ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60 Září 2015

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu –
Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN
EN ISO 4064-1

25 7811

idt ISO 4064-1:2014

Water meters for cold potable water and hot water –
Part 1: Metrological and technical requirements

Compteurs d’eau potable froide et chaude –
Partie 1: Exigences métrologiques et techniques

Wasserzähler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heißem Wasser –
Teil 1: Metrologische und technische Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4064-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status české technické normy jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4064-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status of a Czech Standards the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4064-1 (25 7811) z ledna 2015.

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 4064-4 (25 7811) ze září 2015 nahrazuje ČSN EN 14154-1+A2 (25 7811) z prosince 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 4064-1:2014 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 4064-1 z ledna 2015 převzala EN ISO 4064-1:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Český metrologický institut, IČ 00177016, Ing. Miroslav Pospíšil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 4064-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červen 2014

ICS 91.140.60 Nahrazuje EN 14154-1:2005+A2:2011

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu –
Část 1: Metrologické a technické požadavky
(ISO 4064-1:2014)

Water meters for cold potable water and hot water –
Part 1: Metrological and technical requirements
(ISO 4064-1:2014) 

Compteurs d’eau potable froide et chaude –
Partie 1: Exigences métrologiques et techniques
(ISO 4064-1:2014)

Wasserzähler zum Messen von kaltem Trinkwasser
und heißem Wasser –
Teil 1: Metrologische und technische Anforderungen
(ISO 4064-1:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-09-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 4064-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 4064-1:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 30 Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 92 Vodoměry, jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14154-1:2005+A2:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 4064-1:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 4064-1:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

3.1 Vodoměry a jejich části 6

3.2 Metrologické vlastnosti 9

3.3 Pracovní podmínky 10

3.4 Zkušební podmínky 12

3.5 Elektronické a elektrické zařízení 14

3.6 Použití určitých termínů v Evropském hospodářském prostoru 14

4 Metrologické požadavky 15

4.1 Hodnoty Q1, Q2, Q3Q4 15

4.2 Třída přesnosti a největší dovolená chyba 15

4.3 Požadavky na měřidla a pomocná zařízení 17

5 Měřidla vybavená elektronickými zařízeními 18

5.1 Obecné požadavky 18

5.2 Zdroj napájení 18

6 Technické požadavky 19

6.1 Materiály a konstrukce vodoměrů 19

6.2 Justování a korekce 20

6.3 Instalační podmínky 20

6.4 Stanovené pracovní podmínky 21

6.5 Tlaková ztráta 21

6.6 Značky a nápisy 22

6.7 Indikační zařízení 23

6.8 Ochranná zařízení 25

7 Metrologické kontroly 26

7.1 Referenční podmínky 26

7.2 Hodnocení a schvalování typu 26

7.3 Prvotní ověření 30

Příloha A (normativní) Funkční zkoušky pro vodoměry s elektronickými zařízeními 31

Příloha B (normativní) Kontrolní příslušenství 33

Příloha C (informativní) Dovolené chyby v provozu a následném ověřování 36

Bibliografie 37

Příloha ZA (inforrmativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 22/2004/ES 38

1 Předmět normy

Tato část ISO 4064:2014|OIML R 49 stanovuje metrologické a technické požadavky pro vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje naměřený objem.

Tato část platí vedle vodoměrů založených na mechanickém principu i pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronickém principu a pro vodoměry založené na mechanickém principu zahrnující elektronická zařízení používané k měření skutečného objemu proteklé studené pitné vody nebo teplé vody.

Tato část ISO 4064:2014|OIML R 49 platí také pro elektronická pomocná zařízení. Pravidla pro pomocná zařízení jsou nezávazná. Nicméně národní nebo mezinárodní předpisy stanovují některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k použití vodoměrů.

POZNÁMKA Jakékoliv národní předpisy používané v příslušné zemi.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz