ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60 Září 2015

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu –
Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN
EN ISO 4064-3

25 7811

idt ISO 4064-3:2014

Water meters for cold potable water and hot water –
Part 3: Test report format

Compteurs d’eau potable froide et chaude –
Partie 3: Format du rapport d’essai

Wasserzähler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heißem Wasser –
Teil3: Format des Prüfberichtes

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4064-3:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status české technické normy jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4064-3:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status of a Czech Standards the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4064-3 (25 7811) z ledna 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 4064-3:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 4064-3 z ledna 2015 převzala EN ISO 4064-3:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4064­1:2014|OIML R 49­1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4064­1:2015 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky

ISO 4064­2:2014|OIML R 49­2:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4064­2:2015 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 2: Zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Český metrologický institut, IČ 00177016, Ing. Miroslav Pospíšil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 4064-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červen 2014

ICS 91.140.60

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu –
Část 3: Formát zkušební zprávy
(ISO 4064-3:2014)

Water meters for cold potable water and hot water –
Part 3: Test report format
(ISO 4064-3:2014) 

Compteurs d’eau potable froide et chaude –
Partie 3: Format du rapport d’essai
(ISO 4064-3:2014)

Wasserzähler zum Messen von kaltem Trinkwasser
und heißem Wasser –
Teil 3: Format des Prüfberichtes
(ISO 4064-3:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-09-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 4064-3:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 4064-3:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 30 Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 92 Vodoměry , jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 4064-3:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 4064-3:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny, definice, značky a zkrácené termíny 6

4 Zpráva o hodnocení typu 6

4.1 Obecně 6

4.2 Informace týkající se typu 7

4.3 Obecné informace týkající se zkušebního vybavení 14

4.4 Check list pro zkoumání a funkční zkoušky vodoměru 15

4.5 Zkoušky pro hodnocení typu (pro všechny vodoměry) 24

4.6 Zkoušky hodnocení typu (pro elektronické vodoměry a mechanické vodoměry s elektronickými součástmi) 43

5 Zpráva o prvotním ověření 63

5.1 Obecně 63

5.2 Informace týkající se ověřování EUT 63

5.3 Zkušební zpráva o prvotním ověření (ISO 4064-2:2014|OIML R 49-2:2013, kapitola 10) 63

Příloha A (normativní) Seznam dokumentů týkajících se typu (ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 7.2.9) 67

Příloha B (normativní) Seznam zkušebního vybavení použitého při zkoumání a zkouškách 68

1 Předmět normy

Tato část ISO 4064|OIML R 49 specifikuje formát zkušební zprávy k použití ve spojení s ISO 4064-1|OIML R 49-1 a ISO 4064-2|OIML R 49-2 pro vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz