ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.40 Červen 2015

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l,
zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem –
Část 2: Další požadavky pro systémy zcela
nebo částečně zapuštěné do země

ČSN
EN 13071-2+A1

26 9383

 

Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied – Part 2: Additional requirements for underground
or partly underground systems

Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure ou égale à 5 000 l, levés par le haut et vidés par le bas –
Partie 2: Exigences complémentaires relatives aux systèmes enterrés ou semi-enterrés

Stationäre Abfallsammelbehälter bis 5 000 l, mit Behälteraufnahme an der Oberseite und Bodenentleerung –
Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für unterirdische oder teilweise unterirdische Systeme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13071-2:2008+A1:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13071-2:2008+A1:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13071-2+A1 (26 9383) z dubna 2014.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13071-2+A1 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z dubna 2014 převzala EN 13071-2+A1 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2014. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10327 nezavedena

EN 13071-1:2008 zavedena v ČSN EN 13071-1:2008 (26 9383) Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem – Část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8560) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

ISO 2081 zavedena v ČSN EN ISO 2081 (03 8511) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO s. p., Praha, IČ 0031139, Magdalena Bambousková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 13071-2:2008+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Říjen 2013

ICS 13.030.40 Nahrazuje EN 13071-2:2008

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l,
zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem –
Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země

Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied –
Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems) 

Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure
ou égale à 5 000 l, levés par le haut et vidés
par le bas –
Partie 2: Exigences complémentaires relatives
aux systèmes enterrés ou semi-enterrés)

Stationäre Abfallsammelbehälter bis 5 000 l,
mit Behälteraufnahme an der Oberseite
und Bodenentleerung –
Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für unterirdische
oder teilweise unterirdische Systeme

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2008-04-18 a zahrnuje Opravu 1 vydanou CEN dne 2010-03-24 a Dodatek 1 schválený CEN dne 2013-08-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13071-2:2008+A1:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Tento dokument (EN 13071-2:2008+A1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 183 Odpadové hospodářství, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, nejpozději do dubna 2014, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

!Tento dokument nahrazuje EN 13071-2:2008."

Tato evropská norma zahrnuje opravu 1 vydanou CEN 2010-03-24 a změnu 1 schválenou CEN 2013-08-19.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu změnou je označen v textu značkami !".

Úpravy související s opravou CEN byly provedeny na příslušných místech v textu a jsou označeny značkami ˜‹.

Část 1 se zabývá obecnými požadavky na stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem. Některé technické změny vzhledem k předchozímu vydání, EN 13071:2002, řeší:

  1. minimální kapacitu 80 l, která byla odstraněna;

  2. definice a obecné požadavky pro kontejnery typu A a typu B;

  3. zkušební podmínky včetně nové zkoušky odolnosti střechy;

  4. změny datového listu, označování a protokolu o zkoušce;

  5. vypuštění přílohy A, která se zabývá metodou zkoušky hluku pro kontejnery na sběr odpadního skla pro typ A
    a typ B, s objemy většími než nebo rovnající se 500 l.

Část 2 se vztahuje na dodatečné požadavky na podzemní nebo částečně podzemní kontejnery.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 7

4.1 Obecné požadavky 7

4.2 Konstrukce 7

4.3 Bezpečnostní požadavky 7

4.3.1 Jáma 7

4.3.2 Pochozí plošina 8

4.3.3 Bezpečnostní podlaha 8

4.3.4 Bezpečnostní zábrana 8

5 Zkušební podmínky 8

6 Zkušební postupy 8

6.1 Zkoušky prováděné na kontejneru 8

6.2 Specifické zkoušky prováděné na systémech zcela nebo částečně zapuštěných do země 8

6.2.1 Odolnost bezpečnostní zábrany 8

6.2.2 Odolnost bezpečnostní podlahy 9

6.2.3 Funkčnost bezpečnostní podlahy a bezpečnostní zábrany 9

6.2.4 Odolnost pochozí plošiny 9

6.2.5 Odolnost vystupující části vůči vnějším nárazům 9

6.3 Koroze 10

6.4 Působení povětrnostních vlivů (jen pro termoplasty) 11

6.4.1 Požadavek 11

6.4.2 Postup 11

6.5 Pořadí zkoušek 11

7 Doporučení 11

8 Datový doklad 11

9 Značení 11

10 Protokol o zkoušce 11

Příloha A (informativní) A – odchylky 12

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země pro stacionární kontejnery zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem, používané pro sběr pevného odpadu, jiného než nebezpečného, s objemem do 5 000 l.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz