ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60 Září 2015

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu –
Část 5: Požadavky na instalaci

ČSN
EN ISO 4064-5

25 7811

idt ISO 4064-5:2014

Water meters for cold potable water and hot water –
Part 5: Installation requirements

Compteurs d’eau potable froide et chaude –
Partie 5: Exigences d’installation

Wasserzähler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heißem Wasser –
Teil 5: Einbaubedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4064-5:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status české technické normy jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4064-5:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status of a Czech Standards the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN EN 14154-2+A2 (25 7811) z prosince 2011 a ČSN EN ISO 4064-5 (25 7811) z ledna 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 4064-5:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 4064-5 z ledna 2015 převzala EN ISO 4064-5:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4064-1:2015 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky

ISO 6817 zavedena v ČSN EN ISO 6817 (25 7740) Měření průtoku vodivých kapalin v uzavřených profilech – Metoda užívající indukční průtokoměry

Vypracování normy

Zpracovatel: Český metrologický institut, IČ 00177016, Ing. Miroslav Pospíšil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 4064-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červen 2014

ICS 91.140.60 Nahrazuje EN 14154-2:2005+A2:2011

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu –
Část 5: Požadavky na instalaci
(ISO 4064-5:2014)

Water meters for cold potable water and hot water –
Part 5: Installation requirements
(ISO 4064-5:2014) 

Compteurs d'eau potable froide et chaude –
Partie 5: Exigences d'installation
(ISO 4064-5:2014)

Wasserzähler zum Messen von kaltem Trinkwasser
und heißem Wasser –
Teil 5: Einbaubedingungen
(ISO 4064-5:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-09-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 4064-5:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 4064-5:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 30 Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 92 Vodoměry, jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14154-2:2005+A2:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 4064-5:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 4064-5:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Kritéria pro volbu vodoměrů 7

4.1 Obecné úvahy 7

4.2 Informace, které jsou poskytovány výrobcem 7

4.3 Měřidla pracující paralelně nebo ve skupině 7

5 Přípojné armatury 8

5.1 Obecně 8

5.2 Před měřidlem 8

5.3 Za měřidlem 8

6 Instalace 8

6.1 Obecné požadavky 8

6.2 Požadavky na instalaci 8

6.3 Kvalita vody (nerozpustné částice) 9

6.4 Indukční měřidla 9

6.5 Měřidla pracující paralelně nebo ve skupině 9

6.6 Zabezpečení provozu 9

7 Hydraulické poruchy 10

7.1 Obecné úvahy 10

7.2 Metody eliminace poruch 10

8 První operace nového nebo opraveného měřidla 11

8.1 Obecné úvahy 11

8.2 Měřidla pracující paralelně nebo ve skupině 11

8.3 Ochrana měřidla 11

8.4 Bezpečnost obsluhy a uživatelů 13

8.5 Pohodlí obsluhy – Přístup k vodoměru a armaturám 14

Bibliografie 15

1 Předmět normy

Tato část ISO 4064:2014|OIML R 49 stanovuje metrologické a technické požadavky pro vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje naměřený objem.

Tato část ISO 4064 specifikuje kritéria pro volbu jednoduchých, kombinovaných a soustředných vodoměrů, připojených armatur, instalace, zvláštních požadavků na měřidla a první činnost nových nebo opravených měřidel k zajištění správného konstantního měření a spolehlivého čtení měřidla.

Pro doplnění k měřidlům na mechanickém principu tato část ISO 4064 také platí pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronických principech a vodoměrech založených na mechanických principech zahrnujících elektronická zařízení používaná k měření objemu studené pitné vody a teplé vody. Platí také pro elektronická pomocná zařízení. Pomocná zařízení jsou nezávazná. Avšak národní nebo mezinárodní předpisy smí učinit některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k používání vodoměru.

Doporučení této části ISO 4064 platí pro vodoměry, resp. technologie, definované jako integrační měřicí přístroje spojitě stanovující objem vody jimi proteklý.

POZNÁMKA Jakékoliv národní předpisy platí v zemi použití.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz