ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.140.10; 91.060.01 Červen 2015

Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 1013+A1

74 7707

 

Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings – Requirements
and test methods

Plaques d’éclairement profilées, simple paroi, en matière plastique, pour toitures, bardages et plafonds intérieurs
et extérieurs – Exigences et méthodes d’essai

Lichtdurchlässige, einschalige profilierte Platten aus Kunststoff für Innen- und Außenanwendungen an Dächern, Wänden und Decken – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1013:2012+A1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1013:2012+A1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-09-30 se nahrazuje ČSN EN 1013 (74 7707) z října 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 1013+A1 dovoleno do 2016-09-30 používat dosud platnou ČSN EN 1013 z října 2013.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z prosince 2014. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen textem vloženým mezi obě značky.

Proti předchozí normě byly změněny články týkající se posuzování shody a příloha ZA zohledňující ustanovení nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011 (CPR).

Informace o citovaných dokumentech

EN 59 zavedena v ČSN EN 59 (64 4009) Sklem vyztužené plasty – Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

CEN/TS 1187:2012 zavedena v ČSN P CEN/TS 1187:2012 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13823:2010 zavedena v ČSN EN 13823:2010 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 178 zavedena v ČSN EN ISO 178 (64 0607) Plasty – Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 472:2001 nezavedena 1

EN ISO 527-1 zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 527-4 zavedena v ČSN EN ISO 527-4 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

EN ISO 1043-1:2011 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1:2012 (64 0002) Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

EN ISO 1043-2:2011 zavedena v ČSN EN ISO 1043-2:2012 (64 0002) Plasty – Značky a zkratky – Část 2: Plniva a výztužné materiály

EN ISO 1172:1998 zavedena v ČSN EN ISO 1172:1999 (64 4041) Textilní sklo – Vyztužené prepregy (před-
impregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty – Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva – Kalcinační metoda

EN ISO 4892-2:2006 nezavedena 2

EN ISO 4892-3:2006 nezavedena 3

EN ISO 6603-1 zavedena v ČSN EN ISO 6603-1 (64 0628) Plasty – Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání – Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 11664-1 zavedena v ČSN EN ISO 11664-1 (01 1720) Kolorimetrie – Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE

EN ISO 11664-2:2011 zavedena v ČSN EN ISO 11664-2:2011 (01 1720) Kolorimetrie – Část 2: Normální druhy světla CIE

EN ISO 11925-2:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2:2011 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry

EN ISO 13468-1 zavedena v ČSN EN ISO 13468-1 (64 0283) Plasty – Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály – Část 1: Jednopaprskový přístroj

EN ISO 13468-2 zavedena v ČSN EN ISO 13468-2 (64 0283) Plasty – Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály – Část 2: Dvoupaprskový přístroj

EN ISO 14125 zavedena v ČSN EN ISO 14125 (64 0664) Vlákny vyztužené plastové kompozity – Stanovení ohybových vlastností

ISO 11359-2 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 534 (74 7708) Asfaltové vlnité desky – Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 506 (74 7714) Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

ČSN EN 508-1 (74 7715) Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel

ČSN EN 508-2 (74 7715) Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 2: Hliník

ČSN EN 508-3 (74 7715) Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 3: Korozivzdorná ocel

ČSN EN 494 (72 3402) Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b6"EN ISO 9001:2009 (01 0321) Systémy managementu kvality – PožadavkyNstdN

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

V Úředním věstníku EU byla vydána následující dvě nařízení:

Obě nařízení jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech bez uvedení dalšími předpisy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš


 

EVROPSKÁ NORMA EN 1013+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 83.140.10; 91.060.01 Nahrazuje EN 1013:2012

Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody

Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings – Requirements and test methods 

Plaques d’éclairement profilées, simple paroi,
en matière plastique, pour toitures, bardages
et plafonds intérieurs et extérieurs – Exigences
et méthodes d’essai

Lichtdurchlässige, einschalige profilierte Platten
aus Kunststoff für Innen- und Außenanwendungen
an Dächern, Wänden und Decken – Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-20 a zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2014-08-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1013+A1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Značky a zkratky 12

4.1 Značky 12

4.2 Zkratky 12

5 Požadavky 12

5.1 Vzhled 12

5.2 Tolerance rozměrů a plošná hmotnost 12

5.3 Propustnost světla 13

5.4 Pevnost v tahu za ohybu/v tahu 13

5.5 Trvanlivost 13

5.6 Odolnost proti tepelnému stárnutí (pouze pro termoplastické desky) 15

5.7 Držení tvaru profilu v podélném a příčném směru (pouze pro termoplastické desky) 15

5.8 Odolnost proti nárazu 15

5.9 Odolnost proti průhybu (mechanická odolnost) 15

5.10 Propustnost vodní páry 16

5.11 Propustnost vody/vzduchu 16

5.12 Délková teplotní roztažnost 16

5.13 Reakce na oheň 17

5.14 Chování při vnějším požáru 17

5.15 Obsah skleněných vláken (pouze u desek vyztužených skleněnými vlákny) 17

5.16 Tvrdost Barcol (pouze u desek vyztužených skleněnými vlákny) 17

5.17 Přítomnost ochranného povlaku 18

5.18 Přilnavost povrchového povlaku (pouze u desek vyztužených skleněnými vlákny) 18

5.19 Odolnost při upevnění 18

5.20 Nebezpečné látky 18

6 Zkušební metody 19

6.1 Tolerance rozměrů 19

6.2 Propustnost světla 21

6.3 Index žloutnutí 21

6.4 Pevnost v tahu za ohybu/v tahu 22

6.5 Odolnost proti tepelnému stárnutí 22

6.6 Držení tvaru profilu v podélném a příčném směru 23

6.7 Odolnost proti nárazu tvrdého tělesa malých rozměrů 24

6.8 Odolnost proti průhybu 26

6.9 Reakce na oheň 29

6.10 Chování při vnějším požáru 30

6.11 Obsah skleněných vláken 30

6.12 Tvrdost Barcol 31

Strana

6.13 Přítomnost ochranného povlaku 31

6.14 Přilnutí povrchového povlaku 33

7 Hodnocení shody 34

7.1 Obecně 34

7.2 Určení typu výrobku 34

7.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 35

7.4 Počáteční inspekce ve výrobním závodě a FPC 37

7.5 Průběžný dozor nad FPC 37

8 Označování a značení štítkem 37

Příloha A (normativní) Terminologie profilu 39

Příloha B (normativní) Obsah skla podle objemové hmotnosti laminátu 41

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU
o stavebních výrobcích (CPR) 43

Bibliografie 53

Předmluva

Tento dokument (EN 1013:2012+A1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 128 Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 1013:2012".

Tento dokument obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN dne 2014-08-22.

Začátek a konec textu doplněného nebo upraveného změnou je v textu vyznačen značkami ! ".

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení EU pro stavební výrobky.

Vztah k nařízení EU pro stavební výrobky CPR je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu."

!vypuštěný text"

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument stanovuje požadavky a zkušební metody pro průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky.

Fyzikální vlastnosti průsvitných jednovrstvých profilovaných plastových desek se liší od desek asfaltových, kovových a vláknocementových, jak je uvedeno v EN 534 [1], EN 506 [2], EN 508-1 [3], EN 508-2 [4], EN 508-3 [5]
a EN 494 [6]. Nemusí mít stejné schopnosti rozponu a obecně se vyžadují odlišné způsoby připevnění.

V případě požadavků na návrh, skladování a zabudování, se mají zohlednit národní předpisy a specifikace výrobce, a to včetně všech bezpečnostních aspektů, v závislosti na materiálu.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy. Vztahuje se na jednovrstvé desky, které se používají v jednovrstvých konstrukcích nebo pro sestavení vícevrstvých konstrukcí.

Norma také stanovuje zkušební metody a způsob hodnocení shody a označování desek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz