10 Květen 2015

Optické vláknové kabely –
Část 4-10: Rodová specifikace – Zemnicí lana
s optickými vlákny (OPGW) podél elektrických
silových vedení

ČSN
EN 60794- 4-10
ed. 2

35 9223

idt IEC 60794- 4-10:2014

Optical fibre cables –
Part 4-10: Family specification – Optical ground wires (OPGW) along electrical power lines

Câbles à fibres optiques –
Partie 4-10: Spécification de famille – Câbles de garde à fibres optiques (OPGW – Optical Ground Wires) le long des lignes
électriques de puissance

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 4-10: Familienspezifikation – OPGW (Optical Ground Wires) Lichtwellenleiter-Erdseile auf Starkstromleitungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60794- 4-10:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794- 4-10:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-12-03 se nahrazuje ČSN EN 60794- 4-10 (35 9223) ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma specifikuje základní požadavky na optické vlákno, kabelové prvky a vlastnosti kabelové konstrukce pro zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW). Uvádí seznam doporučovaných zkoušek pro tento typ kabelu a základní požadavky na zajištění kvality. Norma obsahuje informativní přílohu A, která udává požadavky na balení a značení kabelů.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60794-4-10:2014 dovoleno do 2017-12-03 používat dosud platnou ČSN EN 60794-4-10 (35 9223) ze září 2007.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

  1. seznam zkoušek byl doplněn o zkoušku nízkofrekvenční vibrace;

  2. definice byly doplněny o definici maximálního instalačního tahu;

  3. bylo přesněji charakterizováno mechanické chování těchto kabelů pro poskytnutí užitečných informací projektantům elektrických silových vedení;

  4. byla přesněji popsána zkouška bleskem pro zlepšení opakovatelnosti zkoušky mezi různými laboratořemi.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60104 nezavedena

IEC 60304 zavedena v ČSN IEC 304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů (idt HD 402 S2)

IEC 60793 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60793 (35 9213) Optická vlákna

IEC 60793-1-40 zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-1-44 zavedena v ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy – Mezní vlnová délka

IEC 60793-1-48 zavedena v ČSN EN 60793-1-48 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy – Polarizační vidová disperze

IEC 60793-2-50 zavedena v ČSN EN 60793-2-50 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

IEC 60794-1-1 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-1-21 dosud nezavedena

IEC 60794-1-22:2012 zavedena v ČSN EN 60794-1-22:2013 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební metody

IEC 60794-1-24:2014 zavedena v ČSN EN 60794-1-24:2015 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-24: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Elektrické zkušební metody

IEC 60794-4:2003 zavedena v ČSN EN 60794-4:2006 (35 9223) Optické kabely – Část 4: Dílčí specifikace – Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

IEC 60888 nezavedena

IEC 60889 nezavedena

IEC 61089:1991 nezavedena

IEC 61232 zavedena v ČSN EN 61232 (34 7505) Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku

IEC 61394 zavedena v ČSN EN 61394 (34 7510) Venkovní vedení – Požadavky na maziva pro holé vodiče z hliníku, slitiny hliníku a oceli

IEC 61395 zavedena v ČSN EN 61395 (34 7474) Vodiče venkovního elektrického vedení – Postup zkoušky tečením u lanovaných vodičů

Souvisící ČSN

ČSN EN 60794-1-20 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-20: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Obecně a definice

ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-23: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Zkušební metody kabelových prvků

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.  

Zdroj: www.cni.cz